Amendementen

Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 31 - Ontwerpverslag - over de mogelijke invoering van de euro in Litouwen per 1 januari 2015

Datum : 24-03-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)532284 PE 532.284v01-00
ECON

Werner LANGEN

Documenten in dossier ECON/7/15316

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 12 - 30 - Ontwerpverslag - Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten

Datum : 28-02-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)529823 PE 529.823v01-00
ECON

Mojca KLEVA KEKUŠ

Documenten in dossier ECON/7/14639

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 2 - Ontwerpverslag - Toetreding van Kroatië tot het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen

Datum : 27-02-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)529832 PE 529.832v01-00
ECON

Sławomir NITRAS

Documenten in dossier ECON/7/14494

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 340 - Ontwerpverslag - Onderzoeksrapport over de rol en werkzaamheden van de trojka (ECB, Commissie en IMF) met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone

Datum : 03-02-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)528079 PE 528.079v01-00
ECON

Othmar KARAS , Liem HOANG NGOC

Documenten in dossier ECON/7/14607

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 341 - 697 - Ontwerpverslag - Onderzoeksrapport over de rol en werkzaamheden van de trojka (ECB, Commissie en IMF) met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone

Datum : 03-02-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)528080 PE 528.080v01-00
ECON

Othmar KARAS , Liem HOANG NGOC

Documenten in dossier ECON/7/14607

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 698 - 915 - Ontwerpverslag - Onderzoeksrapport over de rol en werkzaamheden van de trojka (ECB, Commissie en IMF) met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone

Datum : 03-02-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)528117 PE 528.117v01-00
ECON

Othmar KARAS , Liem HOANG NGOC

Documenten in dossier ECON/7/14607

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 118 - 374 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en tot intrekking van Richtlijn 2007/64/EG

Datum : 28-01-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)524781 PE 524.781v02-00
ECON

Diogo FEIO

Documenten in dossier ECON/7/13490

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 29 - 318 - Ontwerpverslag - Interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties

Datum : 28-01-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)524782 PE 524.782v04-00
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Documenten in dossier ECON/7/13565

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 12 - Ontwerpadvies - inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2012

Datum : 23-01-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)527962 PE 527.962v01-00
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Documenten in dossier ECON/7/14215

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 11 - Ontwerpadvies - Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2012

Datum : 23-01-2014

Referentie :

ECON_AM(2014)527964 PE 527.964v01-00
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Documenten in dossier ECON/7/14272

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de agenda voor het Europees beleid, en de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) vervult op haar beurt een sleutelrol bij de werkzaamheden van het Parlement. Zij is bevoegd voor zaken zoals het economische en monetaire beleid van de EU, belasting- en mededingingsbeleid, vrij verkeer van kapitaal en regeling van financiële diensten (banken, verzekeringen, pensioenfondsen, vermogens/fondsbeheer, financiële administratie, internationale monetaire en financiële stelsels, enz.). Aangezien het leeuwendeel van de werkzaamheden van het Parlement in de commissies wordt verricht, worden de meeste parlementaire werkzaamheden op deze belangrijke terreinen van het economische en monetaire beleid uitgevoerd door de Commissie ECON. Daarmee neemt de Commissie ECON een sleutelpositie in bij de werkzaamheden van het Parlement met betrekking tot de huidige economische en financiële crisis en heeft zij aanzienlijke invloed op de politieke agenda in de EU en in internationaal verband.
 
Waar het gaat om het monetair beleid van de Unie en de werking van de EMU en het Europees monetair stelsel is de verantwoordingsplicht van de Europese Centrale Bank tegenover het Parlement van het allergrootste belang, aangezien het als belangrijk tegenwicht fungeert tegen de onafhankelijkheid van de Centrale Bank.
 
De Commissie ECON speelt een essentiële rol bij de totstandbrenging van de wetgeving van de EU, omdat het Parlement, samen met de Raad, op de meeste beleidsterreinen van de EU medewetgever is. De wetgeving van de EU is vaak bepalend voor de wet- en regelgeving in de lidstaten, vooral op het gebied van de financiële diensten en, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, wat het economisch bestuur in de EU betreft. Op deze wijze kunnen de leden van de Commissie ECON vormgeven aan de wetgeving van de EU op deze belangrijke terreinen van het EU-beleid.