Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 voor wat betreft de toepassingsperiode ervan

2019/0179(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling en wijziging van Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van oplaadpunten voor motorvoertuigen van categorie L, walstroomvoorzieningen voor binnenschepen, waterstofvoorzieningen voor het wegvervoer, aardgasvoorzieningen voor het wegvervoer en de scheepvaart en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/674

2019/2794(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
TRAN

ten principale

Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) van het Europees Parlement en de Raad wat betreft normen betreffende competenties en de overeenkomstige kennis en vaardigheden voor praktijkexamens, de goedkeuring van simulatoren en medische geschiktheid

2019/2780(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
TRAN

ten principale, nauwere samenwerking

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 692/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over toerisme, wat de indieningstermijnen en de aanpassing van de bijlagen I en II betreft

2019/2778(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
TRAN

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen

2019/2763(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
TRAN

ten principale

Totstandbrenging van een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

2010/0186(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

ten principale

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning tussen de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen

2019/0126(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

ten principale

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

2019/0108(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN

Markus FERBER [PPE]

ten principale

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

2019/0107(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN

Markus FERBER [PPE]

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

2019/0044(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

Dominique RIQUET [Renew]

ten principale