Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  OPINION on Control of the Register and composition of the Commission’s expert groups

27-04-2016 BUDG_AD(2016)576859 PE 576.859v02-00
BUDG

Helga TRÜPEL

Documenten in dossier BUDG/8/05055

  OPINION on the EU Trust Fund for Africa: the implications for development and humanitarian aid

26-04-2016 BUDG_AD(2016)578514 PE 578.514v02-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Documenten in dossier BUDG/8/05359

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Regulation (EC) No 2007/2004, Regulation (EC) No 863/2007 and Council Decision 2005/267/EC

26-04-2016 BUDG_AD(2016)578760 PE 578.760v02-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Documenten in dossier BUDG/8/05547

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan

17-03-2016 BUDG_AD(2016)571799 PE 571.799v02-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Documenten in dossier BUDG/8/04612

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van vier jaar

17-03-2016 BUDG_AD(2016)571800 PE 571.800v02-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Documenten in dossier BUDG/8/04665

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland, anderzijds

16-02-2016 BUDG_AD(2016)567490 PE 567.490v02-00
BUDG

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Documenten in dossier BUDG/8/03948

ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016

16-02-2016 BUDG_AD(2016)575091 PE 575.091v02-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Documenten in dossier BUDG/8/04849

ADVIES inzake de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014

10-12-2015 BUDG_AD(2015)571413 PE 571.413v02-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Documenten in dossier BUDG/8/03670

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2015

29-09-2015 BUDG_AD(2015)565141 PE 565.141v02-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Documenten in dossier BUDG/8/04184

Advies inzake kwesties met betrekking tot de financiële verenigbaarheid van het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wat bijzondere maatregelen voor Griekenland betreft (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

15-09-2015 BUDG_AL(2015)567649 PE 567.649v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS