Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie

08-11-2017 ECON_AD(2017)608163 PE 608.163v02-00
ECON

Fulvio MARTUSCIELLO

Documenten in dossier ECON/8/08870

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

07-11-2017 ECON_AD(2017)613264 PE 613.264v01-00
ECON

Eva JOLY

Documenten in dossier ECON/8/08860

ADVIES inzake de bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren

26-09-2017 ECON_AD(2017)605945 PE 605.945v02-00
ECON

Marisa MATIAS

Documenten in dossier ECON/8/08282

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

26-09-2017 ECON_AD(2017)610694 PE 610.694v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documenten in dossier ECON/8/08814

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

07-09-2017 ECON_AD(2017)606132 PE 606.132v03-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/09503

ADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties

06-09-2017 ECON_AD(2017)604737 PE 604.737v02-00
ECON

Molly SCOTT CATO

Documenten in dossier ECON/8/07747

ADVIES inzake beleid ter garantie van een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden

29-06-2017 ECON_AD(2017)601226 PE 601.226v03-00
ECON

Miguel VIEGAS

Documenten in dossier ECON/8/08284

ADVIES inzake de werking van franchising in de detailhandel

29-03-2017 ECON_AD(2017)595762 PE 595.762v02-00
ECON

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Documenten in dossier ECON/8/07741

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2015

06-03-2017 ECON_AD(2017)595631 PE 595.631v03-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07506

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2015

01-03-2017 ECON_AD(2017)595630 PE 595.630v02-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07503