Home

 
Laatste nieuws
 
Next LIBE committee meetings

- Thursday,8 January 2015, 9.00 – 12.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002
 
- Wednesday, 21 January 2015, 9.00 – 12.30 and 14.00 – 18.30 and
- Thursday, 22 January 2015, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
Vote in LIBE on 8 January

On 8 January the LIBE Members will vote on a draft opinion on the 2013 Annual Report on the protection of the financial interests of the Union (2014/2155(INI)); Rapporteur Monica MACOVEI (EPP, RO). The vote will take place at 9.50 in room PHS 1A002.

   
Exchange of views on the Ombudsman's Inquiry on access to documents regarding TFTP

On 8 January at 10.00 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002, the LIBE Committee will hold an exchange of views regarding the letter of the European Ombudsman on access to the second inspection report of Europol Joint Supervisory Body (JSB) on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP). The European Ombudsman, Ms O´Reilly, as well as representatives from Europol, the JSB and the European Commission will take part in this discussion with the LIBE Members.

   
Conclusions of the Italian Presidency in the area of Justice and Home Affairs

On 11 December at 11.00 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002, the LIBE Committee held an exchange of views with Mr Angelino ALFANO, Minister for the Interior and Mr Andrea ORLANDO, Minister for Justice as Presidents-in-office of the JHA Council who presented the conclusions of the Italian Presidency in the area of Justice and Home Affairs.

   
Vote in LIBE on 11 December at 9.15

On 11 December at 9.15 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002 the LIBE Members voted on the motion for a resolution further to an oral answer on the Situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration 2014/2907(RSP).

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
LIBE ECON 17-12-2014 - 09:47  

The ultimate owners of companies would have to be listed in central registers in EU countries, accessible to people with a "legitimate interest", such as investigative journalists and other concerned citizens, under a deal struck by Parliament and Council negotiators on a draft EU anti-money laundering directive on Tuesday. The rules would also require banks, auditors, lawyers, real estate agents and casinos, among others, to be more vigilant about suspicious transactions made by their clients.

LIBE 27-11-2014 - 13:34  

The next European Data Protection Supervisor (EDPS) will be Giovanni Buttarelli, Parliament's President Martin Schulz announced in plenary on Thursday. His Assistant Supervisor will be Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten, met inbegrip van de bescherming van minderheden, als verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
2.    maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie, behalve van discriminatie op grond van geslacht, op het werk en op de arbeidsmarkt;
3.    wetgeving inzake transparantie en de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
4.    de totstandbrenging en ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, met name
 
a)    maatregelen betreffende de binnenkomst en het verkeer van personen, asiel en migratie,
b)    maatregelen betreffende een geïntegreerd gemeenschappelijk beheer van de buitengrenzen,
c)    maatregelen betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met inbegrip van terrorisme, en materieelrechtelijke en procesrechtelijke maatregelen in verband met het uitwerken van een coherentere aanpak door de Unie van het strafrecht;
 
5.    het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Europol, Eurojust, Cepol, het Europees openbaar ministerie en andere organen en agentschappen op dit gebied;
6.    de constatering van een duidelijk gevaar van ernstige schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Als voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) heet ik u graag welkom op deze pagina.
 
De LIBE-commissie is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de wetgeving op JBZ-gebied en voor het democratisch toezicht op het dit beleidsterrein. Daarbij zorgt zij ervoor dat het Handvest van de grondrechten van de EU en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens volledig worden nageleefd en dat het Europese burgerschap wordt versterkt.
 
Onze commissie verricht haar werk door dagelijks in contact te treden met de Europese Commissie (die het Europese belang vertegenwoordigt) en de Raad van Ministers (die de 28 regeringen en de nationale belangen vertegenwoordigt) en in nauwe samenwerking met de nationale parlementen. Er is ook regelmatig contact met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, handhavingsautoriteiten, academici en het maatschappelijk middenveld.
 
Hoewel de nationale rechtsorde volledig wordt gerespecteerd, is het JBZ-beleid erop gericht om zaken die van gemeenschappelijk belang zijn aan te pakken op Europees niveau, zoals: de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme, de bescherming van de grondrechten, de bescherming van persoonsgegevens en privacy in het digitale tijdperk, de bestrijding van discriminatie op grond van ras of etnische oorsprong, religie, geloof, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur.
 
De LIBE-commissie zal haar uiterste best doen om zich te blijven inzetten voor een vruchtbare dialoog met alle belanghebbenden en met name met de burgers.