Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)

17-05-2017 BUDG_AD(2017)597582 PE 597.582v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documenten in dossier BUDG/8/06730

ADVIES inzake het vergroten van de betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen

12-05-2017 BUDG_AD(2017)601229 PE 601.229v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Documenten in dossier BUDG/8/08469

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad

10-05-2017 BUDG_AD(2017)597561 PE 597.561v03-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/07699

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad

27-04-2017 BUDG_AD(2017)597553 PE 597.553v02-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/07696

ADVIES inzake het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75

27-04-2017 BUDG_AD(2017)597565 PE 597.565v02-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/07697

ADVIES inzake beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 met het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het negende kaderprogramma

26-04-2017 BUDG_AD(2017)599641 PE 599.641v02-00
BUDG

Nils TORVALDS

Documenten in dossier BUDG/8/07113

ADVIES inzake bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020

26-04-2017 BUDG_AD(2017)600934 PE 600.934v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Documenten in dossier BUDG/8/08793

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad

25-04-2017 BUDG_AD(2017)601018 PE 601.018v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documenten in dossier BUDG/8/07287

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

05-04-2017 BUDG_AD(2017)600929 PE 600.929v02-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Documenten in dossier BUDG/8/08967

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft

04-04-2017 BUDG_AD(2017)597622 PE 597.622v02-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Documenten in dossier BUDG/8/07866