Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  OPINION on the future of ACP-EU relations beyond 2020

13-07-2016 BUDG_AD(2016)584018 PE 584.018v02-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Documenten in dossier BUDG/8/06282

  OPINION on budgetary control of financing NGOs from the EU Budget

30-06-2016 BUDG_AD(2016)582095 PE 582.095v02-00
BUDG

Clare MOODY

Documenten in dossier BUDG/8/05370

ADVIES inzake de werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014

25-05-2016 BUDG_AD(2016)578509 PE 578.509v02-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Documenten in dossier BUDG/8/04843

ADVIES inzake de toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie

24-05-2016 BUDG_AD(2016)580545 PE 580.545v02-00
BUDG

Zbigniew KUŹMIUK

Documenten in dossier BUDG/8/05924

ADVIES inzake hoe het potentieel van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) optimaal kan worden benut

24-05-2016 BUDG_AD(2016)580580 PE 580.580v02-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Documenten in dossier BUDG/8/05058

ADVIES inzake de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

24-05-2016 BUDG_AD(2016)580697 PE 580.697v02-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Documenten in dossier BUDG/8/05936

ADVIES inzake controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie

27-04-2016 BUDG_AD(2016)576859 PE 576.859v02-00
BUDG

Helga TRÜPEL

Documenten in dossier BUDG/8/05055

ADVIES inzake het EU-trustfonds voor Afrika: de gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp

26-04-2016 BUDG_AD(2016)578514 PE 578.514v02-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Documenten in dossier BUDG/8/05359

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2007/2004, Verordening (EG) nr. 863/2007 en Besluit 2005/267/EG van de Raad

26-04-2016 BUDG_AD(2016)578760 PE 578.760v02-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Documenten in dossier BUDG/8/05547

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan

17-03-2016 BUDG_AD(2016)571799 PE 571.799v02-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Documenten in dossier BUDG/8/04612