Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

► Thursday, 8 January 2015 from 9.00 to 12.30
 
     Meeting room: ASP (Altiero Spinelli) 5G 3
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
European Commission and other Institutions Budget Discharge 2013

On 8.1.15 the Committee on Budgetary Control will hold an exchange of views with Commissioner Carlos Moedas (Research, Science and Innovation) on the European Commission Budget Discharge 2013, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Alex Brenninkmeijer (Rapporteur: Ingeborg Gräßle; Vice-President responsible for this hearing: Dan Nica).
 
Moreover, during the same meeting, CONT Members will also hold an exchange of views on the 2013 Discharge to the other Institutions, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible Baudilio Tomé Muguruza (Rapporteur Ryszard Czarnecki).
 

   
Financial rules applicable to the general budget of the Union

On 8.1.2015 the Budgetary Control Committee will discuss the draft opinion of the Committee on Budgets on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 on financial rules applicable to the budget of the Union.
 
(CONT Draftsman:  Tamás Deutsch)
Deadline for tabling amendments: 13 January 2015
Adoption in CONT: 21 January 2015

 
Nadere informatie
 
ECA Special report on EU support for rehabilitation following the earthquake in Haiti

On 11.12.2014, a joint Budgetary Control/Development Committees presentation of the Special Report No 13/2014 took place under the chairmanship of Ingeborg Gräßle and Linda McAvan, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Hans Gustaf Wessberg.  Members had an exchange of views about the management and implementation of EU support for the rehabilitation in Haiti following the earthquake.
 
Rapporteur: Jens Geier

   
European Commission and European Development Fund (EDF) Discharge 2013

On 11.12.2014 the Committee on Budgetary Control held an exchange of views with Commissioner Neven Mimica (International Cooperation & Development) on the European Commission and EDF Budget Discharge 2013, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Danièle Lamarque, (Rapporteur for the Commission: Ingeborg Gräßle; Vice-President responsible for the hearing on the Commission discharge: Igor Šoltes; Rapporteur for EDF discharge: Martina Dlabajová).

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de controle op de uitvoering van de begroting van de Unie en van het Europees Ontwikkelingsfonds, alsook de door het Parlement te nemen besluiten inzake de verlening van kwijting, met inbegrip van de interne kwijtingsprocedure, alsmede alle begeleidende maatregelen bij deze besluiten of ter uitvoering daarvan;
 
2.    de afsluiting, verslaglegging en controle betreffende de rekeningen en balansen van de Unie, haar instellingen alsmede alle lichamen die door de Unie worden gefinancierd, met inbegrip van de vaststelling van de over te dragen kredieten en de bepaling van de saldi;
 
3.    de controle op de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank;
 
4.    het toezicht op de kosteneffectiviteit van de diverse vormen van communautaire financiering bij de tenuitvoerlegging van beleid van de Unie, op verzoek van de Commissie begrotingscontrole met medewerking van de gespecialiseerde commissies en op verzoek van de Commissie begrotingscontrole in samenwerking met de gespecialiseerde commissies voor de behandeling van de speciale verslagen van de Rekenkamer;
 
5.    betrekkingen met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de behandeling van gevallen van fraude en onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting van de Unie, maatregelen ter voorkoming van en tot instelling van vervolging wegens dergelijke gevallen, de rigoureuze bescherming van de financiële belangen van de Unie en het desbetreffende optreden van de Europese openbare aanklager op dit gebied;
 
6.    de betrekkingen met de Rekenkamer, de benoeming van haar leden en de behandeling van haar verslagen;
 
7.    het Financieel Reglement voorzover het om begrotingsuitvoering, -beheer en -controle gaat.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

 
Hartelijk welkom bij de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement. Ik ben de voorzitter van deze Commissie, die deze zittingsperiode bestaat uit 30 vrouwelijke en mannelijke EP-leden uit 17 lidstaten. Net als de andere commissies vergaderen wij over het algemeen een of twee keer per maand.
 
Onze commissie controleert de besteding van middelen uit de EU-begroting (ongeveer 130 miljard EUR per jaar). Het beheer van de middelen ligt vooral in handen van de Europese Commissie. Zij bepaalt van het overgrote deel van de middelen hoe deze worden besteed: 80% van de middelen komt terecht in de lidstaten en 13% in de rest van de wereld. De overige 7% bestaat uit administratieve uitgaven. Wij controleren of deze middelen overeenkomstig de daarvoor geldende regels zijn besteed en of de beoogde beleidsdoelstellingen zijn bereikt. Wij gaan dus na of de burgers ook daadwerkelijk waar voor hun geld krijgen.
 
Ook het Europees Bureau voor fraudebestrijding en de Europese Investeringsbank in Luxemburg vallen onder de bevoegdheid van de Commissie begrotingscontrole. Daarnaast houden wij ons bezig met horizontale aspecten van de Europese wetgeving.
 
Wij worden bij dit alles ondersteund door de Europese Rekenkamer in Luxemburg. De verslagen van deze instelling vormen een belangrijke basis voor onze werkzaamheden.
 
Financieel beheer functioneert als een soort lakmoesproef: is het ondeugdelijk, dan is er ook op andere gebieden veel mis.
 
Meer informatie is te vinden op onze website. Geïnteresseerd? Neem contact op!
 
Hoogachtend,
Inge Gräßle