Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

ONTWERPVERSLAG over het uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust

27-10-2015 JURI_PR(2015)571415 PE 571.415v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 19-11-2015

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

10-09-2015 JURI_PR(2015)567628 PE 567.628v01-00
JURI

António MARINHO E PINTO

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-09-2015

Documenten in dossier JURI/8/01093

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (gecodificeerde tekst)

01-07-2015 JURI_PR(2015)557322 PE 557.322v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten tussen de Europese Unie en de Republiek Kazachstan (gecodificeerde tekst)

01-07-2015 JURI_PR(2015)560910 PE 560.910v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (gecodificeerde tekst)

01-07-2015 JURI_PR(2015)560912 PE 560.912v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Documenten in dossier JURI/8/01876

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (gecodificeerde tekst)

01-07-2015 JURI_PR(2015)560915 PE 560.915v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Documenten in dossier JURI/8/01895

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen (gecodificeerde tekst)

28-05-2015 JURI_PR(2015)557311 PE 557.311v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Documenten in dossier JURI/8/01498

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van België, Oostenrijk en Polen om het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren of ertoe toe te treden

27-05-2015 JURI_PR(2015)557285 PE 557.285v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-06-2015

Documenten in dossier JURI/8/02992

ONTWERPVERSLAG over de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid

05-05-2015 JURI_PR(2015)557127 PE 557.127v01-00
JURI

Sajjad KARIM

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-06-2015

Documenten in dossier JURI/8/02323

ONTWERPVERSLAG over het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van procedures van de Unie op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (gecodificeerde tekst)

27-04-2015 JURI_PR(2015)541416 PE 541.416v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Documenten in dossier JURI/8/00569