Adviezen


Indien een commissie van mening is dat kwesties die worden behandeld in een verslag dat naar een andere commissie is verwezen, raakvlakken heeft met gebieden waarvoor zij bevoegd is, kan zij vragen te worden erkend als "adviserende commissie" (artikel 53 van het Reglement). Het goedgekeurde advies wordt naar de bevoegde commissie gestuurd, die het advies vervolgens in stemming brengt. De amendementen van een medeverantwoordelijke adviserende commissie (artikel 54 van het Reglement) die uitsluitend onder de bevoegdheid van die commissie vallen, moeten door de bevoegde commissie zonder stemming worden overgenomen. Alle door een adviserende commissie goedgekeurde adviezen en standpunten in de vorm van amendementen moeten bij het eindverslag worden gevoegd. Op deze pagina staan door de commissies goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen en standpunten in de vorm van amendementen.

Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Advies in de vorm van een brief met betrekking tot het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Georgië

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON