Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten

21-03-2018 TRAN_PR(2018)619311 PE 619.311v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-05-2018

ONTWERPVERSLAG over Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v02-00
TRAN

István UJHELYI

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-03-2018

Documenten in dossier TRAN/8/11552

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618100 PE 618.100v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-03-2018

Documenten in dossier TRAN/8/11122

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-03-2018

Documenten in dossier TRAN/8/08880

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Termijn voor de indiening van amendementen : 20-02-2018

Documenten in dossier TRAN/8/10069

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

21-12-2017 TRAN_PR(2017)615504 PE 615.504v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-02-2018

Documenten in dossier TRAN/8/10103

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615479 PE 615.479v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-02-2018

Documenten in dossier TRAN/8/10094

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, wat betreft de bepalingen inzake belastingen op voertuigen

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615498 PE 615.498v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Termijn voor de indiening van amendementen : 20-02-2018

Documenten in dossier TRAN/8/10067

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie over manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het wettelijk kader van de EU

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615366 PE 615.366v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-02-2018

Documenten in dossier TRAN/8/09920

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615412 PE 615.412v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-02-2018

Documenten in dossier TRAN/8/10101