Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  PROJET DE RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur

21-06-2016 JURI_PR(2016)585465 PE 585.465v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

ONTWERPVERSLAG over de toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure;

06-06-2016 JURI_PR(2016)584146 PE 584.146v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-07-2016

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie over civielrechtelijke regels inzake robotica

31-05-2016 JURI_PR(2016)582443 PE 582.443v01-00
JURI

Mady DELVAUX

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-10-2016

ONTWERPVERSLAG over aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten

26-05-2016 JURI_PR(2016)582416 PE 582.416v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-06-2016

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie over grensoverschrijdende aspecten van adopties

11-05-2016 JURI_PR(2016)582107 PE 582.107v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-06-2016

ONTWERP-INTERIMVERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie,van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en betreffende de toetreding tot dat protocol, met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

05-04-2016 JURI_PR(2016)580548 PE 580.548v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-04-2016

Documenten in dossier JURI/8/06677

ONTWERP-INTERIMVERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging, door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat protocol, uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

05-04-2016 JURI_PR(2016)580550 PE 580.550v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-04-2016

Documenten in dossier JURI/8/06676

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

30-03-2016 JURI_PR(2016)580493 PE 580.493v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Termijn voor de indiening van amendementen : 04-05-2016

Documenten in dossier JURI/8/05947

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de vermogensstelsels van internationale paren (zowel huwelijksvermogensstelsels als de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen)

29-03-2016 JURI_PR(2016)580491 PE 580.491v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Documenten in dossier JURI/8/05942

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels

29-03-2016 JURI_PR(2016)580495 PE 580.495v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Termijn voor de indiening van amendementen : 04-05-2016

Documenten in dossier JURI/8/05950