Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

ONTWERPVERSLAG over legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties

26-06-2017 JURI_PR(2017)606289 PE 606.289v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-07-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s

11-05-2017 JURI_PR(2017)604674 PE 604.674v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-06-2017

Documenten in dossier JURI/8/07952

ONTWERPVERSLAG inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale ontvoering van kinderen (herschikking)

09-05-2017 JURI_PR(2017)602839 PE 602.839v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 20-06-2017

Documenten in dossier JURI/8/06998

ONTWERPVERSLAG over de toepassing van Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

08-05-2017 JURI_PR(2017)599856 PE 599.856v01-00
JURI

Laura FERRARA

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-06-2017

Documenten in dossier JURI/8/08013

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE 601.094v01-00
JURI

Therese COMODINI CACHIA

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-04-2017

Documenten in dossier JURI/8/07947

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/52/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (de bemiddelingsrichtlijn)

07-03-2017 JURI_PR(2017)595445 PE 595.445v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-04-2017

Documenten in dossier JURI/8/06325

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie inzake verjaringstermijnen bij verkeersongevallen

06-03-2017 JURI_PR(2017)599836 PE 599.836v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-04-2017

Documenten in dossier JURI/8/03333

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht in de EU

10-02-2017 JURI_PR(2017)593974 PE 593.974v01-00
JURI

Emil RADEV

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-03-2017

Documenten in dossier JURI/8/03329

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren

09-02-2017 CJ29_PR(2017)597646 PE 597.646v02-00
JURI ECON

Hugues BAYET, Evelyn REGNER

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-03-2017

Documenten in dossier CJ29/8/08968

ONTWERPVERSLAG over de controle op de toepassing van het EU-recht (2015)

08-02-2017 JURI_PR(2017)599591 PE 599.591v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-03-2017

Documenten in dossier JURI/8/09085