Adviezen


Na indiening van een advies in de commissie wordt er door de leden over gestemd en worden er eventueel wijzigingen aangebracht. Vervolgens wordt het advies voorgelegd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. Overeenkomstig artikel 54 neemt de ten principale bevoegde commissie de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over voor zover deze betrekking hebben op vraagstukken die onder de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen. Alle goedgekeurde adviezen worden bij het verslag van de commissie ten principale gevoegd. Op deze pagina staan de door de commissie goedgekeurde adviezen.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen.

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

07-09-2017 ECON_AD(2017)606132 PE 606.132v03-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/09503

ADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties

06-09-2017 ECON_AD(2017)604737 PE 604.737v02-00
ECON

Molly SCOTT CATO

Documenten in dossier ECON/8/07747

ADVIES inzake beleid ter garantie van een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden

29-06-2017 ECON_AD(2017)601226 PE 601.226v03-00
ECON

Miguel VIEGAS

Documenten in dossier ECON/8/08284

ADVIES inzake de werking van franchising in de detailhandel

29-03-2017 ECON_AD(2017)595762 PE 595.762v02-00
ECON

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Documenten in dossier ECON/8/07741

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2015

06-03-2017 ECON_AD(2017)595631 PE 595.631v03-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07506

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2015

01-03-2017 ECON_AD(2017)595630 PE 595.630v02-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07503

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2015

01-03-2017 ECON_AD(2017)595632 PE 595.632v02-00
ECON

Sander LOONES

Documenten in dossier ECON/8/07508

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013

23-11-2016 ECON_AD(2016)585572 PE 585.572v03-00
ECON

Costas MAVRIDES

Documenten in dossier ECON/8/05176

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

06-09-2016 ECON_AD(2016)585727 PE 585.727v03-00
ECON

Markus FERBER

Documenten in dossier ECON/8/06200

ADVIES inzake controle op de toepassing van het Unierecht: jaarverslag 2014

28-04-2016 ECON_AD(2016)578521 PE 578.521v02-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Documenten in dossier ECON/8/05079