Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

2018/2208(DEC) Kwijtingsprocedure
CONT

ten principale

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Raad en Europese Raad

2018/2168(DEC) Kwijtingsprocedure
CONT

ten principale

Controleur van procedurele garanties

2014/0173(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CONT

ten principale

Samenwerkingsovereenkomst EG/Liechtenstein ter bestrijding van fraude

2008/0234(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CONT

ten principale

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

2019/2028(BUD) Begrotingsprocedure
CONT

medeadviserend

Begroting 2020 - Mandaat voor de trialoog

2019/2010(BUD) Begrotingsprocedure
CONT

medeadviserend

Vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd

2018/0216(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CONT

medeadviserend

Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

2018/0217(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CONT

medeadviserend

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten , (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

2018/0218(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CONT

medeadviserend

Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027

2018/0166(APP) Goedkeuringsprocedure
CONT

medeadviserend