Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van grensoverschrijdende fusies en splitsingen

16-12-2016 JURI_PR(2016)595722 PE 595.722v01-00
JURI

Enrico GASBARRA

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-02-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

23-11-2016 JURI_PR(2016)594171 PE 594.171v01-00
JURI

Max ANDERSSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-01-2017

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

23-11-2016 JURI_PR(2016)594172 PE 594.172v01-00
JURI

Max ANDERSSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-01-2017

Documenten in dossier JURI/8/07957

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de bescherming van kwetsbare volwassenen

10-11-2016 JURI_PR(2016)593997 PE 593.997v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-01-2017

Documenten in dossier JURI/8/03330

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

07-11-2016 CJ24_PR(2016)592444 PE 592.444v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-01-2017

Documenten in dossier CJ24/8/06371

ONTWERPVERSLAG over de belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren

23-08-2016 JURI_PR(2016)587462 PE 587.462v02-00
JURI

Pascal DURAND

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-09-2016

Documenten in dossier JURI/8/06485

ONTWERPVERSLAG Het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid

05-08-2016 JURI_PR(2016)587620 PE 587.620v01-00
JURI

Sajjad KARIM

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-10-2016

Documenten in dossier JURI/8/04836

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en insolventiefunctionarissen die zijn opgenomen in de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

20-07-2016 JURI_PR(2016)587472 PE 587.472v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-09-2016

Documenten in dossier JURI/8/06654

ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de Republiek Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

18-07-2016 JURI_PR(2016)587431 PE 587.431v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-09-2016

Documenten in dossier JURI/8/06790

ONTWERPVERSLAG over het ontwerpbesluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

18-07-2016 JURI_PR(2016)587432 PE 587.432v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-09-2016

Documenten in dossier JURI/8/06792