Home

 
Laatste nieuws
 
Next LIBE committee meetings

 
Hearings of Commissioners-designate falling into the competence of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs:
 
- Monday 29 September, 18.30 - 21.30 (Günther OETTINGER): Joint hearing ITRE/CULT, LIBE associated
- Tuesday, 30 September, 13.30 - 16.30 (Dimitris AVRAMOPOULOS): LIBE hearing
- Wednesday, 1st October, 13.30 - 16.30 (Věra JOUROVÁ): Joint hearing LIBE/ IMCO/ JURI/ FEMM
- Monday, 6 October, 18.30 - 21.30 (Andrus ANSIP): IMCO hearing, LIBE associated
- Tuesday, 7 October, 9.00 - 12.00 (Frans TIMMERMANS): Open Conference of Presidents, LIBE, AFCO, JURI Chairs will participate.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
Hearing of Commissioner-Designate Dimitris AVRAMOPOULOS

The LIBE Committee will hold an exchange of views with Mr AVRAMOPOULOS on 30.09.14 at 13.30 in Brussels. Mr Avramopoulos has been designated for the portfolio of Migration and Home. His main tasks will be developing a new policy on regular migration, while at the same time tackling robustly irregular migration. He will also be in charge of ensuring full implementation of the Common European Asylum System.

   
Hearing of Commissioner-Designate Günter OETTINGER

The ITRE and CULT Committees will hold the hearing of Commissioner Designate Mr Oettinger on 29.09.14 from 18.30 in Brussels. Mr Oettinger has been designated for the portfolio of Digital Economy and Society. LIBE Committee is associated to this hearing as far as data protection, freedom of expression, freedom of information, freedom and pluralism of the media and cultural and linguistic diversity matters are concerned.

 
Nadere informatie
 
Hearing of Commissioner-Designate Vera JOUROVÁ

The LIBE, IMCO, JURI and FEMM Committees will hold an exchange of views with Mrs Jourová on 1.10.14 at 13.30 in Brussels. Mrs Jourová has been designated for the portfolio of Justice, Consumers and Gender Equality. LIBE Committee will interview Mrs Jourovà on issues related to the development and establishment of an area of justice falling under its competences, namely judicial cooperation in criminal matters, as well as data protection and the protection of fundamental rights in general.  

 
Nadere informatie
 
Mini-hearing on Council of Europe Convention on Cyber-Crime

On Wednesday, 24th September from 15.00 to 16.30 in meeting room Paul-Henri Spaak (PHS) the LIBE Committee will hold a mini-hearing during which a Council of Europe' representative, EDPS and EU data protection authorities will give presentations on the works in the Council of Europe's Cyber- Crime Convention about transborder access to stored computer data.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten, met inbegrip van de bescherming van minderheden, als verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
2.    maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie, behalve van discriminatie op grond van geslacht, op het werk en op de arbeidsmarkt;
3.    wetgeving inzake transparantie en de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
4.    de totstandbrenging en ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, met name
 
a)    maatregelen betreffende de binnenkomst en het verkeer van personen, asiel en migratie,
b)    maatregelen betreffende een geïntegreerd gemeenschappelijk beheer van de buitengrenzen,
c)    maatregelen betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met inbegrip van terrorisme, en materieelrechtelijke en procesrechtelijke maatregelen in verband met het uitwerken van een coherentere aanpak door de Unie van het strafrecht;
 
5.    het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Europol, Eurojust, Cepol, het Europees openbaar ministerie en andere organen en agentschappen op dit gebied;
6.    de constatering van een duidelijk gevaar van ernstige schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Als voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) heet ik u graag welkom op deze pagina.
 
De LIBE-commissie is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de wetgeving op JBZ-gebied en voor het democratisch toezicht op het dit beleidsterrein. Daarbij zorgt zij ervoor dat het Handvest van de grondrechten van de EU en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens volledig worden nageleefd en dat het Europese burgerschap wordt versterkt.
 
Onze commissie verricht haar werk door dagelijks in contact te treden met de Europese Commissie (die het Europese belang vertegenwoordigt) en de Raad van Ministers (die de 28 regeringen en de nationale belangen vertegenwoordigt) en in nauwe samenwerking met de nationale parlementen. Er is ook regelmatig contact met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, handhavingsautoriteiten, academici en het maatschappelijk middenveld.
 
Hoewel de nationale rechtsorde volledig wordt gerespecteerd, is het JBZ-beleid erop gericht om zaken die van gemeenschappelijk belang zijn aan te pakken op Europees niveau, zoals: de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme, de bescherming van de grondrechten, de bescherming van persoonsgegevens en privacy in het digitale tijdperk, de bestrijding van discriminatie op grond van ras of etnische oorsprong, religie, geloof, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur.
 
De LIBE-commissie zal haar uiterste best doen om zich te blijven inzetten voor een vruchtbare dialoog met alle belanghebbenden en met name met de burgers.