Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

15-01-2015 JURI_PR(2015)546580 PE 546.580v02-00
JURI

Julia REDA

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-02-2015

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft

19-12-2014 JURI_PR(2014)544471 PE 544.471v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-02-2015

ONTWERPVERSLAG over het onderzoek van de geloofsbrieven

19-11-2014 JURI_PR(2014)541585 PE 541.585v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2014

Documenten in dossier JURI/8/01830

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Malta in het belang van de Europese Unie worden gemachtigd toe te treden tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

13-11-2014 JURI_PR(2014)541497 PE 541.497v01-00
JURI

Viktor USPASKICH

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (gecodificeerde tekst)

13-11-2014 JURI_PR(2014)541638 PE 541.638v01-00
JURI

Andrzej DUDA

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (gecodificeerde tekst)

13-11-2014 JURI_PR(2014)541639 PE 541.639v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten in dossier JURI/8/01421

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot schorsing van bepaalde concessies betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (gecodificeerde tekst)

13-11-2014 JURI_PR(2014)541640 PE 541.640v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten in dossier JURI/8/01450

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (gecodificeerde tekst)

13-11-2014 JURI_PR(2014)541641 PE 541.641v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten in dossier JURI/8/01452

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (gecodificeerde tekst)

11-11-2014 JURI_PR(2014)541609 PE 541.609v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten in dossier JURI/8/00672

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds (gecodificeerde tekst)

11-11-2014 JURI_PR(2014)541611 PE 541.611v01-00
JURI

Andrzej DUDA