Adviezen


Indien een commissie van mening is dat kwesties die worden behandeld in een verslag dat naar een andere commissie is verwezen, raakvlakken heeft met gebieden waarvoor zij bevoegd is, kan zij vragen te worden erkend als "adviserende commissie" (artikel 53 van het Reglement). Het goedgekeurde advies wordt naar de bevoegde commissie gestuurd, die het advies vervolgens in stemming brengt. De amendementen van een medeverantwoordelijke adviserende commissie (artikel 54 van het Reglement) die uitsluitend onder de bevoegdheid van die commissie vallen, moeten door de bevoegde commissie zonder stemming worden overgenomen. Alle door een adviserende commissie goedgekeurde adviezen en standpunten in de vorm van amendementen moeten bij het eindverslag worden gevoegd. Op deze pagina staan door de commissies goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen en standpunten in de vorm van amendementen.

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00
ENVI

Bolesław G. PIECHA

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

31-01-2019 ENVI_AD(2019)630373 PE630.373v02-00
ENVI

Herbert DORFMANN

ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00
ENVI

Andrey KOVATCHEV

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor het begrotingsjaar 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627683 PE627.683v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ­bestrijding (ECDC) voor het begrotingsjaar 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627699 PE627.699v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap (EEA) voor het begrotingsjaar 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627702 PE627.702v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor het begrotingsjaar 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627810 PE627.810v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627682 PE627.682v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het begrotingsjaar 2017

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627701 PE627.701v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN