Lopende werkzaamheden

Lopende werkzaamheden

 

Werk in uitvoering laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt soort en stadium vermeld, de naam van de rapporteur en of de commissie ten principale bevoegd of alleen maar medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

 
 

Documenten :

Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (herschikking)

Referentie :

2013/0162(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

Marie-Christine VERGIAT [GUE/NGL]

ten principale

Documenten :

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen

Referentie :

2014/0014(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend

Documenten :

Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten

Referentie :

2014/0002(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
CULT

medeadviserend

Documenten :

Het buitenlands beleid van de EU in een wereld van culturele en religieuze diversiteit

Referentie :

2013/2167(INI) Procedure initiatiefverslag
CULT

Georgios PAPANIKOLAOU [PPE]

medeadviserend

Documenten :

Kwijting 2012: Algemene begroting van de Europese Unie - Raad en Europese Raad

Referentie :

2013/2197(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Documenten :

Kwijting 2012: Algemene begroting van de Europese Unie - Europees Parlement

Referentie :

2013/2196(DEC) Kwijtingsprocedure
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Documenten :

Statuut van de Europese stichting (FE)

Referentie :

2012/0022(APP) Goedkeuringsprocedure
CULT

Nadja HIRSCH [ALDE]

medeadviserend

Documenten :

Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang

Referentie :

2010/0361(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CULT

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie cultuur en onderwijs. U vindt hier informatie over ons werk, waaronder de agenda's van onze eerstvolgende vergaderingen, ontwerpverslagen en de amendementen daarop, en informatie over de leden van de commissie, zodat u direct met hen in contact kunt treden. Tevens kunt u de vergaderingen van de commissie rechtstreeks volgen via internet.
 
Binnen het Parlement is de commissie verantwoordelijk voor onderwijs, cultuur, jeugd, sport en de culturele en educatieve aspecten van het EU-mediabeleid. De commissie neemt nieuwe wetten aan en houdt toezicht op de EU-programma's die op deze terreinen zijn ontwikkeld; dit op voet van gelijkheid met de regeringen van de lidstaten. Het betreft hier onder meer het programma voor een leven lang leren, waarmee het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus bekostigd wordt; het programma Cultuur 2007, dat dient ter ondersteuning van de Europese culturele hoofdsteden; en het programma Media 2007, waarmee een aantal succesvolle Europese films als Slumdog Millionaire medegefinancierd zijn. Daarnaast organiseert de commissie regelmatig hoorzittingen om bij experts informatie in te winnen over aspecten van haar werk.
 
Ik ben er trots op voorzitter van deze commissie te zijn en hoop dat de website u van dienst kan zijn bij het volgen van ons werk.
 
Doris Pack
Voorzitter, Commissie cultuur en onderwijs