Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC, as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals

15-03-2017 CULT_PA(2017)601090 PE 601.090v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-03-2017

ONTWERPADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die in het algemeen belang vertrouwelijke informatie van bedrijven en openbare organen bekendmaken

03-03-2017 CULT_PA(2017)601025 PE 601.025v01-00
CULT

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-03-2017

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)

02-03-2017 CULT_PA(2017)595657 PE 595.657v01-00
CULT

Curzio MALTESE

Termijn voor de indiening van amendementen : 31-03-2017

ONTWERPADVIES inzake Europese duurzaamheidsmaatregelen

02-03-2017 CULT_PA(2017)601004 PE 601.004v01-00
CULT

Liadh NÍ RIADA

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-03-2017

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s

07-02-2017 CULT_PA(2017)595592 PE 595.592v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-03-2017

Documenten in dossier CULT/8/07956

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

06-02-2017 CULT_PA(2017)595591 PE 595.591v01-00
CULT

Marc JOULAUD

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-03-2017

Documenten in dossier CULT/8/07951

ONTWERPADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen

02-02-2017 CULT_PA(2017)595719 PE 595.719v01-00
CULT

Jill EVANS

Termijn voor de indiening van amendementen : 03-03-2017

Documenten in dossier CULT/8/06323

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

02-02-2017 CULT_PA(2017)599567 PE 599.567v01-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-03-2017

ONTWERPADVIES inzake internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitsamenleving en 5G

19-12-2016 CULT_PA(2016)595493 PE 595.493v01-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-01-2017

Documenten in dossier CULT/8/08475

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-01-2017

Documenten in dossier CULT/8/07942