Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Richtlijn van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I, III, V en VI bij Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft zuiver technische aanpassingen

2019/2744(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
JURI

ten principale

Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes

2019/2005(IMM) Immuniteit
JURI

Ibán GARCIA DEL BLANCO [S&D]

ten principale

Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

2017/0035(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
JURI

ten principale

Handel in bepaalde ijzer- en staalproducten tussen de Europese Unie en de Republiek Kazachstan (codificatie)

2015/0082(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
JURI

ten principale

Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd

2018/0332(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
JURI

[PPE]

medeadviserend

Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft internationale standaarden voor jaarrekeningen IAS1, 8, 34, 37 en 38, internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS) 2. 3 en 6, interpretaties 12, 19, 20 en 22 van het International Financial Reporting Interpretations Committee en interpretatie 32 van het Standing Interpretations Committee (voor de EER relevante tekst)

2019/2782(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
JURI

medeadviserend, nauwere samenwerking

Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat IAS 1 en IAS 8 betreft

2019/2781(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
JURI

medeadviserend, nauwere samenwerking

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

2019/2055(DEC) Kwijtingsprocedure
JURI

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

2019/2056(DEC) Kwijtingsprocedure
JURI

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad

2019/2057(DEC) Kwijtingsprocedure
JURI

medeadviserend