Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden met betrekking tot aangelegenheden die geen verband houden met materieel strafrecht en justitiële samenwerking in strafzaken

2017/0166(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

ten principale

Begroting 2020 - Mandaat voor de trialoog

2019/2010(BUD) Begrotingsprocedure
CULT

Petra KAMMEREVERT [S&D]

medeadviserend

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Raad en Europese Raad

2018/2168(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen

2018/0213(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027

2018/0166(APP) Goedkeuringsprocedure
CULT

Petra KAMMEREVERT [S&D]

medeadviserend

Sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden met betrekking tot aangelegenheden die verband houden met materieel strafrecht en justitiële samenwerking in strafzaken

2017/0165(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

medeadviserend

Protocol betreffende culturele samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds

2017/0081(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

2017/0035(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt

2016/0398(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen