Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016

11-07-2016 CULT_PA(2016)585720 PE 585.720v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-09-2016

Documenten in dossier CULT/8/06722

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

11-07-2016 CULT_PA(2016)585734 PE 585.734v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-07-2016

Documenten in dossier CULT/8/06209

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013

01-06-2016 CULT_PA(2016)582075 PE 582.075v01-00
CULT

Curzio MALTESE

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-06-2016

Documenten in dossier CULT/8/05654

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

10-05-2016 CULT_PA(2016)582315 PE 582.315v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-06-2016

Documenten in dossier CULT/8/05287

ONTWERPADVIES inzake investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen

02-05-2016 CULT_PA(2016)582241 PE 582.241v01-00
CULT

Nikolaos CHOUNTIS

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-09-2016

Documenten in dossier CULT/8/06401

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2017

29-04-2016 CULT_PA(2016)582087 PE 582.087v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 31-05-2016

Documenten in dossier CULT/8/05788

ONTWERPADVIES inzake e-democratie in de Europese Unie: potentieel en uitdagingen

28-04-2016 CULT_PA(2016)582133 PE 582.133v01-00
CULT

Isabella ADINOLFI

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-06-2016

Documenten in dossier CULT/8/05509

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie

06-04-2016 CULT_PA(2016)578762 PE 578.762v01-00
CULT

Stefano MAULLU

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-05-2016

Documenten in dossier CULT/8/05668

ONTWERPADVIES inzake strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden

05-04-2016 CULT_PA(2016)580505 PE 580.505v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-05-2016

Documenten in dossier CULT/8/05859

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

04-04-2016 CULT_PA(2016)578729 PE 578.729v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-05-2016

Documenten in dossier CULT/8/05561