Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

 
►Wednesday, 5 November from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30
 
►Thursday, 6 November from 9.00 to 12.30
 
Meeting room: PHS (Paul-Henri Spaak) P1A002
 
The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Niet te missen
 
Discharge 2013: EU general budget - European Commission

On 16.10.2014 CONT held an exchange of views on the 2013 Discharge to the European Commission with the Member of the European Commission responsible for Taxation, Customs, Statistics, Audit and Anti-Fraud, Algirdas Šemeta, the Commission's Internal Auditor, Philippe Taverne and the Member of the European Court of Auditors responsible, Lazaros Lazarou.
 
A second exchange of views with Commissioner Šemeta on the establishment of a Controller for procedural guarantees and the future of the OLAF Supervisory Committee followed.
 
Rapporteur for the 2013 Discharge: Ingeborg Gräßle (EPP).
 

   
Tobacco Agreements

On 7.10.2014 CONT held an exchange of views on Tobacco Agreements with the Member of the European Commission responsible for Taxation, Customs, Statistics, Audit and Anti-Fraud, Algirdas Šemeta.
 
The Agreements with the main tobacco manufacturers aim at ensuring that cigarettes are sold, distributed, stored and shipped in such a way as to minimise the risk of cigarettes finding their way into illicit channels.

   
Hearing of Vice-President designate, Ms Kristalina Georgieva

On 2.10.2014 CONT, BUDG and JURI held a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva.
 
The hearing began with an opening statement of the Commissioner-designate outlining the main priorities in her prospective portfolio and the initiatives she considered putting forward during her mandate. Following her introductory remarks, Ms Georgieva replied to questions from Members of the three Committees. Following the hearing, Coordinators met to evaluate the Commissioner-designate. Recordings of the hearing are available via the link below.
 

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
CONT 23-09-2014 - 09:37  

Parliament should not sign off spending by the European Council and the Council of Ministers for 2012, due to their repeated failure to co-operate with its efforts to check the accounts, the Budgetary Control Committee unanimously advised on Tuesday. But it should clear spending by the Riga-based Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), whose budget management, procurement and recruitment shortcomings, highlighted in April 2014, have now been corrected, it adds.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de controle op de uitvoering van de begroting van de Unie en van het Europees Ontwikkelingsfonds, alsook de door het Parlement te nemen besluiten inzake de verlening van kwijting, met inbegrip van de interne kwijtingsprocedure, alsmede alle begeleidende maatregelen bij deze besluiten of ter uitvoering daarvan;
 
2.    de afsluiting, verslaglegging en controle betreffende de rekeningen en balansen van de Unie, haar instellingen alsmede alle lichamen die door de Unie worden gefinancierd, met inbegrip van de vaststelling van de over te dragen kredieten en de bepaling van de saldi;
 
3.    de controle op de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank;
 
4.    het toezicht op de kosteneffectiviteit van de diverse vormen van communautaire financiering bij de tenuitvoerlegging van beleid van de Unie, op verzoek van de Commissie begrotingscontrole met medewerking van de gespecialiseerde commissies en op verzoek van de Commissie begrotingscontrole in samenwerking met de gespecialiseerde commissies voor de behandeling van de speciale verslagen van de Rekenkamer;
 
5.    betrekkingen met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de behandeling van gevallen van fraude en onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting van de Unie, maatregelen ter voorkoming van en tot instelling van vervolging wegens dergelijke gevallen, de rigoureuze bescherming van de financiële belangen van de Unie en het desbetreffende optreden van de Europese openbare aanklager op dit gebied;
 
6.    de betrekkingen met de Rekenkamer, de benoeming van haar leden en de behandeling van haar verslagen;
 
7.    het Financieel Reglement voorzover het om begrotingsuitvoering, -beheer en -controle gaat.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

 
Hartelijk welkom bij de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement. Ik ben de voorzitter van deze Commissie, die deze zittingsperiode bestaat uit 30 vrouwelijke en mannelijke EP-leden uit 17 lidstaten. Net als de andere commissies vergaderen wij over het algemeen een of twee keer per maand.
 
Onze commissie controleert de besteding van middelen uit de EU-begroting (ongeveer 130 miljard EUR per jaar). Het beheer van de middelen ligt vooral in handen van de Europese Commissie. Zij bepaalt van het overgrote deel van de middelen hoe deze worden besteed: 80% van de middelen komt terecht in de lidstaten en 13% in de rest van de wereld. De overige 7% bestaat uit administratieve uitgaven. Wij controleren of deze middelen overeenkomstig de daarvoor geldende regels zijn besteed en of de beoogde beleidsdoelstellingen zijn bereikt. Wij gaan dus na of de burgers ook daadwerkelijk waar voor hun geld krijgen.
 
Ook het Europees Bureau voor fraudebestrijding en de Europese Investeringsbank in Luxemburg vallen onder de bevoegdheid van de Commissie begrotingscontrole. Daarnaast houden wij ons bezig met horizontale aspecten van de Europese wetgeving.
 
Wij worden bij dit alles ondersteund door de Europese Rekenkamer in Luxemburg. De verslagen van deze instelling vormen een belangrijke basis voor onze werkzaamheden.
 
Financieel beheer functioneert als een soort lakmoesproef: is het ondeugdelijk, dan is er ook op andere gebieden veel mis.
 
Meer informatie is te vinden op onze website. Geïnteresseerd? Neem contact op!
 
Hoogachtend,
Inge Gräßle