Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 27 februari 2017 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 216

ONTWERPVERSLAG over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Griekenland

08-02-2017 LIBE_PR(2017)597479 PE 597.479v02-00
LIBE

Claude MORAES

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-02-2017

ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Denemarken

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597478 PE 597.478v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-02-2017

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-01-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-01-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES)

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-01-2017

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

16-02-2017 - 09:04
EMPL Vergadering
13-02-2017 - 20:45
AFET Vergadering
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement