Adviezen

Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen in aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ADVIES inzake het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

Datum : 05-09-2014

Referentie :

ECON_AD(2014)536152 PE 536.152v03-00
ECON

Nils TORVALDS

Documenten in dossier ECON/8/00602

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
WELKOMSTWOORD
 
 

Welkom bij de Commissie economische en monetaire zaken (ECON). De commissie is verantwoordelijk voor de economische en monetaire unie (EMU), de regelgeving inzake financiële diensten, het vrije verkeer van kapitaal en betalingen, belastingen en mededingingsbeleid, en het internationale financiële stelsel.
De zevende zittingsperiode werd gekenmerkt door de ernstigste economische, financiële en sociale crisis van de laatste tijd. De ECON-commissie heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de goedkeuring van wetgeving om de crisis het hoofd te bieden en meer taken aangenomen op het gebied van toezicht en verslaggeving. Het Parlement heeft daarom besloten de commissie uit te breiden van 50 naar 61 leden.
Thans zijn groei en werkgelegenheid onze belangrijkste prioriteiten. Stabiliteit, het bevorderen van investeringen, hervormingen en sociale cohesie moeten elkaar wederzijds versterken. De ECON-commissie zal op dit gebied een serieus debat op gang brengen.
Ik ben ervan overtuigd dat we nu tot een echte EMU moeten komen, met een effectief economisch bestuur dat verantwoording aflegt aan het Parlement.
We moeten de belangrijkste wetgeving op het gebied van bankenhervorming, financiële criminaliteit en het bevorderen van investeringen in op groei gerichte langetermijnprojecten voltooien.
We moeten er ook op toezien dat het nieuwe regelgevingskader op adequate wijze wordt uitgevoerd en herzien, en zullen nauwgezet toezicht houden op de Commissie en de Europese toezichthoudende autoriteiten. Een goed gereguleerde en functionerende kapitaalmarkt is van cruciaal belang om groei te bewerkstelligen.
Ten slotte zal de commissie bijdragen aan de inspanningen om de democratische legitimiteit te versterken op basis van de communautaire methode. Een hechte EMU moet een democratische EMU zijn. De commissie zal derhalve haar samenwerking met de nationale parlementen intensiveren.