Home

 
Laatste nieuws
 
Next LIBE committee meetings

Committee activity for the 7th legislative term has ended and will be resumed after the elections.
 
The next LIBE committee meeting of the new legislative term will take place on:
 
Thursday 10 July 2014, 9.00 – 12.30.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

   
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten, met inbegrip van de bescherming van minderheden, als verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
 
2. maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie, behalve van discriminatie op grond van geslacht, op het werk en op de arbeidsmarkt;
 
3. wetgeving inzake transparantie en de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens;
 
4. de totstandbrenging en ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, met name
(a)    maatregelen betreffende de binnenkomst en het verkeer van personen, asiel en migratie,
(b)    maatregelen betreffende een geïntegreerd gemeenschappelijk beheer van de buitengrenzen,
(c)    maatregelen betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken;
 
5. het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Europol, Eurojust, Cepol en andere organen en agentschappen op dit gebied;
 
6. de constatering van een duidelijk gevaar van ernstige schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) is verantwoordelijk voor het merendeel van de wetgeving en voor het democratisch toezicht op beleid dat verband houdt met de omvorming van de Europese Unie tot een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (RVVR) (art. 3 VEU). Dit beleid is verweven met de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op het grondgebied van de EU en met de consolidatie van het Europese burgerschap.
 
De Europese Unie voert haar werkzaamheden op dit gebied uit in samenwerking met de lidstaten, hun nationale parlementen, de rechterlijke macht en maatschappelijke organisaties. Dientengevolge zou de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht na het Verdrag van Lissabon het hartstuk kunnen worden van de nieuwe wettelijke orde in de EU, terwijl tegelijkertijd de nationale rechtsorde ten volle wordt geëerbiedigd (art. 67 VWEU).
 
Om deze doelen ten uitvoer te leggen is een meerjarenstrategie aangenomen (het zogeheten "Programma van Stockholm" voor de periode 2010-2014) waarin een aantal strategische wetgevende en operationele doelen is bepaald met name maar niet uitsluitend op het gebied van burgerschap, doorzichtigheid, gegevensbescherming, bestrijding van discriminatie, waarborging van vrijheid van verkeer, grenscontrole, migratie, asiel, justitiële en politiesamenwerking.
 
Voor de verwezenlijking van deze doelen op dergelijke gevoelige terreinen zullen onderling vertrouwen en actieve deelname van EU-instellingen, lidstaten en Europese burgers van doorslaggevende betekenis zijn. De Commissie LIBE zal harerzijds al het mogelijke doen om met al deze belanghebbenden een vruchtbare dialoog tot stand te brengen zodat de doelen van de Verdragen en van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ten volle kunnen worden verwezenlijkt.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR