Adviezen


Indien een commissie van mening is dat kwesties die worden behandeld in een verslag dat naar een andere commissie is verwezen, raakvlakken heeft met gebieden waarvoor zij bevoegd is, kan zij vragen te worden erkend als "adviserende commissie" (artikel 53 van het Reglement). Het goedgekeurde advies wordt naar de bevoegde commissie gestuurd, die het advies vervolgens in stemming brengt. De amendementen van een medeverantwoordelijke adviserende commissie (artikel 54 van het Reglement) die uitsluitend onder de bevoegdheid van die commissie vallen, moeten door de bevoegde commissie zonder stemming worden overgenomen. Alle door een adviserende commissie goedgekeurde adviezen en standpunten in de vorm van amendementen moeten bij het eindverslag worden gevoegd. Op deze pagina staan door de commissies goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen en standpunten in de vorm van amendementen.

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

25-04-2018 BUDG_AD(2018)616826 PE 616.826v02-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Documenten in dossier BUDG/8/11645

ADVIES inzake de toekomst van voeding en landbouw

25-04-2018 BUDG_AD(2018)619266 PE 619.266v02-00
BUDG

Nedzhmi ALI

Documenten in dossier BUDG/8/12430

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")

23-04-2018 BUDG_AD(2018)619094 PE 619.094v02-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/11045

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 wat betreft de vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit

21-03-2018 BUDG_AD(2018)616580 PE 616.580v03-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/11694

ADVIES inzake de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie: zevende verslag van de Europese Commissie

21-03-2018 BUDG_AD(2018)616664 PE 616.664v02-00
BUDG

Younous OMARJEE

Documenten in dossier BUDG/8/11780

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds

08-03-2018 BUDG_AD(2018)616589 PE 616.589v02-00
BUDG

Jordi SOLÉ

Documenten in dossier BUDG/8/11557

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius

23-02-2018 BUDG_AD(2018)615369 PE 615.369v02-00
BUDG

Inese VAIDERE

Documenten in dossier BUDG/8/11047

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020

22-02-2018 BUDG_AD(2018)616571 PE 616.571v02-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Documenten in dossier BUDG/8/11785

ADVIES inzake verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU

25-01-2018 BUDG_AD(2018)612357 PE 612.357v02-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Documenten in dossier BUDG/8/10169

ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018

25-01-2018 BUDG_AD(2018)613600 PE 613.600v02-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Documenten in dossier BUDG/8/11297