Adviezen

Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen in aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen

Datum : 04-03-2014

Referentie :

BUDG_AD(2014)526285 PE 526.285v02-00
BUDG

François ALFONSI

Documenten in dossier BUDG/7/14517

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het tussen de Europese Unie en de Unie der Comoren overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de thans geldende partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen

Datum : 04-03-2014

Referentie :

BUDG_AD(2014)526320 PE 526.320v02-00
BUDG

François ALFONSI

Documenten in dossier BUDG/7/14527

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2014

Datum : 23-01-2014

Referentie :

BUDG_AD(2014)524574 PE 524.574v02-00
BUDG

Angelika WERTHMANN

Documenten in dossier BUDG/7/13396

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

Datum : 22-01-2014

Referentie :

BUDG_AD(2014)524600 PE 524.600v02-00
BUDG

Georgios STAVRAKAKIS

Documenten in dossier BUDG/7/13489

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Datum : 22-01-2014

Referentie :

BUDG_AD(2014)524830 PE 524.830v02-00
BUDG

Alain LAMASSOURE

Documenten in dossier BUDG/7/14787

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad Europese langetermijninvesteringsfondsen

Datum : 28-11-2013

Referentie :

BUDG_AD(2013)522865 PE 522.865v03-00
BUDG

Eider GARDIAZÁBAL RUBIAL

Documenten in dossier BUDG/7/13278

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie

Datum : 28-11-2013

Referentie :

BUDG_AD(2013)522902 PE 522.902v02-00
BUDG

Rolandas PAKSAS

Documenten in dossier BUDG/7/13583

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

inzake een onroerendgoedproject waarvan de Europese Bankautoriteit (EBA) kennis heeft gegeven

Datum : 28-11-2013

Referentie :

BUDG_AL(2013)524536 PE 524.536v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005, Richtlijn 2009/128/EG en Verordening (EG) nr. 1107/2009 en tot intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad

Datum : 19-11-2013

Referentie :

BUDG_AD(2013)519778 PE 519.778v02-00
BUDG

Giovanni LA VIA

Documenten in dossier BUDG/7/12989

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen

Datum : 18-11-2013

Referentie :

BUDG_AD(2013)519789 PE 519.789v02-00
BUDG

François ALFONSI

Documenten in dossier BUDG/7/14059

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement!
 
De begrotingsbevoegdheid was een van de eerste verworvenheden van het Parlement en met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt deze bevoegdheid nog eens uitgebreid. Het Parlement beslist voortaan op voet van gelijkheid met de Raad over de gehele jaarlijkse begroting van de Unie.
 
De Begrotingscommissie telt 43 leden en evenveel plaatsvervangende leden. Zij heeft vooral tot taak het standpunt van het Parlement over de jaarlijkse begroting van de Unie voor te bereiden (147,2 miljard euro aan vastleggingskredieten en 129,1 miljard aan betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2012).
 
Bovendien is de Begrotingscommissie bevoegd voor de voorbereiding van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (oftewel de financiële vooruitzichten) waarmee het kader voor de jaarlijkse begrotingsprocedure voor een periode van 7 jaar wordt vastgesteld. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, waarin nogmaals werd bevestigd dat de EU-begroting volledig met eigen middelen moet worden gefinancierd, werkt de Begrotingscommissie momenteel aan belangrijke wetgevingsvoorstellen die ervoor moeten zorgen dat echte inkomsten in de Europese kas vloeien.
 
Op deze bladzijden vindt u nuttige en regelmatig bijgewerkte informatie over de werkzaamheden van de Begrotingscommissie. Ook kunt u onze vergaderingen volgen via EP live.
 
Veel genoegen bij het raadplegen van onze website!
 
Alain Lamassoure