Adviezen


Indien een commissie van mening is dat kwesties die worden behandeld in een verslag dat naar een andere commissie is verwezen, raakvlakken heeft met gebieden waarvoor zij bevoegd is, kan zij vragen te worden erkend als "adviserende commissie" (artikel 53 van het Reglement). Het goedgekeurde advies wordt naar de bevoegde commissie gestuurd, die het advies vervolgens in stemming brengt. De amendementen van een medeverantwoordelijke adviserende commissie (artikel 54 van het Reglement) die uitsluitend onder de bevoegdheid van die commissie vallen, moeten door de bevoegde commissie zonder stemming worden overgenomen. Alle door een adviserende commissie goedgekeurde adviezen en standpunten in de vorm van amendementen moeten bij het eindverslag worden gevoegd. Op deze pagina staan door de commissies goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen en standpunten in de vorm van amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Documenten in dossier JURI/8/13226

  OPINION - Opinion on the legal basis of on the proposal for a directive on copyright in digital single market

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS

ADVIES - Advies inzake een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Documenten in dossier JURI/8/14158

ADVIES - Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een verordening over de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

06-12-2018 JURI_AL(2018)631927 PE 631.927v01-00
JURI

Axel VOSS

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

27-11-2018 JURI_AD(2018)628386 PE 628.386v02-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Documenten in dossier JURI/8/13033

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden

22-11-2018 JURI_AD(2018)627900 PE 627.900v02-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Documenten in dossier JURI/8/13639

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

22-11-2018 JURI_AD(2018)628700 PE 628.700v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documenten in dossier JURI/8/14009

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

21-11-2018 JURI_AD(2018)627030 PE 627.030v02-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Documenten in dossier JURI/8/13636

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v03-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Documenten in dossier JURI/8/12597