Verslagen

Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

VERSLAG over consumentenbescherming – bescherming van de consument bij openbare dienstverlening

Datum :10-03-2014

Referentie :

A7-0163/2014 PE 522.759v02-00
IMCO

Josef WEIDENHOLZER

Documenten in dossier IMCO/7/13387

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

VERSLAG over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2014

Datum :30-01-2014

Referentie :

A7-0066/2014 PE 521.613v02-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

Documenten in dossier IMCO/7/13815

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

VERSLAG inzake SOLVIT

Datum :28-01-2014

Referentie :

A7-0059/2014 PE 522.880v02-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

Documenten in dossier IMCO/7/13388

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

VERSLAG over een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel in de EU

Datum :14-01-2014

Referentie :

A7-0024/2014 PE 516.736v02-00
IMCO

Pablo ARIAS ECHEVERRÍA

Documenten in dossier IMCO/7/12134

AMENDEMENTEN

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische facturering bij aanbestedingen

Datum :06-01-2014

Referentie :

A7-0004/2014 PE 521.724v02-00
IMCO

Birgit COLLIN-LANGEN

Documenten in dossier IMCO/7/13244

AMENDEMENTEN
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

De interne markt en het daarmee gepaard gaande vrije verkeer van personen, goederen en diensten vormen één van de belangrijkste fundamenten van de EU en hebben de Europese burgers en bedrijven welvaart en groei, banen, mobiliteit en keuzevrijheid gebracht.
 
De Commissie interne markt en consumentenbescherming is van mening dat de burger de kern moet zijn waarrond de interne markt draait. Het is onze opdracht ervoor te zorgen dat mensen zich waar dan ook in de EU kunnen vestigen om er te werken, studeren of een onderneming te beginnen.
 
Wij willen bereiken dat consumenten op de hoogte zijn van hun rechten en erop kunnen vertrouwen dat ze veilig en beschermd zijn wanneer ze in de EU producten kopen, of ze dat nu doen in winkels in hun buurt of online, over de grenzen heen.
 
Het is ons doel duidelijke regels voor ondernemingen vast te leggen en kleine bedrijven die hun kansen op de markt voor het vervaardigen en verkopen van producten of het verlenen van diensten willen vergroten, het leven eenvoudiger te maken.
 
De Commissie interne markt en consumentenbescherming heeft de aanzet gegeven voor de Akte voor de interne markt, die de interne markt een nieuw elan moet geven. Wij verbinden ons ertoe de voorstellen van deze akte zo snel mogelijk in praktijk te brengen. Alleen een goed functionerende interne Europese markt kan onze welvaart en ons concurrentievermogen op wereldvlak in de loop van de komende decennia veiligstellen.
 
Malcolm Harbour
Voorzitter van de Commissie interne markt en consumentenbescherming