Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  OPINION on investment for jobs and growth: promoting economic, social and territorial cohesion in the Union

16-04-2015 BUDG_AD(2015)549418 PE 549.418v02-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Documenten in dossier BUDG/8/02311

  OPINION on Financing for Development

16-04-2015 BUDG_AD(2015)551788 PE 551.788v02-00
BUDG

Charles GOERENS

Documenten in dossier BUDG/8/02767

ADVIES inzake groene groeimogelijkheden voor kmo's

01-04-2015 BUDG_AD(2015)546893 PE 546.893v02-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Documenten in dossier BUDG/8/02149

Advies inzake kwesties met betrekking tot de financiële verenigbaarheid van het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

01-04-2015 BUDG_AL(2015)552086 PE 552.086v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

ADVIES inzake het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2015

23-02-2015 BUDG_AD(2015)546556 PE 546.556v03-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Documenten in dossier BUDG/8/02174

ADVIES inzake het jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van het Europees Parlement

22-01-2015 BUDG_AD(2015)544127 PE 544.127v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Documenten in dossier BUDG/8/02112

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) en tot intrekking en vervanging van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad

22-01-2015 BUDG_AD(2015)544160 PE 544.160v02-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/00855

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van enerzijds de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal en anderzijds het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan

20-01-2015 BUDG_AD(2015)541661 PE 541.661v03-00
BUDG

Indrek TARAND

Documenten in dossier BUDG/8/01040

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserijtussen de Europese Unie en de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe

20-11-2014 BUDG_AD(2014)539522 PE 539.522v03-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Documenten in dossier BUDG/8/00423

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2014

30-09-2014 BUDG_AD(2014)537314 PE 537.314v02-00
BUDG

Nils TORVALDS

Documenten in dossier BUDG/8/00851