Ontwerpverslagen

Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het onderzoek van de geloofsbrieven

Datum : 19-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541585 PE 541.585v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2014

References :

Documenten in dossier JURI/8/01830

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Malta in het belang van de Europese Unie worden gemachtigd toe te treden tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Datum : 13-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541497 PE 541.497v01-00
JURI

Viktor USPASKICH

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (gecodificeerde tekst)

Datum : 13-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541638 PE 541.638v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (gecodificeerde tekst)

Datum : 13-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541639 PE 541.639v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten in dossier JURI/8/01421

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot schorsing van bepaalde concessies betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (gecodificeerde tekst)

Datum : 13-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541640 PE 541.640v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten in dossier JURI/8/01450

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (gecodificeerde tekst)

Datum : 13-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541641 PE 541.641v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten in dossier JURI/8/01452

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (gecodificeerde tekst)

Datum : 11-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541609 PE 541.609v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten in dossier JURI/8/00672

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds (gecodificeerde tekst)

Datum : 11-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541611 PE 541.611v01-00
JURI

Andrzej DUDA

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europees betalingsbevelprocedure

Datum : 07-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)539630 PE 539.630v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-11-2014

References :

Documenten in dossier JURI/8/00263

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Marokko tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

Datum : 04-11-2014

Referentie :

JURI_PR(2014)541440 PE 541.440v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-12-2014

References :

Documenten in dossier JURI/8/00100

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom op de website van de Commissie juridische zaken
 
 

De commissie, competent immers voor het intellectuele eigendomsrecht, zal zich de komende zittingsperiode bezig houden met de hervorming van de EU-regelgeving inzake merkenrecht en bedrijfsgeheimen, en de toekomstige ontwikkeling van het auteursrecht, in vervolg op haar eerdere werkzaamheden op gebied van digitaal rechtenbeheer en auteursrecht binnen de informatiemaatschappij.
 
Haar eerste prioriteiten op het gebied van het vennootschapsrecht gelden de voltooiing van het werk aan de nieuwe insolventieregeling en de behandeling van het nieuwe voorstel over besloten eenmansvennootschappen.
 
Tevens zal de commissie haar aandacht gericht houden op de positie van burgers, gezinnen en bedrijven op de interne markt, met het oog op de komende herziening van de IPR-regels inzake rechterlijke bevoegdheid en erkenning en uitvoering van rechterlijke beslissingen over echtscheiding en kindertoewijzing (waarbij ook ontvoering van kinderen aan de orde is) en op het voorstel tot modernisering van de procedure voor kleine vorderingen.
 
Tenslotte biedt de commissie de nodige hulp waardoor het Parlement als geheel met kennis van zaken kan oordelen over zeer technische aangelegenheden, waartoe ook behoren het toezicht op het gebruik van gedelegeerde en uitvoerende regelgeving, de zorgvuldige medeweging van de inbreng van de nationale parlementen in het kader van de subsidiariteitstoetsing, en het nemen van de juiste beslissingen bij de verdediging van de belangen van het Parlement voor de rechter.
 
Ik hoop dat u op deze website de informatie kan vinden die u zoekt, en ik dank u voor uw belangstelling voor de Commissie juridische zaken.
 
Pavel Svoboda, voorzitter