Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on expedited settlement of commercial disputes

21-09-2018 JURI_PR(2018)627896 PE 627.896v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Documenten in dossier JURI/8/13312

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (codificatie)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

21-08-2018 JURI_PR(2018)625524 PE 625.524v02-00
JURI

Evelyn REGNER

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-09-2018

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

26-07-2018 JURI_PR(2018)625405 PE 625.405v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-09-2018

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

02-07-2018 JURI_PR(2018)623965 PE 623.965v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-09-2018

Documenten in dossier JURI/8/12902

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen

03-05-2018 JURI_PR(2018)621985 PE 621.985v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-06-2018

Documenten in dossier JURI/8/12508

ONTWERPVERSLAG over driedimensionaal printen, een uitdaging op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten en civielrechtelijke aansprakelijkheid

22-02-2018 JURI_PR(2018)618019 PE 618.019v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-02-2018

Documenten in dossier JURI/8/09065

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

20-02-2018 JURI_PR(2018)613544 PE 613.544v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-04-2018

Documenten in dossier JURI/8/10569

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie)

08-02-2018 JURI_PR(2018)618089 PE 618.089v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Documenten in dossier JURI/8/11188

ONTWERPVERSLAG over het EU-scorebord voor justitie van 2017

06-02-2018 JURI_PR(2018)616858 PE 616.858v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-03-2018

Documenten in dossier JURI/8/11955