Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 2 juli 2015 in Brussel.

Fundamental Rights in the EU: committee vote. Migration, home affairs funds: debate

LIBE 29-06-2015 - 12:25
Vote

Taxation: joint committee debate with Commission President, stakeholder consultation

TAXE ECON 24-06-2015 - 11:38
Commission President Juncker and Commissioner Moscovici

Commission President Juncker and Commissioner Moscovici TAXE committee meeting

Human rights situation in Angola: update in committee

DROI 26-06-2015 - 12:04
Angola flag

EU diplomacy in a globalised context: seminar on challenges and partnerships

AFET 29-06-2015 - 17:18
AFET-ENA high-level seminar on EU Diplomacy

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online

Commissies 21-04-2015 - 09:26
Fact sheets on the European Union

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 64

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van België, Oostenrijk en Polen om het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren of ertoe toe te treden

27-05-2015 JURI_PR(2015)557285 PE 557.285v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-06-2015

ONTWERPVERSLAG over glazen plafonds in de wetenschappelijke en universitaire loopbaan van vrouwen

27-05-2015 FEMM_PR(2015)557279 PE 557.279v01-00
FEMM

Elissavet VOZEMBERG

ONTWERPADVIES inzake het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020

27-05-2015 FEMM_PA(2015)557295 PE 557.295v01-00
FEMM

Biljana BORZAN

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

20-05-2015 INTA_PR(2015)554890 PE 554.890v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-06-2015

ONTWERPVERSLAG over de Europese structuur- en investeringsfondsen en goed economisch bestuur: richtlijnen voor de uitvoering van artikel 23 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen

21-04-2015 REGI_PR(2015)552059 PE 552.059v02-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Termijn voor de indiening van amendementen : 19-05-2015

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

29-06-2015 - 16:32
INTA Vergadering
29-06-2015 - 16:05
AFET Vergadering
29-06-2015 - 15:10
TRAN Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement