Template : Vue d'ensemble

Volgende commissievergadering op 3 november 2014 in Brussel.
Commissies Election of the new European Commission: in plenary

Following the hearings held by the parliamentary committees with the commissioners-designate assigned to their respective areas of responsibility, the European Parliament will vote to elect the new Commission during its plenary sitting of 22.10.14. The vote will take place following a debate during which President-elect Juncker will formally present the new college of commissioners and their programme. The Commission's term of office is of five years. More details can be found in the dedicated website.

Nadere informatie
INTA Customs duties on goods originating in Ukraine: plenary vote

Following the postponement of the application of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) until 31.12.15, the Commission submitted an urgent proposal aimed at prolonging the existing autonomous trade preferences. The European Parliament will vote on the legislative report prepared by the Committee on International Trade in order to adopt its position regarding this prolongation. The existing preferences apply until 1 November 2014.

Nadere informatie
Commissies Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten
Filteren op commissie
 
 
 
 

Resulta(a)t(en) : 36 Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/009 GR/Sprider Stores, submitted by Greece)

Datum : 09-10-2014

Referentie :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-10-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, ingediend door Ierland)

Datum : 09-10-2014

Referentie :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-10-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the EU and the global development framework after 2015

Datum : 20-10-2014

Referentie :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-10-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te verbieden

Datum : 24-09-2014

Referentie :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-10-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, en drie daarmee verband houdende overeenkomsten

Datum : 30-09-2014

Referentie :

INTA_PR(2014)537529 PE 537.529v02-00
INTA

Alexander Graf LAMBSDORFF

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-10-2014

References :

Uitzendingen vandaag
 
Mediatheek