Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor chloormequat in of op gekweekte paddenstoelen

2019/2706(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2,5-dichloorbenzoëzuurmethylester, mandipropamid en profoxydim in of op bepaalde producten

2019/2705(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Gedelegeerd besluit van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van balustradekits en relingkits die bedoeld zijn om bij bouwwerken uitsluitend te worden gebruikt om vallen te voorkomen en die geen verticale belasting ondergaan vanwege de constructie

2019/2660(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
IMCO

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de invoering en het operationele gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen betreft

2019/2651(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

ten principale

Kredietoverschrijving INFO 01/2018 - Afdeling III – Commissie

2018/2242(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

2018/0103(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
LIBE

[S&D]

ten principale

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)

2017/0332(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
ENVI

Christophe HANSEN [PPE]

ten principale

Voorstel tot kredietoverschrijving INF 3/2017 - SEAE

2017/2267(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Voorstel tot kredietoverschrijving INF 8/2016 - Comité van de Regio's

2016/2287(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Kredietoverschrijving - Begrotingsjaar 2016 - Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)

2016/2207(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale