Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa

2017/2002(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT EMPL

Martina DLABAJOVÁ [ALDE] Momchil NEKOV [S&D]

ten principale

Betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass)

2016/0304(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT EMPL

Thomas MANN [PPE] Svetoslav Hristov MALINOV [PPE]

ten principale

Een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen

2016/2240(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT AFET

Elmar BROK [PPE] Silvia COSTA [S&D]

ten principale

Europees Jaar van het cultureel erfgoed

2016/0259(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Mircea DIACONU [ALDE]

ten principale

Vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033

2016/0186(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ [PPE]

ten principale

Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren

2016/2142(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Milan ZVER [PPE]

ten principale

Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften in de lidstaten betreffende de verlening van audiovisuele mediadiensten tegen de achtergrond van veranderende marktomstandigheden

2016/0151(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

ten principale

Protocol betreffende culturele samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds

2017/0081(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

medeadviserend

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 – alle afdelingen

2017/2044(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

Morten LØKKEGAARD [ALDE]

medeadviserend

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog

2017/2043(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

Morten LØKKEGAARD [ALDE]

medeadviserend