Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 28 augustus 2017 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 111

ONTWERPVERSLAG over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Italië

07-07-2017 BUDG_PR(2017)607951 PE 607.951v02-00
BUDG

Jens GEIER

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-07-2017

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullende protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

05-07-2017 INTA_PR(2017)604624 PE 604.624v01-00
INTA

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-07-2017

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

04-07-2017 INTA_PA(2017)607959 PE 607.959v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-07-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Italië

04-07-2017 BUDG_PR(2017)607953 PE 607.953v01-00
BUDG

Giovanni LA VIA

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-07-2017

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 – afdeling III

29-06-2017 EMPL_PA(2017)607885 PE 607.885v01-00
EMPL

Deirdre CLUNE

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-07-2017

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

13-07-2017 - 09:36
IMCO Vergadering
13-07-2017 - 09:14
REGI Vergadering
13-07-2017 - 09:07
JURI Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement