Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

►Thursday, 20 November from 9.00 to 12.30
 
Meeting room: JAN (József Antall) 2Q2

   
 
Niet te missen
 
Annual Report 2013 on the Protection of the EU's Financial Interests

On 17.11.2014 the Budgetary Control Committee discussed the draft report on Annual Report 2013 on the Protection of the EU's Financial Interests - Fight against fraud (Rapporteur: Georgi Pirinski - S&D).
 
During the same meeting, CONT Members also held an exchange of views with World Bank Group, United Nations and Unicef on the state of play of their respective bilateral partnerships with the EU, the instruments of the inter-institutional relationship with the EU and their transparency and accountability policies.

 
Nadere informatie
 
Commitments made at the hearing of Commissioner-designate Kristalina Georgieva

The briefing on the commitments made at the hearing of Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission, Commissioner for Budget and Human Resources, is now available here.

   
Presentation of the ECA Annual Report concerning the financial year 2013

On 5.11.14, President of the European Court of Auditors, Vítor Caldeira, presented the Annual Report on the implementation of the EU budget for the 2013 financial year. Kristalina Georgieva, Vice-President of the European Commission responsible for Budget and Human Resources, presented key figures in the 2013 EU final consolidated annual accounts in the presence of Manfred Kraff, Deputy Director-General of DG Budget. (Rapporteur: Ingeborg Gräßle).

   
Exchange of views with Klaus Welle - Follow-up to European Parliament Discharge 2012

On 5.11.14, the Committee on Budgetary Control held an exchange of views with the Secretary General of the European Parliament, Klaus Welle, on the follow-up of the 2012 discharge to the European Parliament. The Secretary General briefly summarised the replies and follow-up of the European Parliament administration to the various questions and requests of the 2012 discharge resolution. (Rapporteur for the 2012 Discharge: Cătălin Sorin Ivan; Rapporteur for the 2013 Discharge: Gilles Pargneux).

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
CONT 05-11-2014 - 12:19  

EU accounts should measure the achievements of EU-funded projects, and not just payment errors, said Budgetary Control Committee MEPs debating the European Court of Auditors (ECA) annual report on EU spending in 2013 on Wednesday. Data from member states on how they spend EU funds are too often unreliable, they added. The ECA presentation marks the start of the 2013 "discharge” exercise in which Parliament vets spending. The overall error rate in 2013 was 4.7%, slightly down on 2012.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de controle op de uitvoering van de begroting van de Unie en van het Europees Ontwikkelingsfonds, alsook de door het Parlement te nemen besluiten inzake de verlening van kwijting, met inbegrip van de interne kwijtingsprocedure, alsmede alle begeleidende maatregelen bij deze besluiten of ter uitvoering daarvan;
 
2.    de afsluiting, verslaglegging en controle betreffende de rekeningen en balansen van de Unie, haar instellingen alsmede alle lichamen die door de Unie worden gefinancierd, met inbegrip van de vaststelling van de over te dragen kredieten en de bepaling van de saldi;
 
3.    de controle op de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank;
 
4.    het toezicht op de kosteneffectiviteit van de diverse vormen van communautaire financiering bij de tenuitvoerlegging van beleid van de Unie, op verzoek van de Commissie begrotingscontrole met medewerking van de gespecialiseerde commissies en op verzoek van de Commissie begrotingscontrole in samenwerking met de gespecialiseerde commissies voor de behandeling van de speciale verslagen van de Rekenkamer;
 
5.    betrekkingen met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de behandeling van gevallen van fraude en onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting van de Unie, maatregelen ter voorkoming van en tot instelling van vervolging wegens dergelijke gevallen, de rigoureuze bescherming van de financiële belangen van de Unie en het desbetreffende optreden van de Europese openbare aanklager op dit gebied;
 
6.    de betrekkingen met de Rekenkamer, de benoeming van haar leden en de behandeling van haar verslagen;
 
7.    het Financieel Reglement voorzover het om begrotingsuitvoering, -beheer en -controle gaat.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

 
Hartelijk welkom bij de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement. Ik ben de voorzitter van deze Commissie, die deze zittingsperiode bestaat uit 30 vrouwelijke en mannelijke EP-leden uit 17 lidstaten. Net als de andere commissies vergaderen wij over het algemeen een of twee keer per maand.
 
Onze commissie controleert de besteding van middelen uit de EU-begroting (ongeveer 130 miljard EUR per jaar). Het beheer van de middelen ligt vooral in handen van de Europese Commissie. Zij bepaalt van het overgrote deel van de middelen hoe deze worden besteed: 80% van de middelen komt terecht in de lidstaten en 13% in de rest van de wereld. De overige 7% bestaat uit administratieve uitgaven. Wij controleren of deze middelen overeenkomstig de daarvoor geldende regels zijn besteed en of de beoogde beleidsdoelstellingen zijn bereikt. Wij gaan dus na of de burgers ook daadwerkelijk waar voor hun geld krijgen.
 
Ook het Europees Bureau voor fraudebestrijding en de Europese Investeringsbank in Luxemburg vallen onder de bevoegdheid van de Commissie begrotingscontrole. Daarnaast houden wij ons bezig met horizontale aspecten van de Europese wetgeving.
 
Wij worden bij dit alles ondersteund door de Europese Rekenkamer in Luxemburg. De verslagen van deze instelling vormen een belangrijke basis voor onze werkzaamheden.
 
Financieel beheer functioneert als een soort lakmoesproef: is het ondeugdelijk, dan is er ook op andere gebieden veel mis.
 
Meer informatie is te vinden op onze website. Geïnteresseerd? Neem contact op!
 
Hoogachtend,
Inge Gräßle