Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 van de Commissie betreffende de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Unie, als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen en van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

2019/2756(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
PECH

ten principale

Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

2019/0090(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
PECH

ten principale

Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

2019/0078(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
PECH

ten principale

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en het bijbehorende protocol

2019/0076(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
PECH

ten principale

Visserijcontroles

2018/0193(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
PECH

ten principale

Verbod op de visserij met drijfnetten

2014/0138(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
PECH

ten principale

Overeenkomst EU/Chili inzake de instandhouding van zwaardvisbestanden in het zuidoosten van de Stille Oceaan

2010/0084(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
PECH

ten principale

Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

2018/0356(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
PECH

medeadviserend

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

2019/2028(BUD) Begrotingsprocedure
PECH

Chris DAVIES [Renew]

medeadviserend

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

2019/0099(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
PECH

medeadviserend