Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 182 - Ontwerpverslag - Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU

06-02-2017 REGI_AM(2017)599633 PE 599.633v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Documenten in dossier REGI/8/06950

AMENDEMENTEN 11 - 149 - Ontwerpadvies - Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub

31-01-2017 REGI_AM(2017)597735 PE 597.735v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Documenten in dossier REGI/8/07825

AMENDEMENTEN 1 - 90 - Voorontwerp van resolutie - Vertraging bij de tenuitvoerlegging van de operationele programma's van de ESI-fondsen – gevolgen voor het cohesiebeleid en verdere actie

05-01-2017 REGI_AM(2017)595758 PE 595.758v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

AMENDEMENTEN 1 - 51 - Ontwerpadvies - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017

16-12-2016 REGI_AM(2016)595663 PE 595.663v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Documenten in dossier REGI/8/08477

AMENDEMENTEN 1 - 55 - Ontwerpadvies - Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: Afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

13-12-2016 REGI_AM(2016)595664 PE 595.664v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/07185

AMENDEMENTEN 1 - 57 - Ontwerpadvies - Beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden

12-12-2016 REGI_AM(2016)594122 PE 594.122v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Documenten in dossier REGI/8/05602

AMENDEMENTEN 1 - 78 - Ontwerpadvies - Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015

08-12-2016 REGI_AM(2016)595507 PE 595.507v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Documenten in dossier REGI/8/06694

AMENDEMENTEN 1 - 60 - Ontwerpadvies - Jaarverslag 2015 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude

17-11-2016 REGI_AM(2016)594027 PE 594.027v02-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Documenten in dossier REGI/8/06689

AMENDEMENTEN 1 - 40 - Ontwerpadvies - Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied

18-10-2016 REGI_AM(2016)592284 PE 592.284v01-00
REGI

Jens NILSSON

Documenten in dossier REGI/8/07815

AMENDEMENTEN 59 - 263 - Ontwerpverslag - Vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013

20-09-2016 REGI_AM(2016)589217 PE 589.217v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ, Constanze KREHL

Documenten in dossier REGI/8/05171