Ontwerpadviezen


Een ontwerpadvies is een document dat wordt opgesteld door het als rapporteur voor advies aangewezen lid en dat vervolgens ter eventuele amendering aan de adviserende commissie wordt voorgelegd en in stemming wordt gebracht.
In het geval van wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van amendementen op het wetsvoorstel van de Commissie, die - waar nodig - worden vergezeld van korte motiveringen. In het geval van niet-wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van suggesties die, indien goedgekeurd, worden doorgestuurd naar de bevoegde commissie om in het door deze commissie opgestelde verslag te worden opgenomen. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat hierover door de adviserende commissie wordt gestemd.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-10-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-09-2018

Documenten in dossier JURI/8/13525

ONTWERPADVIES inzake autonoom rijden in het Europees vervoer

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-09-2018

Documenten in dossier JURI/8/13337

ONTWERPADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-09-2018

ONTWERPADVIES inzake het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-06-2018

Documenten in dossier JURI/8/11989

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-06-2018

Documenten in dossier JURI/8/11961

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-06-2018

Documenten in dossier JURI/8/11911