Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033

2016/0186(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

ten principale

Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften in de lidstaten betreffende de verlening van audiovisuele mediadiensten tegen de achtergrond van veranderende marktomstandigheden

2016/0151(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

ten principale

Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector

2016/2072(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT ITRE

Christian EHLER [PPE] Luigi MORGANO [S&D]

ten principale

Beoordeling van de EU-strategie voor jongeren 2013-2015

2015/2351(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Andrea BOCSKOR [PPE]

ten principale

Uitvoeringsverslag Europa voor burgers

2015/2329(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

María Teresa GIMÉNEZ BARBAT [ALDE]

ten principale

Uitvoeringsverslag Creatief Europa

2015/2328(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Silvia COSTA [S&D]

ten principale

Uitvoeringsverslag Erasmus +

2015/2327(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Milan ZVER [PPE]

ten principale

Tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft een aantal bepalingen inzake financieel beheer voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit

2016/0193(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Aanpak van geoblokkering en andere vormen van discriminatie op grond van de nationaliteit, woon- of vestigingsplaats van klanten op de interne markt

2016/0152(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Therese COMODINI CACHIA [PPE]

medeadviserend

Samenwerking tussen de nationale autoriteiten die belast zijn met de handhaving van de wetgeving op het gebied van de consumentenbescherming (Voor de EER relevante tekst)

2016/0148(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen