Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Verslag over de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren

2017/2259(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

ten principale

De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur

2017/2255(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI [PPE]

ten principale, nauwere samenwerking

De modernisering van het onderwijs in de EU

2017/2224(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Krystyna ŁYBACKA [S&D]

ten principale, nauwere samenwerking

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020)

2017/0163(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Silvia COSTA [S&D]

ten principale

Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden met betrekking tot aangelegenheden die geen verband houden met materieel strafrecht en justitiële samenwerking in strafzaken

2017/0166(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

ten principale

Europees Solidariteitskorps

2017/0102(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Helga TRÜPEL [Verts/ALE]

ten principale, nauwere samenwerking

Betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass)

2016/0304(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT EMPL

Thomas MANN [PPE] Svetoslav Hristov MALINOV [PPE]

ten principale

Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

2016/0151(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

ten principale

Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten

2018/2005(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

medeadviserend

Verhoging van de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen en aanpassing van de algemene doelstelling ervan

2017/0334(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend