Laatste nieuws

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 250

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

29-08-2018 LIBE_PA(2018)626976 PE 626.976v01-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014

31-07-2018 REGI_PA(2018)626678 PE 626.678v01-00
REGI

Mirosław PIOTROWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-09-2018

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399 en Verordening (EU) 2017/2226

24-07-2018 LIBE_PR(2018)622263 PE 622.263v03-00
LIBE

Jeroen LENAERS

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-07-2018

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie)

24-07-2018 LIBE_PR(2018)622253 PE 622.253v03-00
LIBE

Nuno MELO

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-07-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013

11-07-2018 REGI_PA(2018)625424 PE 625.424v01-00
REGI

Maria Gabriela ZOANĂ

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-09-2018

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

11-10-2018 - 09:10
ENVI Vergadering
11-10-2018 - 09:07
LIBE Vergadering
11-10-2018 - 09:04
JURI Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen