Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2016

28-04-2015 CULT_PA(2015)555009 PE 555.009v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-05-2015

Documenten in dossier CULT/8/03196

ONTWERPADVIES inzake mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten

14-04-2015 CULT_PA(2015)551753 PE 551.753v01-00
CULT

Mircea DIACONU

Documenten in dossier CULT/8/02845

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma's

16-03-2015 CULT_PA(2015)551934 PE 551.934v01-00
CULT

Sylvie GUILLAUME

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-03-2015

Documenten in dossier CULT/8/02783

ONTWERPADVIES inzake meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU

03-03-2015 CULT_PA(2015)549185 PE 549.185v01-00
CULT

Ernest MARAGALL

Documenten in dossier CULT/8/02321

ONTWERPADVIES inzake nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa

27-02-2015 CULT_PA(2015)546843 PE 546.843v01-00
CULT

Luigi MORGANO

ONTWERPADVIES inzake de totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen

27-02-2015 CULT_PA(2015)549410 PE 549.410v01-00
CULT

Ilhan KYUCHYUK

Documenten in dossier CULT/8/02282

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

23-02-2015 CULT_PA(2015)549112 PE 549.112v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-03-2015

Documenten in dossier CULT/8/02560

ONTWERPADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

06-02-2015 CULT_PA(2015)549127 PE 549.127v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-03-2015

Documenten in dossier CULT/8/02679

ONTWERPADVIES over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

30-01-2015 CULT_PA(2015)544403 PE 544.403v01-00
CULT

Isabella ADINOLFI

Documenten in dossier CULT/8/02355

ONTWERPADVIES inzake het zesde verslag over economische, sociale en territoriale cohesie: investeren in werkgelegenheid en groei

17-12-2014 CULT_PA(2014)544379 PE 544.379v01-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-01-2015

Documenten in dossier CULT/8/02306