Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Taalgelijkheid in het digitale tijdperk

2018/2028(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Jill EVANS [Verts/ALE]

ten principale, nauwere samenwerking

Verslag over de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren

2017/2259(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

ten principale

De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur

2017/2255(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI [PPE]

ten principale, nauwere samenwerking

De modernisering van het onderwijs in de EU

2017/2224(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Krystyna ŁYBACKA [S&D]

ten principale, nauwere samenwerking

Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden met betrekking tot aangelegenheden die geen verband houden met materieel strafrecht en justitiële samenwerking in strafzaken

2017/0166(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

ten principale

Europees Solidariteitskorps

2017/0102(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Helga TRÜPEL [Verts/ALE]

ten principale, nauwere samenwerking

Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

2016/0151(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

ten principale

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

2018/2046(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

medeadviserend

Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone

2018/2034(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Nikolaos CHOUNTIS [GUE/NGL]

medeadviserend

Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog

2018/2024(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

Morten LØKKEGAARD [ALDE]

medeadviserend