Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

08-12-2017 A8-0395/2017 PE 601.007v02-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Documenten in dossier IMCO/8/09034

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • PDF-bestand in een nieuw venster openen
  • dit Word-document in een nieuw venster openen
AMENDEMENTEN
001-043
044-044
045-045

VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

27-11-2017 A8-0375/2017 PE 592.444v02-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Documenten in dossier CJ24/8/06371

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • PDF-bestand in een nieuw venster openen
  • dit Word-document in een nieuw venster openen

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009

25-07-2017 A8-0270/2017 PE 599.728v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Documenten in dossier IMCO/8/06048

AMENDEMENTEN
001-324
336-341
342-345
346-355
351-351\r1
356-365
359-359\r1
366-372
373-377
378-387
388-393
394-395
396-399
400-400
401-401
402-402\r1
402-404
404-404\r1

VERSLAG over Europese normen – Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1025/2012

09-06-2017 A8-0213/2017 PE 595.559v02-00
IMCO

Marlene MIZZI

Documenten in dossier IMCO/8/08300

VERSLAG over een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven

09-06-2017 A8-0214/2017 PE 595.614v02-00
IMCO

Pascal DURAND

Documenten in dossier IMCO/8/08292