Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Ontwerpverordening van de Commissie tot opstelling van de "Prodcom-lijst" van industriële producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad

2019/2753(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ITRE

ten principale

Verordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij voor referentiejaar 2020

2019/2752(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ITRE

ten principale

Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ITRE

ten principale

Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)

2019/0151(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
ITRE

ten principale

Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren

2019/0152(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
ITRE

ten principale

Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie

2018/0429(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ITRE

ten principale

Samenwerkingsovereenkomst EU-Zwitserland inzake de Europese satellietnavigatieprogramma's

2012/0231(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ITRE

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie aangenomen maatregelen voor de monitoring, rapportage en verificatie van luchtvaartemissies ter uitvoering van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel

2019/2768(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ITRE

medeadviserend, nauwere samenwerking

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

2019/2028(BUD) Begrotingsprocedure
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

medeadviserend

Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

2019/0101(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
ITRE

medeadviserend