Ontwerpadviezen


Een ontwerpadvies is een document dat wordt opgesteld door het als rapporteur voor advies aangewezen lid en dat vervolgens ter eventuele amendering aan de adviserende commissie wordt voorgelegd en in stemming wordt gebracht.
In het geval van wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van amendementen op het wetsvoorstel van de Commissie, die - waar nodig - worden vergezeld van korte motiveringen. In het geval van niet-wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van suggesties die, indien goedgekeurd, worden doorgestuurd naar de bevoegde commissie om in het door deze commissie opgestelde verslag te worden opgenomen. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat hierover door de adviserende commissie wordt gestemd.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-02-2019

Documenten in dossier JURI/8/14580

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-11-2018

Documenten in dossier JURI/8/13249

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE 629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-11-2018

Documenten in dossier JURI/8/13226

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE 629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-11-2018

Documenten in dossier JURI/8/13638

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IV - Hof van Justitie

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE 628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-11-2018

Documenten in dossier JURI/8/14158

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE 628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-10-2018

Documenten in dossier JURI/8/14009

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE 628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-10-2018

Documenten in dossier JURI/8/13033

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-10-2018

Documenten in dossier JURI/8/13639

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-09-2018

Documenten in dossier JURI/8/13636

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-09-2018

Documenten in dossier JURI/8/13525