Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

05-12-2017 JURI_PR(2017)612228 PE 612.228v02-00
JURI

József SZÁJER

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-12-2017

Documenten in dossier JURI/8/08809

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

15-11-2017 JURI_PR(2017)613333 PE 613.333v01-00
JURI

Max ANDERSSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-11-2017

Documenten in dossier JURI/8/01810

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

13-11-2017 JURI_PR(2017)613398 PE 613.398v01-00
JURI

József SZÁJER

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-12-2017

Documenten in dossier JURI/8/08779

ONTWERPVERSLAG over de Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid

30-10-2017 JURI_PR(2017)612381 PE 612.381v01-00
JURI

Mady DELVAUX

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-12-2017

Documenten in dossier JURI/8/09083

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie over een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen

23-10-2017 JURI_PR(2017)612248 PE 612.248v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-01-2018

ONTWERPVERSLAG over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (gecodificeerde tekst)

28-09-2017 JURI_PR(2017)610878 PE 610.878v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Documenten in dossier JURI/8/07055

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU

25-09-2017 JURI_PR(2017)610684 PE 610.684v01-00
JURI

Angelika NIEBLER

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-11-2017

Documenten in dossier JURI/8/08618

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Georgië en Zuid-Afrika tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

11-09-2017 JURI_PR(2017)609350 PE 609.350v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-10-2017

Documenten in dossier JURI/8/10424

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Kroatië, Nederland, Portugal en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van San Marino tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

11-09-2017 JURI_PR(2017)609351 PE 609.351v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-10-2017

Documenten in dossier JURI/8/10426

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Roemenië wordt gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Chili, IJsland en de Bahama's tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

11-09-2017 JURI_PR(2017)609352 PE 609.352v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-10-2017

Documenten in dossier JURI/8/10428