Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE 601.094v01-00
JURI

Therese COMODINI CACHIA

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-03-2017

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/52/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (de bemiddelingsrichtlijn)

07-03-2017 JURI_PR(2017)595445 PE 595.445v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-04-2017

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie inzake verjaringstermijnen bij verkeersongevallen

06-03-2017 JURI_PR(2017)599836 PE 599.836v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-04-2017

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht in de EU

10-02-2017 JURI_PR(2017)593974 PE 593.974v01-00
JURI

Emil RADEV

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-03-2017

Documenten in dossier JURI/8/03329

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren

09-02-2017 CJ29_PR(2017)597646 PE 597.646v02-00
JURI ECON

Hugues BAYET, Evelyn REGNER

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-03-2017

ONTWERPVERSLAG over de controle op de toepassing van het EU-recht (2015)

08-02-2017 JURI_PR(2017)599591 PE 599.591v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-03-2017

Documenten in dossier JURI/8/09085

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk (gecodificeerde tekst)

08-02-2017 JURI_PR(2017)599671 PE 599.671v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Documenten in dossier JURI/8/08341

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging, door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat protocol, uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

03-02-2017 JURI_PR(2017)597651 PE 597.651v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-03-2017

Documenten in dossier JURI/8/03761

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten namens de Unie van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat protocol, met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

03-02-2017 JURI_PR(2017)597652 PE 597.652v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-03-2017

Documenten in dossier JURI/8/03765

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van grensoverschrijdende fusies en splitsingen

16-12-2016 JURI_PR(2016)595722 PE 595.722v01-00
JURI

Enrico GASBARRA

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-02-2017

Documenten in dossier JURI/8/06324