Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

De toekomst van het Erasmus+-programma

2017/2740(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
CULT

ten principale

Europees Solidariteitskorps

2017/0102(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Helga TRÜPEL [Verts/ALE]

ten principale

Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa

2017/2002(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT EMPL

Martina DLABAJOVÁ [ALDE] Momchil NEKOV [S&D]

ten principale

Betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass)

2016/0304(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT EMPL

Thomas MANN [PPE] Svetoslav Hristov MALINOV [PPE]

ten principale

Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren

2016/2142(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Milan ZVER [PPE]

ten principale

Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

2016/0151(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

ten principale

De situatie in Hongarije (naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 17 mei 2017)

2017/2131(INL) wetgevingsinitiatiefprocedure
CULT

Petra KAMMEREVERT [S&D]

medeadviserend

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2017 Verhoging van de begrotingsmiddelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief teneinde in de hele Europese Unie te streven naar de beperking van jeugdwerkloosheid en actualisering van de personeelsformaties van het gedecentraliseerde agentschap ACER en de gemeenschappelijke onderneming SEAR2

2017/2078(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps

2017/2127(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Julie WARD [S&D]

medeadviserend

Verslag over het EU-burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering

2017/2069(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Krystyna ŁYBACKA [S&D]

medeadviserend