Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

ONTWERPVERSLAG over driedimensionaal printen, een uitdaging op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten en civielrechtelijke aansprakelijkheid

22-02-2018 JURI_PR(2018)618019 PE 618.019v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-02-2018

Documenten in dossier JURI/8/09065

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

20-02-2018 JURI_PR(2018)613544 PE 613.544v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-04-2018

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie)

08-02-2018 JURI_PR(2018)618089 PE 618.089v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ONTWERPVERSLAG over het EU-scorebord voor justitie van 2017

06-02-2018 JURI_PR(2018)616858 PE 616.858v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-03-2018

Documenten in dossier JURI/8/11955

ONTWERPVERSLAG over controle op de toepassing van het EU-recht in 2016

01-02-2018 JURI_PR(2018)617980 PE 617.980v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-02-2018

Documenten in dossier JURI/8/11749

ONTWERPVERSLAG over de interpretatie en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

23-01-2018 CJ22_PR(2018)615497 PE 615.497v03-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-02-2018

Documenten in dossier CJ22/8/05637

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

05-12-2017 JURI_PR(2017)612228 PE 612.228v02-00
JURI

József SZÁJER

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-12-2017

Documenten in dossier JURI/8/08809

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

15-11-2017 JURI_PR(2017)613333 PE 613.333v01-00
JURI

Max ANDERSSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-11-2017

Documenten in dossier JURI/8/01810

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

13-11-2017 JURI_PR(2017)613398 PE 613.398v01-00
JURI

József SZÁJER

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-12-2017

Documenten in dossier JURI/8/08779

ONTWERPVERSLAG over de Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid

30-10-2017 JURI_PR(2017)612381 PE 612.381v01-00
JURI

Mady DELVAUX

Termijn voor de indiening van amendementen : 08-12-2017

Documenten in dossier JURI/8/09083