Amendementen

Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 6 - Ontwerpadvies - Onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen er worden getrokken en hoe verder

Datum : 12-02-2014

Referentie :

REGI_AM(2014)529724 PE 529.724v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Documenten in dossier REGI/7/15037

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 9 - Ontwerpverslag - Kwijting 2012: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie

Datum : 20-01-2014

Referentie :

REGI_AM(2014)526138 PE 526.138v02-00
REGI

Georgios STAVRAKAKIS

Documenten in dossier REGI/7/13873

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 158 - Ontwerpverslag - Optimalisering van het potentieel van ultraperifere gebieden door middel van het scheppen van synergieën tussen de EU-structuurfondsen en andere EU-programma's

Datum : 08-01-2014

Referentie :

REGI_AM(2014)526234 PE 526.234v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Documenten in dossier REGI/7/13726

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 19 - 88 - Ontwerpverslag - over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

Datum : 08-01-2014

Referentie :

REGI_AM(2014)526240 PE 526.240v01-00
REGI

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Documenten in dossier REGI/7/13488

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 9 - 25 - Ontwerpadvies - Europese interne markt voor elektronische communicatie

Datum : 20-12-2013

Referentie :

REGI_AM(2013)526200 PE 526.200v01-00
REGI

François ALFONSI

Documenten in dossier REGI/7/13796

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 7 - 50 - Ontwerpadvies - inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden

Datum : 10-12-2013

Referentie :

REGI_AM(2013)524765 PE 524.765v01-00
REGI

Ivars GODMANIS

Documenten in dossier REGI/7/13004

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 42 - Ontwerpverslag - Zevende en achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over het cohesiebeleid van de EU en het strategisch verslag 2013 over de uitvoering van de programma's 2007-2013

Datum : 03-12-2013

Referentie :

REGI_AM(2013)524733 PE 524.733v01-00
REGI

Vilja SAVISAAR-TOOMAST

Documenten in dossier REGI/7/11646

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 19 - Ontwerpadvies - Langetermijnfinanciering van de Europese economie

Datum : 28-11-2013

Referentie :

REGI_AM(2013)524652 PE 524.652v01-00
REGI

Joachim ZELLER

Documenten in dossier REGI/7/13716

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 10 - 27 - Ontwerpadvies - Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

Datum : 28-11-2013

Referentie :

REGI_AM(2013)524654 PE 524.654v01-00
REGI

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Documenten in dossier REGI/7/13380

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 67 - Ontwerpverslag - Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken

Datum : 28-11-2013

Referentie :

REGI_AM(2013)524656 PE 524.656v01-00
REGI

Elisabeth SCHROEDTER

Documenten in dossier REGI/7/13171

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt het volgende: "De Unie bevordert de economische, sociale en territoriale samenhang, en de solidariteit tussen de lidstaten". Met het oog hierop worden de middelen van de structuurfondsen ingezet om een goed ontwikkeld regionaal ontwikkelingsbeleid te ondersteunen, dat in samenspel met andere beleidsgebieden, met name onderzoek, energie en vervoer, aan de verwezenlijking van zijn doelen werkt.
 
De Commissie regionale ontwikkeling, waarvan ik voorzitter ben, moet erop toezien dat de Unie en haar lidstaten hun economische beleidstaken op zodanige wijze vervullen, dat daarmee wordt bijgedragen aan de verwezenlijking van deze doelstelling. Daarop werken wij nauw samen met het voorzitterschap van de Unie, de Raad, de Europese Commissie, en met de raadgevende organen van de EU, zoals het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité en vele andere regionale en lokale organisaties.
 
De 50 leden en 50 plaatsvervangers van onze commissie vertegenwoordigen alle fracties van het EP. De werkzaamheden van onze commissie worden georganiseerd door de coördinatoren van elke fractie in samenwerking met het bureau van de commissie.
 
Op deze website vindt u gedetailleerde informatie over onze wetgevende en politieke activiteiten. Daarnaast kunt u via EP Live onze vergaderingen volgen.
 
Danuta Maria HÜBNER