Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

2016/0397(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
EMPL

ten principale

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning tussen de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen

2019/0126(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
EMPL

medeadviserend

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

2019/0108(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
EMPL

medeadviserend

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

2019/0107(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
EMPL

medeadviserend

Begroting 2020 - Mandaat voor de trialoog

2019/2010(BUD) Begrotingsprocedure
EMPL

medeadviserend

Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

2018/0427(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
EMPL

medeadviserend

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Raad en Europese Raad

2018/2168(DEC) Kwijtingsprocedure
EMPL

medeadviserend

Vaststelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen

2018/0212(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
EMPL

medeadviserend

Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen

2018/0213(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
EMPL

medeadviserend

Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027

2018/0166(APP) Goedkeuringsprocedure
EMPL

medeadviserend