Ontwerpverslagen

Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

Datum : 07-03-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)530037 PE 530.037v01-00
JURI

Dagmar ROTH-BEHRENDT

Documenten in dossier JURI/7/14815

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

Datum : 07-03-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)530038 PE 530.038v01-00
JURI

Dagmar ROTH-BEHRENDT

Documenten in dossier JURI/7/14812

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (gecodificeerde tekst)

Datum : 05-03-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)529902 PE 529.902v01-00
JURI

Francesco Enrico SPERONI

Documenten in dossier JURI/7/02789

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring namens de Europese Unie van het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze

Datum : 17-02-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)529772 PE 529.772v01-00
JURI

 

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Datum : 13-12-2013

Referentie :

JURI_PR(2013)526091 PE 526.091v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-01-2014

References :

Documenten in dossier JURI/7/13507

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het 29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011)

Datum : 03-12-2013

Referentie :

JURI_PR(2013)524709 PE 524.709v01-00
JURI

Eva LICHTENBERGER

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-01-2014

References :

Documenten in dossier JURI/7/12947

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen

Datum : 17-10-2013

Referentie :

JURI_PR(2013)521714 PE 521.714v01-00
JURI

Raffaele BALDASSARRE

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-11-2013

References :

Documenten in dossier JURI/7/12511

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over heffingen voor kopiëren voor privégebruik

Datum : 09-10-2013

Referentie :

JURI_PR(2013)519560 PE 519.560v02-00
JURI

Françoise CASTEX

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-10-2013

References :

Documenten in dossier JURI/7/12936

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het EU-scorebord voor justitie – civiel en bestuursrecht in de lidstaten

Datum : 03-10-2013

Referentie :

JURI_PR(2013)521455 PE 521.455v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-10-2013

References :

Documenten in dossier JURI/7/12942

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures

Datum : 11-09-2013

Referentie :

JURI_PR(2013)519445 PE 519.445v01-00
JURI

Klaus-Heiner LEHNE

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-10-2013

References :

Documenten in dossier JURI/7/11524

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom op de webpagina van de Commissie juridische zaken
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
De commissie, waarnaar eveneens wordt verwezen met het Franse acroniem "JURI", is nauw betrokken bij het bijstaan van de burgers in hun dagelijkse leven in de hele Unie, door middel van haar verantwoordelijkheid op het vlak van wetgeving met betrekking tot het burgerlijk recht en het internationaal privaatrecht. Als verantwoordelijke commissie voor het vennootschapsrecht, gaat ze eveneens voorop in het vergemakkelijken van het leven van bedrijven die handel voeren binnen de interne markt. Ook concurrentievermogen kan gerekend worden tot de kern van onze bezorgdheden, met name in het kader van het grote debat dat momenteel wordt gevoerd over de bescherming van intellectuele en industriële eigendommen.
 
De commissie is eveneens verantwoordelijk voor de wetgeving met betrekking tot de administratie van de Unie en voor het parlementair recht, dat onder meer het statuut van de leden van het Europees Parlement, de parlementaire onschendbaarheid en het onderzoeken van de geloofsbrieven van de leden na hun verkiezing omvat.
 
De Commissie juridische zaken vervult eveneens een uiterst gespecialiseerde rol als juridisch adviseur van het Parlement voor een bepaald aantal horizontale kwesties: de rechtsgrond van de handelingen van de Unie, uitvoerings- en gedelegeerde handelingen, de subsidiariteit en geschillen waarbij het Parlement betrokken is. Ook de vergroting van het bewustzijn binnen het Parlement van betere regelgeving en van de uitdagingen op het vlak van vereenvoudiging vormt een van de belangrijkste taken van de commissie.
 
Hopelijk vind u deze webpagina nuttig en informatief.
 

Hoogachtend,
 

Klaus-Heiner Lehne, voorzitter