Lopende werkzaamheden

Lopende werkzaamheden

 

Werk in uitvoering laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt soort en stadium vermeld, de naam van de rapporteur en of de commissie ten principale bevoegd of alleen maar medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

 
 

Documenten :

Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa

Referentie :

2014/2149(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Mircea DIACONU [ALDE]

ten principale

Documenten :

Europese film in het digitale tijdperk

Referentie :

2014/2148(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

ten principale

Documenten :

Rondreisvisum en wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en van de Verordeningen (EG) nr. 562/2006 en nr. 767/2008

Referentie :

2014/0095(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Documenten :

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Agentschappen voor het begrotingsjaar 2013: prestaties, financieel beheer en controle

Referentie :

2014/2139(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Documenten :

Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan

Referentie :

2014/2151(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Michel REIMON [Verts/ALE]

medeadviserend

Documenten :

De sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

Referentie :

2014/0297(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

medeadviserend

Documenten :

Kwijting 2013: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Referentie :

2014/2101(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Documenten :

Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's

Referentie :

2014/2083(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Documenten :

Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité

Referentie :

2014/2082(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Documenten :

Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer

Referentie :

2014/2081(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie cultuur en onderwijs. U kunt hier niet alleen informatie vinden over onze werkzaamheden, waaronder de agenda's van vergaderingen, ontwerpverslagen en amendementen, maar ook informatie over de commissieleden en hun contactgegevens. U heeft ook de mogelijkheid onze vergaderingen rechtstreeks te volgen via internet.
 
Onze commissie houdt zich bezig met alle culturele aspecten van de Unie, zoals de verspreiding van cultuur, cultureel erfgoed, culturele diversiteit en taalverscheidenheid, en met onderwijs, audiovisueel beleid, de culturele en educatieve aspecten van de informatiemaatschappij, jeugdzaken en sport.
 
Bij het vaststellen van nieuwe wetgeving en het houden van toezicht op de programma's van de Unie op deze gebieden staan het Europees Parlement en de regeringen van de lidstaten op gelijke voet. Onze commissie is in dit kader verantwoordelijk voor het programma "Erasmus+" voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, het programma "Creatief Europa" ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector en het programma "Europa voor de burger".
 
Daarnaast organiseert onze commissie regelmatig openbare hoorzittingen om bij deskundigen informatie in te winnen op de gebieden die onder haar werkterrein vallen.
 
Ik ben er trots op dat ik voorzitter van deze commissie mag zijn en ik hoop dat de website u van dienst kan zijn bij het volgen van ons werk.
 
Silvia Costa,
Voorzitter Commissie cultuur en onderwijs