Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 3 december 2015 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 75 Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

27-11-2015 JURI_PR(2015)572858 PE 572.858v02-00
JURI

Cecilia WIKSTRÖM

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking)

24-11-2015 JURI_PR(2015)572860 PE 572.860v01-00
JURI

Cecilia WIKSTRÖM

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien

30-10-2015 BUDG_PR(2015)571456 PE 571.456v01-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI, Gérard DEPREZ

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-11-2015

ONTWERPVERSLAG over het uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust

27-10-2015 JURI_PR(2015)571415 PE 571.415v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 19-11-2015

ONTWERPADVIES inzake aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)

15-10-2015 TRAN_PA(2015)569718 PE 569.718v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

01-12-2015 - 11:33
DROI Vergadering
01-12-2015 - 10:14
INTA Vergadering
01-12-2015 - 10:12
ITRE Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement