Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

ONTWERP-INTERIMVERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie,van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en betreffende de toetreding tot dat protocol, met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

05-04-2016 JURI_PR(2016)580548 PE 580.548v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-04-2016

Documenten in dossier JURI/8/03765

ONTWERP-INTERIMVERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging, door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat protocol, uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

05-04-2016 JURI_PR(2016)580550 PE 580.550v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-04-2016

Documenten in dossier JURI/8/03761

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

30-03-2016 JURI_PR(2016)580493 PE 580.493v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Termijn voor de indiening van amendementen : 04-05-2016

Documenten in dossier JURI/8/05947

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de vermogensstelsels van internationale paren (zowel huwelijksvermogensstelsels als de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen)

29-03-2016 JURI_PR(2016)580491 PE 580.491v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels

29-03-2016 JURI_PR(2016)580495 PE 580.495v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Termijn voor de indiening van amendementen : 04-05-2016

Documenten in dossier JURI/8/05950

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012

18-03-2016 JURI_PR(2016)580420 PE 580.420v01-00
JURI

Mady DELVAUX

Documenten in dossier JURI/8/01096

ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overdracht aan het Gerecht van de Europese Unie van de bevoegdheid om in eerste aanleg uitspraak te doen in geschillen tussen de Unie en haar personeelsleden

01-03-2016 JURI_PR(2016)578532 PE 578.532v02-00
JURI

Mady DELVAUX

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-03-2016

Documenten in dossier JURI/8/05123

ONTWERPVERSLAG on monitoring the application of Union law: 2014 Annual Report

25-02-2016 JURI_PR(2016)578513 PE 578.513v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-04-2016

Documenten in dossier JURI/8/05074

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie)

14-01-2016 JURI_PR(2016)539747 PE 539.747v02-00
JURI

Laura FERRARA

Documenten in dossier JURI/8/00581

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen

27-11-2015 JURI_PR(2015)572858 PE 572.858v02-00
JURI

Cecilia WIKSTRÖM

Documenten in dossier JURI/8/00927