Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

ONTWERPVERSLAG over het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT): stand van zaken en vooruitzichten

23-03-2015 JURI_PR(2015)551792 PE 551.792v02-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-05-2015

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan

11-02-2015 JURI_PR(2015)546885 PE 546.885v01-00
JURI

Constance LE GRIP

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-03-2015

Documenten in dossier JURI/8/00273

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang

09-02-2015 JURI_PR(2015)549107 PE 549.107v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-03-2015

ONTWERPVERSLAG over "Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan"

05-02-2015 JURI_PR(2015)549140 PE 549.140v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-03-2015

Documenten in dossier JURI/8/01745

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

15-01-2015 JURI_PR(2015)546580 PE 546.580v02-00
JURI

Julia REDA

Termijn voor de indiening van amendementen : 03-03-2015

Documenten in dossier JURI/8/02354

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft

19-12-2014 JURI_PR(2014)544471 PE 544.471v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-02-2015

Documenten in dossier JURI/8/00435

ONTWERPVERSLAG over het onderzoek van de geloofsbrieven

19-11-2014 JURI_PR(2014)541585 PE 541.585v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2014

Documenten in dossier JURI/8/01830

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Malta in het belang van de Europese Unie worden gemachtigd toe te treden tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

13-11-2014 JURI_PR(2014)541497 PE 541.497v01-00
JURI

Viktor USPASKICH

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (gecodificeerde tekst)

13-11-2014 JURI_PR(2014)541638 PE 541.638v01-00
JURI

Andrzej DUDA

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (gecodificeerde tekst)

13-11-2014 JURI_PR(2014)541639 PE 541.639v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten in dossier JURI/8/01421