Lopende werkzaamheden


Werk in uitvoering laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt soort en stadium vermeld, de naam van de rapporteur en of de commissie ten principale bevoegd of alleen maar medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Follow-up van de implementatie van het Bologna-proces

2015/2039(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Krystyna ŁYBACKA [S-D]

ten principale

Het bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding

2015/2006(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Michaela ŠOJDROVÁ [PPE]

ten principale

Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa

2014/2149(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Mircea DIACONU [ALDE]

ten principale

Europese film in het digitale tijdperk

2014/2148(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

ten principale

De mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten

2015/2053(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Mircea DIACONU [ALDE]

medeadviserend

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s

2015/0026(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Sylvie GUILLAUME [S-D]

medeadviserend

Aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

2014/2228(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Helga TRÜPEL [Verts/ALE]

medeadviserend

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015: Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

2015/2011(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Europees Fonds voor strategische investeringen

2015/0009(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI [PPE]

medeadviserend

De tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

2014/2256(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Isabella ADINOLFI [EFDD]

medeadviserend