Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

07-11-2016 CULT_PA(2016)593854 PE 593.854v01-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-12-2016

ONTWERPADVIES inzake de digitalisering van het Europese bedrijfsleven

04-11-2016 CULT_PA(2016)593851 PE 593.851v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-12-2016

ONTWERPADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG

26-10-2016 CULT_PA(2016)592366 PE 592.366v01-00
CULT

Therese COMODINI CACHIA

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-12-2016

ONTWERPADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016

11-07-2016 CULT_PA(2016)585720 PE 585.720v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-09-2016

Documenten in dossier CULT/8/06722

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

11-07-2016 CULT_PA(2016)585734 PE 585.734v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-07-2016

Documenten in dossier CULT/8/06209

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013

01-06-2016 CULT_PA(2016)582075 PE 582.075v01-00
CULT

Curzio MALTESE

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-06-2016

Documenten in dossier CULT/8/05654

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

10-05-2016 CULT_PA(2016)582315 PE 582.315v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-06-2016

Documenten in dossier CULT/8/05287

ONTWERPADVIES inzake investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen

02-05-2016 CULT_PA(2016)582241 PE 582.241v01-00
CULT

Nikolaos CHOUNTIS

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-09-2016

Documenten in dossier CULT/8/06401

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2017

29-04-2016 CULT_PA(2016)582087 PE 582.087v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 31-05-2016

Documenten in dossier CULT/8/05788