Adviezen


Indien een commissie van mening is dat kwesties die worden behandeld in een verslag dat naar een andere commissie is verwezen, raakvlakken heeft met gebieden waarvoor zij bevoegd is, kan zij vragen te worden erkend als "adviserende commissie" (artikel 53 van het Reglement). Het goedgekeurde advies wordt naar de bevoegde commissie gestuurd, die het advies vervolgens in stemming brengt. De amendementen van een medeverantwoordelijke adviserende commissie (artikel 54 van het Reglement) die uitsluitend onder de bevoegdheid van die commissie vallen, moeten door de bevoegde commissie zonder stemming worden overgenomen. Alle door een adviserende commissie goedgekeurde adviezen en standpunten in de vorm van amendementen moeten bij het eindverslag worden gevoegd. Op deze pagina staan door de commissies goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen en standpunten in de vorm van amendementen.

ADVIES inzake de hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

29-01-2018 ECON_AD(2018)612384 PE 612.384v02-00
ECON

Luigi MORGANO

Documenten in dossier ECON/8/09718

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese e-kaart voor diensten en de bijbehorende administratieve faciliteiten

08-12-2017 ECON_AD(2017)610729 PE 610.729v02-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/09052

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het juridische en operationele kader van de Europese e-kaart voor diensten ingevoerd bij Verordening ... [ESC Regulation]

08-12-2017 ECON_AD(2017)610734 PE 610.734v02-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/09044

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU

07-12-2017 ECON_AD(2017)608079 PE 608.079v02-00
ECON

Enrique CALVET CHAMBON

Documenten in dossier ECON/8/08619

ADVIES inzake uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

24-11-2017 ECON_AD(2017)609658 PE 609.658v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documenten in dossier ECON/8/07276

ADVIES inzake het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

23-11-2017 ECON_AD(2017)609635 PE 609.635v02-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Documenten in dossier ECON/8/09946

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

23-11-2017 ECON_AD(2017)610743 PE 610.743v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documenten in dossier ECON/8/09309

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie

08-11-2017 ECON_AD(2017)608163 PE 608.163v02-00
ECON

Fulvio MARTUSCIELLO

Documenten in dossier ECON/8/08870

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

07-11-2017 ECON_AD(2017)613264 PE 613.264v01-00
ECON

Eva JOLY

Documenten in dossier ECON/8/08860

ADVIES inzake de bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren

26-09-2017 ECON_AD(2017)605945 PE 605.945v02-00
ECON

Marisa MATIAS

Documenten in dossier ECON/8/08282