Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Gedelegeerd besluit van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van balustradekits en relingkits die bedoeld zijn om bij bouwwerken uitsluitend te worden gebruikt om vallen te voorkomen en die geen verticale belasting ondergaan vanwege de constructie

2019/2660(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
IMCO

ten principale

Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II, aanhangsel C, bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in bepaalde speelgoedartikelen, wat formaldehyde betreft

2019/2775(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
IMCO

ten principale

Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, van bijlage II, deel III, punt 13, bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat aluminium betreft

2019/2774(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
IMCO

ten principale

Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1230/2012 wat betreft de typegoedkeuringsvoorschriften voor bepaalde motorvoertuigen met een verlengde cabine en voor aerodynamische voorzieningen en uitrusting voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

2019/2735(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
IMCO

ten principale

Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

2018/0168(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
IMCO

ten principale

Vaststelling van de voorwaarden en procedure op grond waarvan de Commissie van ondernemingen en ondernemersverenigingen mag vragen informatie over de interne markt en aanverwante gebieden te verstrekken

2017/0087(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
IMCO

ten principale

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese e-kaart voor diensten en de bijbehorende administratieve faciliteiten

2016/0403(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
IMCO

ten principale

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het juridische en operationele kader van de Europese e-card voor diensten ingevoerd bij Verordening… [ESC]....

2016/0402(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
IMCO

ten principale

Handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt

2016/0398(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
IMCO

ten principale

EU-certificeringssysteem voor apparatuur voor beveiligingsonderzoeken in de luchtvaart

2016/0236(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN IMCO

ten principale