Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 19 februari 2018 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 232

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

14-12-2017 INTA_PA(2017)615404 PE 615.404v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-01-2018

ONTWERPSTANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN over de tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020

02-02-2018 INTA_PA(2018)616876 PE 616.876v01-00
INTA

Bernd LANGE

ONTWERPVERSLAG over de voordracht van Annemie Turtelboom voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

30-01-2018 CONT_PR(2018)616842 PE 616.842v01-00
CONT

Indrek TARAND

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/66/EEG van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle

26-01-2018 ENVI_PR(2018)616705 PE 616.705v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-02-2018

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

16-01-2018 INTA_PR(2018)578797 PE 578.797v01-00
INTA

Daniel CASPARY

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-01-2018

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

08-02-2018 - 11:10
TERR Vergadering
01-02-2018 - 14:04
LIBE Vergadering
01-02-2018 - 10:46
AFET Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen