Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT REPORT on Autonomous driving in European Transport

20-07-2018 TRAN_PR(2018)623787 PE 623.787v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-09-2018

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014

13-07-2018 CJ05_PR(2018)625415 PE 625.415v01-00
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN, Marian-Jean MARINESCU, Pavel TELIČKA

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-09-2018

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU

18-06-2018 TRAN_PR(2018)620820 PE 620.820v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-07-2018

Documenten in dossier TRAN/8/12125

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

15-06-2018 TRAN_PR(2018)623746 PE 623.746v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-09-2018

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

07-06-2018 TRAN_PR(2018)620898 PE 620.898v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-06-2018

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds

15-05-2018 TRAN_PR(2018)621984 PE 621.984v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-06-2018

ONTWERPVERSLAG over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-06-2018

Documenten in dossier TRAN/8/12191

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten

21-03-2018 TRAN_PR(2018)619311 PE 619.311v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-05-2018

Documenten in dossier TRAN/8/11629

ONTWERPVERSLAG over Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v02-00
TRAN

István UJHELYI

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-03-2018

Documenten in dossier TRAN/8/11552

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618100 PE 618.100v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-03-2018

Documenten in dossier TRAN/8/11122