Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie

06-04-2016 CULT_PA(2016)578762 PE 578.762v01-00
CULT

Stefano MAULLU

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-05-2016

ONTWERPADVIES inzake strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden

05-04-2016 CULT_PA(2016)580505 PE 580.505v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-05-2016

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

04-04-2016 CULT_PA(2016)578729 PE 578.729v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-05-2016

ONTWERPADVIES inzake de toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie

22-03-2016 CULT_PA(2016)580400 PE 580.400v01-00
CULT

Luigi MORGANO

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-04-2016

ONTWERPADVIES inzake de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

29-02-2016 CULT_PA(2016)578556 PE 578.556v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-03-2016

Documenten in dossier CULT/8/05858

ONTWERPADVIES inzake vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt

23-02-2016 CULT_PA(2016)577074 PE 577.074v01-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-03-2016

Documenten in dossier CULT/8/05062

ONTWERPADVIES inzake de voorbereiding van de herziening van het MFK 2014-2020 na de verkiezingen: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

22-02-2016 CULT_PA(2016)577048 PE 577.048v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-03-2016

Documenten in dossier CULT/8/05399

ONTWERPADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap

08-02-2016 CULT_PA(2016)575351 PE 575.351v03-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-02-2016

Documenten in dossier CULT/8/04641

ONTWERPADVIES inzake de kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie

10-12-2015 CULT_PA(2015)572998 PE 572.998v01-00
CULT

Yana TOOM

Termijn voor de indiening van amendementen : 19-01-2016

Documenten in dossier CULT/8/04016

ONTWERPADVIES over Armoede: een genderperspectief

21-10-2015 CULT_PA(2015)569689 PE 569.689v01-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-11-2015

Documenten in dossier CULT/8/04378