Lopende werkzaamheden


Werk in uitvoering laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt soort en stadium vermeld, de naam van de rapporteur en of de commissie ten principale bevoegd of alleen maar medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Het bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding

2015/2006(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Michaela ŠOJDROVÁ [PPE]

ten principale

Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa

2014/2149(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Mircea DIACONU [ALDE]

ten principale

Europese film in het digitale tijdperk

2014/2148(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

ten principale

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015: Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

2015/2011(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

medeadviserend

Europees Fonds voor strategische investeringen

2015/0009(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend

De tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

2014/2256(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Isabella ADINOLFI [EFDD]

medeadviserend

Jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en proportionaliteit

2014/2252(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU

2014/2250(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Ernest MARAGALL [Verts/ALE]

medeadviserend

Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie

2014/2245(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Silvia COSTA [S-D]

medeadviserend

Nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa

2014/2241(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Luigi MORGANO [S-D]

medeadviserend