Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

ONTWERPVERSLAG over de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid

05-05-2015 JURI_PR(2015)557127 PE 557.127v01-00
JURI

Sajjad KARIM

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-06-2015

ONTWERPVERSLAG over het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van procedures van de Unie op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (gecodificeerde tekst)

27-04-2015 JURI_PR(2015)541416 PE 541.416v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

ONTWERPVERSLAG over de mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten

21-04-2015 JURI_PR(2015)554895 PE 554.895v02-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-05-2015

Documenten in dossier JURI/8/02042

ONTWERPVERSLAG over het 30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013)

20-04-2015 JURI_PR(2015)554915 PE 554.915v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-05-2015

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking)

17-04-2015 JURI_PR(2015)554838 PE 554.838v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Documenten in dossier JURI/8/02230

ONTWERPVERSLAG over het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT): stand van zaken en vooruitzichten

23-03-2015 JURI_PR(2015)551792 PE 551.792v02-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Termijn voor de indiening van amendementen : 22-05-2015

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan

11-02-2015 JURI_PR(2015)546885 PE 546.885v01-00
JURI

Constance LE GRIP

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-03-2015

Documenten in dossier JURI/8/00273

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang

09-02-2015 JURI_PR(2015)549107 PE 549.107v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-03-2015

Documenten in dossier JURI/8/00060

ONTWERPVERSLAG over "Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan"

05-02-2015 JURI_PR(2015)549140 PE 549.140v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-03-2015

Documenten in dossier JURI/8/01745

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

15-01-2015 JURI_PR(2015)546580 PE 546.580v02-00
JURI

Julia REDA

Termijn voor de indiening van amendementen : 03-03-2015

Documenten in dossier JURI/8/02354