Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 7 October from 10:00 to 12:30 in room A1G-3 (Altiero Spinelli), Brussels.

   
 
Niet te missen
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

The Committee on Budgets, together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI), will hold a joint hearing of the Vice-President-designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva, as part of the procedure for the election of the new Commission. The hearing is scheduled to take place on Thursday, 2 October from 13.30 to 16.30. It will be broadcast live on the internet here.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

BUDG 11-09-2014 - 10:07  

Redundant workers in wood product manufacturing in Castilla y León and in the food and beverage services industry in Aragón could get a total of €1.66 million in European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 11-09-2014 - 09:58  

De Begrotingscommissie van het Europees parlement heeft donderdag ingestemd met een voorstel voor steun aan de bouwsector in Gelderland en Overijssel. Het gaat om een bedrag van €1,6 miljoen, bedoeld om 475 ontslagen werknemers weer aan het werk te krijgen.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. het meerjarig financieel kader voor de ontvangsten en uitgaven van de Unie en voor het stelsel van eigen middelen van de Unie;
2. de begrotingsbevoegdheden van het Parlement ten aanzien van de begroting van de Unie en het voeren van onderhandelingen over en het ten uitvoer leggen van interinstitutionele akkoorden op dit gebied;
3. de raming van het Parlement overeenkomstig de in het Reglement vastgestelde procedure;
4. de begrotingen van de gedecentraliseerde organen;
5. de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank die geen deel uitmaken van de Europese economische beleidsaansturing;
6. de budgettering van het Europees Ontwikkelingsfonds, onverminderd de bevoegdheden van de voor de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst bevoegde commissie;
7. de financiële gevolgen van alle handelingen van de Unie en de verenigbaarheid daarvan met het meerjarig financieel kader, onverminderd de bevoegdheden van de relevante commissies;
8. de follow-up en evaluatie van de tenuitvoerlegging van de lopende begroting onverminderd artikel 95, lid 1, van het Reglement, kredietoverschrijvingen, procedures voor personeelsformaties, huishoudelijke kredieten en adviezen inzake vastgoedprojecten met aanzienlijke financiële gevolgen;
9. het Financieel Reglement, met uitzondering van vraagstukken betreffende begrotingsuitvoering, -beheer en -controle.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de pagina van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement, een van de twee takken van de Europese begrotingsautoriteit. Met haar 41 leden en evenveel plaatsvervangende leden bespreekt, onderzoekt en amendeert de Begrotingscommissie de begroting van de Unie en hecht hieraan, samen met de Raad van Ministers, haar goedkeuring.
 
In de lidstaten van de Unie houden de parlementen zich van oudsher, naast het wetgevingsproces, vooral bezig met de belastingheffing. De Europese Unie heft, in afwachting van eigen middelen, nog geen belastingen, een prerogatieve dat is voorbehouden aan de lidstaten. De Europese Unie beschikt echter over een begroting om haar beleid te bekostigen en voor de goede werking van haar instellingen te zorgen.
 
Ik zal heel mijn energie, ervaring en kennis inzetten om de Europese begroting geloofwaardiger te maken als instrument ter bevordering van de groei en de werkgelegenheid. In dit verband ben ik van plan om de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader tot een beslissend moment te maken voor nieuwe onderhandelingen met de Raad. Er staan ons nog andere belangrijke dossiers te wachten, zoals de begroting van de eurozone, de instelling van een daadwerkelijk systeem van eigen middelen en de steeds terugkerende kwestie van de nog uitstaande betalingsverplichtingen. De Begrotingscommissie zal alles doen wat in haar macht ligt om voor een nieuwe opleving en zingeving van een verenigd Europa te zorgen.
 
Veel leesplezier!
 
Jean Arthuis