Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee Bissau

24-06-2015 BUDG_AD(2015)546724 PE 546.724v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Documenten in dossier BUDG/8/00133

ADVIES inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen en goed economisch bestuur: richtsnoeren inzake de toepassing van artikel 23 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen

24-06-2015 BUDG_AD(2015)554917 PE 554.917v02-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI

Documenten in dossier BUDG/8/02842

inzake een bouwproject waarvan het eu-LISA (Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) kennis heeft gegeven

10-06-2015 BUDG_AL(2015)560604 PE 560.604v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

ADVIES inzake de verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon

26-05-2015 BUDG_AD(2015)554633 PE 554.633v03-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Documenten in dossier BUDG/8/02319

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, bedoeld in de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië

07-05-2015 BUDG_AD(2015)546725 PE 546.725v02-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Documenten in dossier BUDG/8/02087

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Republiek Madagaskar en de Europese Gemeenschap

07-05-2015 BUDG_AD(2015)546726 PE 546.726v02-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Documenten in dossier BUDG/8/01925

ADVIES inzake investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie

16-04-2015 BUDG_AD(2015)549418 PE 549.418v02-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Documenten in dossier BUDG/8/02311

ADVIES inzake financiële middelen voor ontwikkeling

16-04-2015 BUDG_AD(2015)551788 PE 551.788v02-00
BUDG

Charles GOERENS

Documenten in dossier BUDG/8/02767

ADVIES inzake groene groeimogelijkheden voor kmo's

01-04-2015 BUDG_AD(2015)546893 PE 546.893v02-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Documenten in dossier BUDG/8/02149

Advies inzake kwesties met betrekking tot de financiële verenigbaarheid van het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

01-04-2015 BUDG_AL(2015)552086 PE 552.086v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS