Adviezen


Indien een commissie van mening is dat kwesties die worden behandeld in een verslag dat naar een andere commissie is verwezen, raakvlakken heeft met gebieden waarvoor zij bevoegd is, kan zij vragen te worden erkend als "adviserende commissie" (artikel 53 van het Reglement). Het goedgekeurde advies wordt naar de bevoegde commissie gestuurd, die het advies vervolgens in stemming brengt. De amendementen van een medeverantwoordelijke adviserende commissie (artikel 54 van het Reglement) die uitsluitend onder de bevoegdheid van die commissie vallen, moeten door de bevoegde commissie zonder stemming worden overgenomen. Alle door een adviserende commissie goedgekeurde adviezen en standpunten in de vorm van amendementen moeten bij het eindverslag worden gevoegd. Op deze pagina staan door de commissies goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen en standpunten in de vorm van amendementen.

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

05-04-2018 ECON_AD(2018)615441 PE 615.441v03-00
ECON

Roberts ZĪLE

Documenten in dossier ECON/8/11012

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2016

01-03-2018 ECON_AD(2018)613563 PE 613.563v02-00
ECON

Kay SWINBURNE

Documenten in dossier ECON/8/10824

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2016

01-03-2018 ECON_AD(2018)613564 PE 613.564v02-00
ECON

Kay SWINBURNE

Documenten in dossier ECON/8/10827

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2016

01-03-2018 ECON_AD(2018)613565 PE 613.565v02-00
ECON

Kay SWINBURNE

Documenten in dossier ECON/8/10829

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004

23-02-2018 ECON_AD(2018)613502 PE 613.502v02-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Documenten in dossier ECON/8/10185

ADVIES inzake de hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

29-01-2018 ECON_AD(2018)612384 PE 612.384v02-00
ECON

Luigi MORGANO

Documenten in dossier ECON/8/09718

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese e-kaart voor diensten en de bijbehorende administratieve faciliteiten

08-12-2017 ECON_AD(2017)610729 PE 610.729v02-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/09052

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het juridische en operationele kader van de Europese e-kaart voor diensten ingevoerd bij Verordening ... [ESC Regulation]

08-12-2017 ECON_AD(2017)610734 PE 610.734v02-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documenten in dossier ECON/8/09044

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU

07-12-2017 ECON_AD(2017)608079 PE 608.079v02-00
ECON

Enrique CALVET CHAMBON

Documenten in dossier ECON/8/08619

ADVIES inzake uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

24-11-2017 ECON_AD(2017)609658 PE 609.658v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documenten in dossier ECON/8/07276