Ontwerpadviezen

Om een advies van een commissie wordt meestal aan het begin van de procedure in het Europees Parlement gevraagd. Bij wetgevingsteksten neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsteksten neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. De ontwerpadviezen worden in de commissie in stemming gebracht alvorens ze worden voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

Datum : 25-11-2013

Referentie :

CULT_PA(2013)524571 PE 524.571v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-01-2014

References :

Documenten in dossier CULT/7/13859

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012

Datum : 07-11-2013

Referentie :

CULT_PA(2013)522810 PE 522.810v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-12-2013

References :

Documenten in dossier CULT/7/13787

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, uw toekomst

Datum : 06-11-2013

Referentie :

CULT_PA(2013)521822 PE 521.822v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-12-2013

References :

Documenten in dossier CULT/7/14066

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het buitenlands beleid van de EU in een wereld van culturele en religieuze diversiteit

Datum : 05-11-2013

Referentie :

CULT_PA(2013)522889 PE 522.889v01-00
CULT

Georgios PAPANIKOLAOU

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-12-2013

References :

Documenten in dossier CULT/7/14065

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen

Datum : 08-07-2013

Referentie :

CULT_PA(2013)514865 PE 514.865v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-07-2013

References :

Documenten in dossier CULT/7/13260

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties

Datum : 14-06-2013

Referentie :

CULT_PA(2013)513263 PE 513.263v01-00
CULT

Zoltán BAGÓ

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-09-2013

References :

Documenten in dossier CULT/7/11428

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake de bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen

Datum : 29-04-2013

Referentie :

CULT_PA(2013)510555 PE 510.555v01-00
CULT

Emilio MENÉNDEZ del VALLE

Documenten in dossier CULT/7/12145

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt

Datum : 28-03-2013

Referentie :

CULT_PA(2013)508071 PE 508.071v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Documenten in dossier CULT/7/10142

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het statuut van de Europese stichting

Datum : 01-03-2013

Referentie :

CULT_PA(2013)506187 PE 506.187v01-00
CULT

Nadja HIRSCH

Documenten in dossier CULT/7/12222

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake onlinegokken binnen de interne markt

Datum : 22-02-2013

Referentie :

CULT_PA(2013)504088 PE 504.088v01-00
CULT

Ivo BELET

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-03-2013

References :

Documenten in dossier CULT/7/11455

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie cultuur en onderwijs. U vindt hier informatie over ons werk, waaronder de agenda's van onze eerstvolgende vergaderingen, ontwerpverslagen en de amendementen daarop, en informatie over de leden van de commissie, zodat u direct met hen in contact kunt treden. Tevens kunt u de vergaderingen van de commissie rechtstreeks volgen via internet.
 
Binnen het Parlement is de commissie verantwoordelijk voor onderwijs, cultuur, jeugd, sport en de culturele en educatieve aspecten van het EU-mediabeleid. De commissie neemt nieuwe wetten aan en houdt toezicht op de EU-programma's die op deze terreinen zijn ontwikkeld; dit op voet van gelijkheid met de regeringen van de lidstaten. Het betreft hier onder meer het programma voor een leven lang leren, waarmee het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus bekostigd wordt; het programma Cultuur 2007, dat dient ter ondersteuning van de Europese culturele hoofdsteden; en het programma Media 2007, waarmee een aantal succesvolle Europese films als Slumdog Millionaire medegefinancierd zijn. Daarnaast organiseert de commissie regelmatig hoorzittingen om bij experts informatie in te winnen over aspecten van haar werk.
 
Ik ben er trots op voorzitter van deze commissie te zijn en hoop dat de website u van dienst kan zijn bij het volgen van ons werk.
 
Doris Pack
Voorzitter, Commissie cultuur en onderwijs