Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020)

2017/0163(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

ten principale

Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden met betrekking tot aangelegenheden die geen verband houden met materieel strafrecht en justitiële samenwerking in strafzaken

2017/0166(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

ten principale

Europees Solidariteitskorps

2017/0102(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Helga TRÜPEL [Verts/ALE]

ten principale

Betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass)

2016/0304(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT EMPL

Thomas MANN [PPE] Svetoslav Hristov MALINOV [PPE]

ten principale

Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

2016/0151(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

ten principale

Europees burgerinitiatief

2017/0220(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend

Invoer van cultuurgoederen

2017/0158(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend

Kwijting 2016: Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese agentschappen voor het begrotingsjaar 2016: prestaties, financieel beheer en controle

2017/2179(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

2017/2153(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI [PPE]

medeadviserend

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman

2017/2143(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen