Adviezen

Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen in aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserijtussen de Europese Unie en de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe

Datum : 20-11-2014

Referentie :

BUDG_AD(2014)539522 PE 539.522v03-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Documenten in dossier BUDG/8/00423

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2014

Datum : 30-09-2014

Referentie :

BUDG_AD(2014)537314 PE 537.314v02-00
BUDG

Nils TORVALDS

Documenten in dossier BUDG/8/00851

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de pagina van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement, een van de twee takken van de Europese begrotingsautoriteit. Met haar 41 leden en evenveel plaatsvervangende leden bespreekt, onderzoekt en amendeert de Begrotingscommissie de begroting van de Unie en hecht hieraan, samen met de Raad van Ministers, haar goedkeuring.
 
In de lidstaten van de Unie houden de parlementen zich van oudsher, naast het wetgevingsproces, vooral bezig met de belastingheffing. De Europese Unie heft, in afwachting van eigen middelen, nog geen belastingen, een prerogatieve dat is voorbehouden aan de lidstaten. De Europese Unie beschikt echter over een begroting om haar beleid te bekostigen en voor de goede werking van haar instellingen te zorgen.
 
Ik zal heel mijn energie, ervaring en kennis inzetten om de Europese begroting geloofwaardiger te maken als instrument ter bevordering van de groei en de werkgelegenheid. In dit verband ben ik van plan om de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader tot een beslissend moment te maken voor nieuwe onderhandelingen met de Raad. Er staan ons nog andere belangrijke dossiers te wachten, zoals de begroting van de eurozone, de instelling van een daadwerkelijk systeem van eigen middelen en de steeds terugkerende kwestie van de nog uitstaande betalingsverplichtingen. De Begrotingscommissie zal alles doen wat in haar macht ligt om voor een nieuwe opleving en zingeving van een verenigd Europa te zorgen.
 
Veel leesplezier!
 
Jean Arthuis