Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

AMENDEMENTEN

Documenten in dossier CJ03/8/13979

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Bureau voor visserijcontrole (codificatie)

29-01-2019 A8-0037/2019 PE 629.749v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ERRATA/ADDENDA
ERR01

Documenten in dossier JURI/8/13992