Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

ONTWERPVERSLAG over de belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren

23-08-2016 JURI_PR(2016)587462 PE 587.462v02-00
JURI

Pascal DURAND

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-09-2016

Documenten in dossier JURI/8/06485

ONTWERPVERSLAG Het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid

05-08-2016 JURI_PR(2016)587620 PE 587.620v01-00
JURI

Sajjad KARIM

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-10-2016

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en insolventiefunctionarissen die zijn opgenomen in de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

20-07-2016 JURI_PR(2016)587472 PE 587.472v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-09-2016

ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de Republiek Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

18-07-2016 JURI_PR(2016)587431 PE 587.431v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-09-2016

Documenten in dossier JURI/8/06790

ONTWERPVERSLAG over het ontwerpbesluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

18-07-2016 JURI_PR(2016)587432 PE 587.432v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-09-2016

Documenten in dossier JURI/8/06792

ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Republiek Korea tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

18-07-2016 JURI_PR(2016)587433 PE 587.433v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-09-2016

Documenten in dossier JURI/8/06807

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

21-06-2016 JURI_PR(2016)585465 PE 585.465v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Termijn voor de indiening van amendementen : 20-09-2016

ONTWERPVERSLAG over de toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure;

06-06-2016 JURI_PR(2016)584146 PE 584.146v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-07-2016

Documenten in dossier JURI/8/05517

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie over civielrechtelijke regels inzake robotica

31-05-2016 JURI_PR(2016)582443 PE 582.443v01-00
JURI

Mady DELVAUX

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-10-2016

ONTWERPVERSLAG over aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten

26-05-2016 JURI_PR(2016)582416 PE 582.416v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-06-2016

Documenten in dossier JURI/8/05388