Adviezen


Indien een commissie van mening is dat kwesties die worden behandeld in een verslag dat naar een andere commissie is verwezen, raakvlakken heeft met gebieden waarvoor zij bevoegd is, kan zij vragen te worden erkend als "adviserende commissie" (artikel 53 van het Reglement). Het goedgekeurde advies wordt naar de bevoegde commissie gestuurd, die het advies vervolgens in stemming brengt. De amendementen van een medeverantwoordelijke adviserende commissie (artikel 54 van het Reglement) die uitsluitend onder de bevoegdheid van die commissie vallen, moeten door de bevoegde commissie zonder stemming worden overgenomen. Alle door een adviserende commissie goedgekeurde adviezen en standpunten in de vorm van amendementen moeten bij het eindverslag worden gevoegd. Op deze pagina staan door de commissies goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen en standpunten in de vorm van amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden en procedure op grond waarvan de Commissie van ondernemingen en ondernemersverenigingen mag vragen informatie over de interne markt en aanverwante gebieden te verstrekken

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

ADVIES inzake het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten

05-09-2018 JURI_AD(2018)622118 PE 622.118v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Documenten in dossier JURI/8/11989

het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012

17-07-2018 JURI_AL(2018)625482 PE 625.482v01-00
JURI

Axel VOSS

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

16-07-2018 JURI_AD(2018)621062 PE 621.062v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documenten in dossier JURI/8/11091

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU

12-07-2018 JURI_AD(2018)621063 PE 621.063v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documenten in dossier JURI/8/11911

Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

03-07-2018 JURI_AL(2018)623751 PE 623.751v02-00
JURI

Axel VOSS

Advies inzake de rechtsgrondslag van de verordening tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

22-06-2018 JURI_AL(2018)623749 PE 623.749v01-00
JURI

Axel VOSS

Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Brazilië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van groenvoedergewassen en gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Brazilië voortgebrachte zaaizaden van groenvoedergewassen en zaaigranen, alsook wat betreft de gelijkwaardigheid van in Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen, gewassen voor de teelt van groentezaad en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Moldavië voortgebrachte zaaigranen, groentezaden en zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen

22-06-2018 JURI_AL(2018)623837 PE 623.837v01-00
JURI

Axel VOSS

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

23-05-2018 JURI_AD(2018)606271 PE 606.271v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Documenten in dossier JURI/8/09838