Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen van de aromastof furan-2(5H)-on uit de EU-lijst

2019/2708(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting - Versterking van belangrijke programma's betreffende het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+

2019/2022(BUD) Begrotingsprocedure
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

ten principale

Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

2019/2707(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

2019/0108(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN

ten principale

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

2019/0107(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN

ten principale

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

2019/0099(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
INTA

ten principale

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader

2019/0096(CNS) * Raadplegingsprocedure
ECON

ten principale

Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2,5-dichloorbenzoëzuurmethylester, mandipropamid en profoxydim in of op bepaalde producten

2019/2705(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen en verlenging van het steunprogramma voor structurele hervormingen

2018/2073(BUD) Begrotingsprocedure
BUDG

ten principale

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2019 om het overschot van het begrotingsjaar 2018 erin op te nemen

2019/2021(BUD) Begrotingsprocedure
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

ten principale