Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

AMENDEMENTEN 219 - 442 - Ontwerpverslag - Kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365

07-11-2017 ECON_AM(2017)613281 PE 613.281v01-00
ECON

Jakob von WEIZSÄCKER, Kay SWINBURNE

Documenten in dossier ECON/8/08609

AMENDEMENTEN 443 - 619 - Ontwerpverslag - Kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365

07-11-2017 ECON_AM(2017)613302 PE 613.302v01-00
ECON

Jakob von WEIZSÄCKER, Kay SWINBURNE

Documenten in dossier ECON/8/08609

AMENDEMENTEN 53 - 267 - Ontwerpverslag - Toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en waarborging van de goede werking van de interne markt

06-11-2017 ECON_AM(2017)613265 PE 613.265v01-00
ECON

Andreas SCHWAB

Documenten in dossier ECON/8/09588

AMENDEMENTEN 1 - 120 - Ontwerpadvies - Juridische en operationeel kader van de Europese e-kaart voor diensten ingevoerd bij Verordening ... [ESC Regulation]

30-10-2017 ECON_AM(2017)612373 PE 612.373v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/09044

AMENDEMENTEN 1 - 57 - Ontwerpadvies - Invoering van een Europese e-kaart voor diensten en de bijbehorende administratieve faciliteiten

30-10-2017 ECON_AM(2017)612374 PE 612.374v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/09052

AMENDEMENTEN 80 - 263 - Ontwerpverslag - Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005

26-10-2017 CJ12_AM(2017)612270 PE 612.270v01-00
LIBE ECON

Mady DELVAUX, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Documenten in dossier CJ12/8/10432

AMENDEMENTEN 7 - 16 - Ontwerpadvies - Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

25-10-2017 ECON_AM(2017)612286 PE 612.286v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documenten in dossier ECON/8/09309

AMENDEMENTEN 1 - 23 - Ontwerpadvies - Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

24-10-2017 ECON_AM(2017)612224 PE 612.224v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documenten in dossier ECON/8/07276

AMENDEMENTEN 1 - 104 - Ontwerpadvies - Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

16-10-2017 ECON_AM(2017)612188 PE 612.188v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Documenten in dossier ECON/8/09946

  AMENDMENTS 1 - Draft proposal for a decision - to raise no objections to the Commission delegated regulation of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to information requirements and conduct of business rules applicable to the distribution of insurance-based investment products (2017/2855(DEA))

12-10-2017 ECON_AM(2017)612175 PE 612.175v01-00
ECON