Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third country nationals and stateless persons (TCN) to supplement and support the European Criminal Records Information System (ECRIS-TCN system) and amending Regulation (EU) No 1077/2011

06-12-2017 BUDG_AD(2017)612106 PE 612.106v02-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Documenten in dossier BUDG/8/10390

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

05-12-2017 BUDG_AD(2017)610649 PE 610.649v02-00
BUDG

Tiemo WÖLKEN

Documenten in dossier BUDG/8/10038

ADVIES inzake de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten

24-11-2017 BUDG_AD(2017)610811 PE 610.811v02-00
BUDG

Andrey NOVAKOV

Documenten in dossier BUDG/8/09430

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

09-11-2017 BUDG_AD(2017)612072 PE 612.072v02-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/10386

ADVIES inzake het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

10-10-2017 BUDG_AD(2017)609504 PE 609.504v02-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Documenten in dossier BUDG/8/10360

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)

31-08-2017 BUDG_AD(2017)605971 PE 605.971v02-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/08682

ADVIES inzake de controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-jongerengarantie

31-08-2017 BUDG_AD(2017)606163 PE 606.163v02-00
BUDG

Vladimír MAŇKA

Documenten in dossier BUDG/8/07998

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624

31-08-2017 BUDG_AD(2017)606223 PE 606.223v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documenten in dossier BUDG/8/08503

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)

17-05-2017 BUDG_AD(2017)597582 PE 597.582v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documenten in dossier BUDG/8/06730

ADVIES inzake het vergroten van de betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen

12-05-2017 BUDG_AD(2017)601229 PE 601.229v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Documenten in dossier BUDG/8/08469