Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 80/181/EEG van de Raad aangaande de definities van de SI-grondeenheden

2019/2668(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
IMCO

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een gemeenschappelijke opleidingsproef voor skileraren overeenkomstig artikel 49 ter van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

2019/2665(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
IMCO

ten principale

GEDELEGEERD BESLUIT van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van balustradekits en relingkits die bedoeld zijn om bij bouwwerken uitsluitend te worden gebruikt om vallen te voorkomen en die geen verticale belasting ondergaan vanwege de constructie

2019/2660(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
IMCO

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van prestatieklassen met betrekking tot luchtdoorlatendheid voor lichtkoepels van kunststof en glas en dakluiken

2019/2659(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
IMCO

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft de aangifte van bepaalde zendingen met een geringe waarde

2019/2658(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
IMCO

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie

2019/2656(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
IMCO

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van prestatieklassen met betrekking tot de weerstand tegen windbelasting van buitenzonnewering en luifels

2019/2655(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
IMCO

ten principale

Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen met het oog op de aanpassing van de bijlagen I en IV

2019/2622(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
IMCO

ten principale

Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

2018/0168(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

ten principale

Richtlijn radioapparatuur (2014/53/EU)

2018/2681(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

ten principale