Lopende werkzaamheden

Lopende werkzaamheden

 

Werk in uitvoering laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt soort en stadium vermeld, de naam van de rapporteur en of de commissie ten principale bevoegd of alleen maar medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

 
 

Documenten :

Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie

Referentie :

2014/0180(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Documenten :

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen

Referentie :

2014/2040(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

Silvia COSTA [S-D]

medeadviserend

Documenten :

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014: Ontvangsten van boeten en rentebetalingen – Ontvangsten van terugbetalingen en terugstortingen aan de FEMIP (Europees-mediterrane investerings- en partnerschapsfaciliteit) – Herschikking van middelen voor het Europees Visserijfonds – Verhoging van de betalingskredieten voor de desbetreffende vastleggingen in eerdere jaarbegrotingen – Onvoorziene uitgaven overeenkomstig artikel 13 van de MFK-verordening – Personeel van de EC, de Bureaus, het CvdR en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Referentie :

2014/2036(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Documenten :

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen

Referentie :

2014/0014(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Documenten :

Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten

Referentie :

2014/0002(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend

Documenten :

Kwijting 2012: Algemene begroting van de Europese Unie - Raad en Europese Raad

Referentie :

2013/2197(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Documenten :

Statuut van de Europese stichting (FE)

Referentie :

2012/0022(APP) Goedkeuringsprocedure
CULT

medeadviserend

Documenten :

Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang

Referentie :

2010/0361(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

medeadviserend

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie cultuur en onderwijs. U kunt hier niet alleen informatie vinden over onze werkzaamheden, waaronder de agenda's van vergaderingen, ontwerpverslagen en amendementen, maar ook informatie over de commissieleden en hun contactgegevens. U heeft ook de mogelijkheid onze vergaderingen rechtstreeks te volgen via internet.
 
Onze commissie houdt zich bezig met alle culturele aspecten van de Unie, zoals de verspreiding van cultuur, cultureel erfgoed, culturele diversiteit en taalverscheidenheid, en met onderwijs, audiovisueel beleid, de culturele en educatieve aspecten van de informatiemaatschappij, jeugdzaken en sport.
 
Bij het vaststellen van nieuwe wetgeving en het houden van toezicht op de programma's van de Unie op deze gebieden staan het Europees Parlement en de regeringen van de lidstaten op gelijke voet. Onze commissie is in dit kader verantwoordelijk voor het programma "Erasmus+" voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, het programma "Creatief Europa" ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector en het programma "Europa voor de burger".
 
Daarnaast organiseert onze commissie regelmatig openbare hoorzittingen om bij deskundigen informatie in te winnen op de gebieden die onder haar werkterrein vallen.
 
Ik ben er trots op dat ik voorzitter van deze commissie mag zijn en ik hoop dat de website u van dienst kan zijn bij het volgen van ons werk.
 
Silvia Costa,
Voorzitter Commissie cultuur en onderwijs