Laatste nieuws

Volgende commissievergadering op 24 september 2018 in Brussel.

In de commissievergadering in stemming gebrachte teksten


Resulta(a)t(en) : 269

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (codificatie)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

30-07-2018 DEVE_PA(2018)626670 PE 626.670v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Termijn voor de indiening van amendementen : 31-08-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

30-07-2018 ECON_PA(2018)625356 PE 625.356v01-00
ECON

Barbara KAPPEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

30-07-2018 PECH_PA(2018)625586 PE 625.586v01-00
PECH

Renata BRIANO

Termijn voor de indiening van amendementen : 04-09-2018

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Vergadering
13-09-2018 - 08:37
ENVI Vergadering
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Vergadering

Gewone wetgevingsprocedure

De gewone wetgevingsprocedure is de algemene regel voor het vaststellen van wetgeving op het niveau van de Europese Unie.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Gedelegeerde handelingen

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen