Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

2018/0103(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
LIBE

Andrejs MAMIKINS [S&D]

ten principale

Bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

2017/0226(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN [S&D]

ten principale

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

2017/0145(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
LIBE

Monica MACOVEI [ECR]

ten principale

De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en het vrije verkeer van die gegevens

2017/0002(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
LIBE

Cornelia ERNST [GUE/NGL]

ten principale

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland

2019/0806(CNS) * Raadplegingsprocedure
LIBE

ten principale

Europese grens- en kustwacht: systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad

2018/0330B(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
LIBE

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Bosnië en Herzegovina inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Bosnië en Herzegovina uitvoert

2019/0060(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
LIBE

ten principale

Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert

2019/0043(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
LIBE

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

2019/0013(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
LIBE

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

2019/0012(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
LIBE

ten principale