Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie)

14-01-2016 JURI_PR(2016)539747 PE 539.747v02-00
JURI

Laura FERRARA

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen

27-11-2015 JURI_PR(2015)572858 PE 572.858v02-00
JURI

Cecilia WIKSTRÖM

Documenten in dossier JURI/8/00927

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking)

24-11-2015 JURI_PR(2015)572860 PE 572.860v01-00
JURI

Cecilia WIKSTRÖM

Documenten in dossier JURI/8/00928

ONTWERPVERSLAG over het uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust

27-10-2015 JURI_PR(2015)571415 PE 571.415v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 19-11-2015

Documenten in dossier JURI/8/04716

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

10-09-2015 JURI_PR(2015)567628 PE 567.628v01-00
JURI

António MARINHO E PINTO

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-09-2015

Documenten in dossier JURI/8/01093

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (gecodificeerde tekst)

01-07-2015 JURI_PR(2015)557322 PE 557.322v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Documenten in dossier JURI/8/02599

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten tussen de Europese Unie en de Republiek Kazachstan (gecodificeerde tekst)

01-07-2015 JURI_PR(2015)560910 PE 560.910v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (gecodificeerde tekst)

01-07-2015 JURI_PR(2015)560912 PE 560.912v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Documenten in dossier JURI/8/01876

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (gecodificeerde tekst)

01-07-2015 JURI_PR(2015)560915 PE 560.915v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Documenten in dossier JURI/8/01895

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen (gecodificeerde tekst)

28-05-2015 JURI_PR(2015)557311 PE 557.311v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Documenten in dossier JURI/8/01498