Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s

07-02-2017 CULT_PA(2017)595592 PE 595.592v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

06-02-2017 CULT_PA(2017)595591 PE 595.591v01-00
CULT

Marc JOULAUD

ONTWERPADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen

02-02-2017 CULT_PA(2017)595719 PE 595.719v01-00
CULT

Jill EVANS

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

02-02-2017 CULT_PA(2017)599567 PE 599.567v01-00
CULT

Silvia COSTA

ONTWERPADVIES inzake internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitsamenleving en 5G

19-12-2016 CULT_PA(2016)595493 PE 595.493v01-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-01-2017

Documenten in dossier CULT/8/08475

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-01-2017

Documenten in dossier CULT/8/07942

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

19-12-2016 CULT_PA(2016)595580 PE 595.580v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-01-2017

Documenten in dossier CULT/8/07958

ONTWERPADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-12-2016

Documenten in dossier CULT/8/08432

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

07-11-2016 CULT_PA(2016)593854 PE 593.854v01-00
CULT

Silvia COSTA

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-12-2016

Documenten in dossier CULT/8/07188

ONTWERPADVIES inzake de digitalisering van het Europese bedrijfsleven

04-11-2016 CULT_PA(2016)593851 PE 593.851v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-12-2016

Documenten in dossier CULT/8/08291