Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for the delivery of waste from ships, repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU

18-06-2018 TRAN_PR(2018)620820 PE 620.820v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services

15-06-2018 TRAN_PR(2018)623746 PE 623.746v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-09-2018

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

07-06-2018 TRAN_PR(2018)620898 PE 620.898v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-06-2018

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds

15-05-2018 TRAN_PR(2018)621984 PE 621.984v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-06-2018

ONTWERPVERSLAG over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-06-2018

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten

21-03-2018 TRAN_PR(2018)619311 PE 619.311v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-05-2018

Documenten in dossier TRAN/8/11629

ONTWERPVERSLAG over Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v02-00
TRAN

István UJHELYI

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-03-2018

Documenten in dossier TRAN/8/11552

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618100 PE 618.100v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-03-2018

Documenten in dossier TRAN/8/11122

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-03-2018

Documenten in dossier TRAN/8/08880

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Termijn voor de indiening van amendementen : 20-02-2018

Documenten in dossier TRAN/8/10069