Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Verordening van de Commissie houdende rectificatie van de Franse taalversie van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

2019/2587(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

2019/0044(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

ten principale

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat RO

2019/0802(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
CONT

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm van financiering die niet gekoppeld is aan de kosten van de betrokken concrete acties

2019/2584(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
REGI

ten principale, nauwere samenwerking

Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit

2019/0902(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

ten principale

Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

2019/0801(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

ten principale

Gedelegeerd besluit van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht een koolstofweglekrisico te lopen voor de periode 2021-2030

2019/2585(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ENVI

ten principale, nauwere samenwerking

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten

2019/2583(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
EMPL

ten principale

Overschrijving INF 1/2019 - Comité van de Regio's

2019/2006(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes

2019/2005(IMM) Immuniteit
JURI

ten principale