Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meeting will be held on:
 
►Monday, 22 September 2014 from 15.00 to 18.30 and Tuesday 23 September from 9,00 to 12,30 and from 15,00 to 18,30
 
► meeting room: József Antall - JAN 4Q1

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Nie przegap
 
Votes on second draft reports 2012 discharge: European Council and Council, and BEREC

On 23.9.2014 CONT will vote on the second draft reports concerning the 2012 discharge: European Council and Council and BEREC. The adopted reports will then be voted on during the October II plenary session held in Strasbourg. Presentation of the study "Code of Conduct of Commissioners" will also take place.

   
Exchange of views with Commissioner Šemeta

On 23.09.2014, CONT will hold its annual exchange of views on the "Protection of the EU Budget" which will include the presentation by Commissioner Šemeta of the Commission's report on the "Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud 2013", and the presentation of the "OLAF Report 2013" by the Director-General of OLAF, Giovanni Kessler.
In addition, CONT will organise an exchange of views with Commissioner Šemeta concerning Tobacco Agreements, and the establishment of a Controller for procedural guarantees.
 

   
CONT Meeting 8 September 2014

On 08.09.2014 CONT Members voted on the draft opinion of the general budget of the European Union for the financial year 2015. An exchange of views on the 'Procedural Guarantees during OLAF investigations - the Way Forward' also took place in the presence of representatives of the OLAF-SC, the Commission, the European Court of Justice, the European Ombudsman and the European Court of Auditors.

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    kontroli wykonania budżetu Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz podejmowanych przez Parlament decyzji w kwestii absolutorium, w tym także wewnętrznych procedur dotyczących absolutorium i wszelkich innych środków towarzyszących podejmowaniu takich decyzji bądź je wdrażających;
 
2.    zamknięcia, przedstawienia i kontroli rachunków i bilansów Unii, jej instytucji i wszelkich innych finansowanych przez nią organów, w tym ustalania środków finansowych do przeniesienia i bilansowania sald;
 
3.    kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
 
4.    monitorowania efektywności pod względem kosztów różnych form finansowania przez Unię wdrażania polityk Unii, z udziałem – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej –wyspecjalizowanych komisji i we współpracy – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej – z tymi komisjami przy badaniu sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego;
 
5.    stosunków z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), badania nadużyć i nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu Unii, działań w zakresie prewencji i ścigania, ścisłej ochrony interesów finansowych Unii oraz odnośnych działań Prokuratora Europejskiego w tej dziedzinie;
 
6.    stosunków z Trybunałem Obrachunkowym, mianowania jego członków i oceny jego sprawozdań;
 
7.    rozporządzenia finansowego w zakresie wykonania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.
 
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witam w Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego w roli jej przewodniczącej. W skład komisji wchodzi w obecnej kadencji 30 posłanek i posłów z 17 państw członkowskich. Posiedzenia komisji odbywają się z reguły raz w miesiącu.
 
Kontrolujemy sposób wykorzystania środków z budżetu UE (ok. 130 mld EUR rocznie). Naszym budżetem zarządza przede wszystkim Komisja, która wydaje największą jego część: 80% w państwach członkowskich i ok. 13% w państwach trzecich. Pozostałe 7% to po prostu wydatki administracyjne. Sprawdzamy, czy środki wykorzystano zgodnie z przepisami i czy osiągnięto cele polityki. Innymi słowy: czy obywatele otrzymują faktyczną wartość dodaną za cenę, którą płacą?
 
Kompetencje Komisji Kontroli Budżetowej obejmują również Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) z siedzibą w Luksemburgu. Zajmujemy się ponadto horyzontalnymi aspektami europejskiego ustawodawstwa.
 
Ważnym partnerem w tym zakresie jest dla nas Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu: jego sprawozdania stanowią ważne podstawy naszej pracy.
 
Zarządzanie finansami można porównać do działania papierka lakmusowego: jeśli nie funkcjonuje, oznacza to, że nie funkcjonuje też wiele innych rzeczy.
 
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej. Chcą Państwo dowiedzieć się więcej? Prosimy o kontakt!
 
Inge Gräßle