Adviezen


Indien een commissie van mening is dat kwesties die worden behandeld in een verslag dat naar een andere commissie is verwezen, raakvlakken heeft met gebieden waarvoor zij bevoegd is, kan zij vragen te worden erkend als "adviserende commissie" (artikel 53 van het Reglement). Het goedgekeurde advies wordt naar de bevoegde commissie gestuurd, die het advies vervolgens in stemming brengt. De amendementen van een medeverantwoordelijke adviserende commissie (artikel 54 van het Reglement) die uitsluitend onder de bevoegdheid van die commissie vallen, moeten door de bevoegde commissie zonder stemming worden overgenomen. Alle door een adviserende commissie goedgekeurde adviezen en standpunten in de vorm van amendementen moeten bij het eindverslag worden gevoegd. Op deze pagina staan door de commissies goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen en standpunten in de vorm van amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of a Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius

23-02-2018 BUDG_AD(2018)615369 PE 615.369v02-00
BUDG

Inese VAIDERE

Documenten in dossier BUDG/8/11047

ADVIES inzake verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU

25-01-2018 BUDG_AD(2018)612357 PE 612.357v02-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Documenten in dossier BUDG/8/10169

ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018

25-01-2018 BUDG_AD(2018)613600 PE 613.600v02-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Documenten in dossier BUDG/8/11297

ADVIES inzake het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

14-12-2017 BUDG_AD(2017)610649 PE 610.649v03-00
BUDG

Tiemo WÖLKEN

Documenten in dossier BUDG/8/10038

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011

14-12-2017 BUDG_AD(2017)612106 PE 612.106v03-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Documenten in dossier BUDG/8/10390

ADVIES inzake de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten

24-11-2017 BUDG_AD(2017)610811 PE 610.811v02-00
BUDG

Andrey NOVAKOV

Documenten in dossier BUDG/8/09430

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

09-11-2017 BUDG_AD(2017)612072 PE 612.072v02-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/10386

ADVIES inzake het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

10-10-2017 BUDG_AD(2017)609504 PE 609.504v02-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Documenten in dossier BUDG/8/10360

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)

31-08-2017 BUDG_AD(2017)605971 PE 605.971v02-00
BUDG

Jens GEIER

Documenten in dossier BUDG/8/08682

ADVIES inzake de controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-jongerengarantie

31-08-2017 BUDG_AD(2017)606163 PE 606.163v02-00
BUDG

Vladimír MAŇKA

Documenten in dossier BUDG/8/07998