Adviezen

Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen in aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2012

Datum : 21-02-2014

Referentie :

ECON_AD(2014)524720 PE 524.720v02-00
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Documenten in dossier ECON/7/14220

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2012

Datum : 21-02-2014

Referentie :

ECON_AD(2014)524721 PE 524.721v02-00
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Documenten in dossier ECON/7/14272

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2012

Datum : 21-02-2014

Referentie :

ECON_AD(2014)524722 PE 524.722v02-00
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Documenten in dossier ECON/7/14215

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake de Europese Investeringsbank (EIB) – jaarverslag 2012

Datum : 18-12-2013

Referentie :

ECON_AD(2013)519461 PE 519.461v02-00
ECON

Thijs BERMAN

Documenten in dossier ECON/7/13120

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen

Datum : 11-12-2013

Referentie :

ECON_AD(2013)519575 PE 519.575v02-00
ECON

Sharon BOWLES

Documenten in dossier ECON/7/12515

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Datum : 10-12-2013

Referentie :

ECON_AD(2013)524669 PE 524.669v02-00
ECON

Sharon BOWLES

Documenten in dossier ECON/7/13178

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Datum : 10-12-2013

Referentie :

ECON_AD(2013)524673 PE 524.673v02-00
ECON

Sharon BOWLES

Documenten in dossier ECON/7/14455

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake de financiële participatie van werknemers in bedrijfswinsten

Datum : 28-11-2013

Referentie :

ECON_AD(2013)516888 PE 516.888v02-00
ECON

Fabrizio BERTOT

Documenten in dossier ECON/7/13166

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake grondwettelijke problemen in verband met meerlagige governance in de Europese Unie

Datum : 30-10-2013

Referentie :

ECON_AD(2013)504128 PE 504.128v03-00
ECON

Sylvie GOULARD

Documenten in dossier ECON/7/09375

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie

Datum : 15-10-2013

Referentie :

ECON_AD(2013)516664 PE 516.664v02-00
ECON

Hans-Peter MARTIN

Documenten in dossier ECON/7/12840

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de agenda voor het Europees beleid, en de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) vervult op haar beurt een sleutelrol bij de werkzaamheden van het Parlement. Zij is bevoegd voor zaken zoals het economische en monetaire beleid van de EU, belasting- en mededingingsbeleid, vrij verkeer van kapitaal en regeling van financiële diensten (banken, verzekeringen, pensioenfondsen, vermogens/fondsbeheer, financiële administratie, internationale monetaire en financiële stelsels, enz.). Aangezien het leeuwendeel van de werkzaamheden van het Parlement in de commissies wordt verricht, worden de meeste parlementaire werkzaamheden op deze belangrijke terreinen van het economische en monetaire beleid uitgevoerd door de Commissie ECON. Daarmee neemt de Commissie ECON een sleutelpositie in bij de werkzaamheden van het Parlement met betrekking tot de huidige economische en financiële crisis en heeft zij aanzienlijke invloed op de politieke agenda in de EU en in internationaal verband.
 
Waar het gaat om het monetair beleid van de Unie en de werking van de EMU en het Europees monetair stelsel is de verantwoordingsplicht van de Europese Centrale Bank tegenover het Parlement van het allergrootste belang, aangezien het als belangrijk tegenwicht fungeert tegen de onafhankelijkheid van de Centrale Bank.
 
De Commissie ECON speelt een essentiële rol bij de totstandbrenging van de wetgeving van de EU, omdat het Parlement, samen met de Raad, op de meeste beleidsterreinen van de EU medewetgever is. De wetgeving van de EU is vaak bepalend voor de wet- en regelgeving in de lidstaten, vooral op het gebied van de financiële diensten en, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, wat het economisch bestuur in de EU betreft. Op deze wijze kunnen de leden van de Commissie ECON vormgeven aan de wetgeving van de EU op deze belangrijke terreinen van het EU-beleid.