Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Richtlijn van de Commissie tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie

2019/2743(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
EMPL

ten principale

Richtlijn van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 89/656/EEG van de Raad met betrekking tot zuiver technische aanpassingen

2019/2739(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
EMPL

ten principale

Richtlijn van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Richtlijn 92/29/EEG van de Raad met betrekking tot zuiver technische aanpassingen

2019/2726(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
EMPL

ten principale

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

2016/0397(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
EMPL

ten principale

Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) van het Europees Parlement en de Raad wat betreft normen betreffende competenties en de overeenkomstige kennis en vaardigheden voor praktijkexamens, de goedkeuring van simulatoren en medische geschiktheid

2019/2780(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
EMPL

medeadviserend, nauwere samenwerking

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

2019/2055(DEC) Kwijtingsprocedure
EMPL

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

2019/2056(DEC) Kwijtingsprocedure
EMPL

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad

2019/2057(DEC) Kwijtingsprocedure
EMPL

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

2019/2058(DEC) Kwijtingsprocedure
EMPL

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Rekenkamer

2019/2059(DEC) Kwijtingsprocedure
EMPL

medeadviserend