Laatste nieuws

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 155

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2017/000 TA 2017 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie)

07-03-2017 BUDG_PR(2017)601085 PE 601.085v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-03-2017

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

03-03-2017 BUDG_PA(2017)600929 PE 600.929v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-03-2017

ONTWERPVERSLAG over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2018

02-03-2017 BUDG_PR(2017)599828 PE 599.828v01-00
BUDG

Richard ASHWORTH

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-03-2017

ONTWERPVERSLAG over het standpunt van de Raad inzake ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599604 PE 599.604v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-03-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599595 PE 599.595v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-03-2017

Uitzendingen vandaag

Volg de commissievergaderingen live

Mediatheek

27-03-2017 - 18:43
BUDG Vergadering
27-03-2017 - 17:46
BUDG CONT Vergadering
27-03-2017 - 17:06
LIBE Vergadering

Bemiddelings- en medebeslissingsprocedure

De bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure (ook bekend als "medebeslissing").

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement