Home

 
Laatste nieuws
 
Next LIBE committee meetings

 
 - Wednesday, 5 November, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 and
 - Thursday, 6 November, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
- Monday, 10 November, 15.00 - 18.30 and
- Tuesday, 11 November, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
Hearing for the appointment of the EDPS and the Assistant Supervisor, 20.10

On 20 October, from 19.00 to 22.30, in meeting room Louise Weiss (LOW) N1.3 in Strasbourg, the LIBE Committee will hold a hearing for the appointment of the European Data Protection Supervisor and the Assistant Supervisor. The appointment procedure is based on Article 42 of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

   
LIBE - AFET exchange of views on Counter-Terrorism

On 16 October from 11.30 to 12.30 in meeting room Paul-Henri Spaak PHS 3 C 50, AFET and LIBE Committees will hold a joint meeting in order to have an exchange of views with Jean-Paul LABORDE, United Nations Executive Director of Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). The joint Committee meeting underscores the intertwined character between external and internal policies in combatting terrorism, radicalization and the rising phenomenon of "foreign fighters".

   
Joint debate on the procedural rights package

On 16 October from 10.00 to 11.00 in room József Antall (JAN) 2Q2, LIBE Committee will hold a joint debate on three proposed Directives in the field of the procedural rights of accused and suspected persons in criminal proceedings. The proposals were presented by the Commission in November last year and concern the specific procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings and the  provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings. They are part of the procedural rights Roadmap adopted by the Council in 2009.

   
Joint debate on Smart Borders package

On 16 October from 9.00 to 10.00 in room József Antall (JAN) 2Q2, the LIBE Committee will hold a joint debate on the Smart Borders Package. The European Commission will present the study on technical options for a smart borders pilot.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
LIBE 21-10-2014 - 18:55  

Mr Giovanni Buttarelli was voted top candidate for the post of European Data Protection Supervisor by the Civil Liberties Committee on Tuesday after three and a half hours of hearings on Monday evening. Top candidate for Assistant Supervisor is Mr Wojciech Wiewiorowski. The appointments still need to be agreed with the Council of Ministers.

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten, met inbegrip van de bescherming van minderheden, als verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
2.    maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie, behalve van discriminatie op grond van geslacht, op het werk en op de arbeidsmarkt;
3.    wetgeving inzake transparantie en de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
4.    de totstandbrenging en ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, met name
 
a)    maatregelen betreffende de binnenkomst en het verkeer van personen, asiel en migratie,
b)    maatregelen betreffende een geïntegreerd gemeenschappelijk beheer van de buitengrenzen,
c)    maatregelen betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met inbegrip van terrorisme, en materieelrechtelijke en procesrechtelijke maatregelen in verband met het uitwerken van een coherentere aanpak door de Unie van het strafrecht;
 
5.    het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Europol, Eurojust, Cepol, het Europees openbaar ministerie en andere organen en agentschappen op dit gebied;
6.    de constatering van een duidelijk gevaar van ernstige schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Als voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) heet ik u graag welkom op deze pagina.
 
De LIBE-commissie is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de wetgeving op JBZ-gebied en voor het democratisch toezicht op het dit beleidsterrein. Daarbij zorgt zij ervoor dat het Handvest van de grondrechten van de EU en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens volledig worden nageleefd en dat het Europese burgerschap wordt versterkt.
 
Onze commissie verricht haar werk door dagelijks in contact te treden met de Europese Commissie (die het Europese belang vertegenwoordigt) en de Raad van Ministers (die de 28 regeringen en de nationale belangen vertegenwoordigt) en in nauwe samenwerking met de nationale parlementen. Er is ook regelmatig contact met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, handhavingsautoriteiten, academici en het maatschappelijk middenveld.
 
Hoewel de nationale rechtsorde volledig wordt gerespecteerd, is het JBZ-beleid erop gericht om zaken die van gemeenschappelijk belang zijn aan te pakken op Europees niveau, zoals: de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme, de bescherming van de grondrechten, de bescherming van persoonsgegevens en privacy in het digitale tijdperk, de bestrijding van discriminatie op grond van ras of etnische oorsprong, religie, geloof, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur.
 
De LIBE-commissie zal haar uiterste best doen om zich te blijven inzetten voor een vruchtbare dialoog met alle belanghebbenden en met name met de burgers.