Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

ADVIES inzake de constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden

26-01-2017 BUDG_AD(2017)594135 PE 594.135v02-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Documenten in dossier BUDG/8/05364

ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017

25-01-2017 BUDG_AD(2017)595417 PE 595.417v02-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Documenten in dossier BUDG/8/08476

ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017

25-01-2017 BUDG_AD(2017)595421 PE 595.421v02-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Documenten in dossier BUDG/8/08479

ADVIES inzake EU-middelen voor gendergelijkheid

16-12-2016 BUDG_AD(2016)592269 PE 592.269v04-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Documenten in dossier BUDG/8/07099

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011

09-12-2016 BUDG_AD(2016)587729 PE 587.729v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

Documenten in dossier BUDG/8/06163

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 390/2014 van de Raad van 14 april 2014 tot vaststelling van het programma „Europa voor de burger” voor de periode 2014-2020

08-12-2016 BUDG_AD(2016)589350 PE 589.350v02-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

Documenten in dossier BUDG/8/05088

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014 - 2020) en tot intrekking van de Besluiten nr. 1718/2006/EG, nr. 1855/2006/EG en nr. 1041/2009/EG

08-12-2016 BUDG_AD(2016)592201 PE 592.201v02-00
BUDG

Clare MOODY

Documenten in dossier BUDG/8/05086

ADVIES inzake het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

14-11-2016 BUDG_AD(2016)587426 PE 587.426v02-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Documenten in dossier BUDG/8/06714

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020 en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013

10-11-2016 BUDG_AD(2016)589167 PE 589.167v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Documenten in dossier BUDG/8/05204

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG

10-11-2016 BUDG_AD(2016)589310 PE 589.310v02-00
BUDG

Andrey NOVAKOV

Documenten in dossier BUDG/8/05083