Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie

2019/2544(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

ten principale

Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie

2018/0429(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ITRE

ten principale

Vaststelling van de Connecting Europe Facility

2018/0228(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

ten principale

Industriebeleid

2018/2567(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

ten principale

Samenwerkingsovereenkomst EU-Zwitserland inzake de Europese satellietnavigatieprogramma's

2012/0231(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ITRE

ten principale

Begroting 2020 - Mandaat voor de trialoog

2019/2010(BUD) Begrotingsprocedure
ITRE

medeadviserend

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie aangenomen maatregelen voor de monitoring, rapportage en verificatie van luchtvaartemissies ter uitvoering van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel

2019/2608(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ITRE

medeadviserend, nauwere samenwerking

Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

2019/2597(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ITRE

medeadviserend, nauwere samenwerking

Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen

2019/0017(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
ITRE

medeadviserend

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Raad en Europese Raad

2018/2168(DEC) Kwijtingsprocedure
ITRE

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen