Lopende werkzaamheden


Werk in uitvoering laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt soort en stadium vermeld, de naam van de rapporteur en of de commissie ten principale bevoegd of alleen maar medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Het bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding

2015/2006(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Michaela ŠOJDROVÁ [PPE]

ten principale

Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa

2014/2149(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Mircea DIACONU [ALDE]

ten principale

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

2015/2129(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

medeadviserend

Het voorkomen van radicalisering en recrutering van Europese burgers door terreurorganisaties

2015/2063(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

medeadviserend

De rol van de EU binnen de VN - hoe kunnen de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt?

2015/2104(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Fernando MAURA BARANDIARÁN [ALDE]

medeadviserend

Op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid

2015/2088(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR]

medeadviserend

Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog

2015/2074(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI [PPE]

medeadviserend

Mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten

2015/2053(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Mircea DIACONU [ALDE]

medeadviserend

Aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

2014/2228(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Helga TRÜPEL [Verts/ALE]

medeadviserend

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015: Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

2015/2011(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen