Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

 
►Thursday, 2 October 2014 from 13.30 to 16.30 - Joint Meeting between CONT, BUDG and JURI - hearing of the Commissioner-designate Kristalina  Georgieva (Portfolio: Budget and Human Resources - Vice-President)  - Meeting room: József Antall - JAN 2Q2.
 
►Tuesday, 7 October in the morning from 9.00 to 12.30 - Meeting room József Antall  -  JAN 4Q1.
 
The agendas and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Nie przegap
 
Hearing of Vice-President designate, Ms Kristalina Georgieva

 
On 2.10.2014 CONT, BUDG and JURI will hold a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva. The Joint Hearing is scheduled to take place on Thursday, 2 October from 13.30-16.30 in meeting room JAN 2Q2 (József Antall building, Brussels). The hearing will be broadcast live on the internet here.

   
Votes on second draft reports 2012 discharge: European Council and Council, and BEREC

On 23.9.2014 CONT voted on the second draft reports concerning the 2012 discharge: European Council and Council and BEREC. The adopted reports will be voted on during the October II plenary session held in Strasbourg. Presentation of the study "Code of Conduct of Commissioners" also took place.

   
CONT Meeting 8 September 2014

On 08.09.2014 CONT Members voted on the draft opinion of the general budget of the European Union for the financial year 2015. An exchange of views on the 'Procedural Guarantees during OLAF investigations - the Way Forward' also took place in the presence of representatives of the OLAF-SC, the Commission, the European Court of Justice, the European Ombudsman and the European Court of Auditors.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
CONT 23-09-2014 - 09:37  

Parliament should not sign off spending by the European Council and the Council of Ministers for 2012, due to their repeated failure to co-operate with its efforts to check the accounts, the Budgetary Control Committee unanimously advised on Tuesday. But it should clear spending by the Riga-based Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), whose budget management, procurement and recruitment shortcomings, highlighted in April 2014, have now been corrected, it adds.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    kontroli wykonania budżetu Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz podejmowanych przez Parlament decyzji w kwestii absolutorium, w tym także wewnętrznych procedur dotyczących absolutorium i wszelkich innych środków towarzyszących podejmowaniu takich decyzji bądź je wdrażających;
 
2.    zamknięcia, przedstawienia i kontroli rachunków i bilansów Unii, jej instytucji i wszelkich innych finansowanych przez nią organów, w tym ustalania środków finansowych do przeniesienia i bilansowania sald;
 
3.    kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
 
4.    monitorowania efektywności pod względem kosztów różnych form finansowania przez Unię wdrażania polityk Unii, z udziałem – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej –wyspecjalizowanych komisji i we współpracy – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej – z tymi komisjami przy badaniu sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego;
 
5.    stosunków z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), badania nadużyć i nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu Unii, działań w zakresie prewencji i ścigania, ścisłej ochrony interesów finansowych Unii oraz odnośnych działań Prokuratora Europejskiego w tej dziedzinie;
 
6.    stosunków z Trybunałem Obrachunkowym, mianowania jego członków i oceny jego sprawozdań;
 
7.    rozporządzenia finansowego w zakresie wykonania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.
 
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

 
Witam w Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego w roli jej przewodniczącej. W skład komisji wchodzi w obecnej kadencji 30 posłanek i posłów z 17 państw członkowskich. Posiedzenia komisji Parlamentu odbywają się z reguły raz lub dwa razy w miesiącu.
 
Kontrolujemy sposób wykorzystania środków z budżetu UE (ok. 130 mld EUR rocznie). Naszym budżetem zarządza przede wszystkim Komisja Europejska, która wydaje największą jego część: 80% w państwach członkowskich i ok. 13% w państwach trzecich. Pozostałe 7% to po prostu wydatki administracyjne. Sprawdzamy, czy środki wykorzystano zgodnie z przepisami i czy osiągnięto cele polityki. Innymi słowy: czy obywatele otrzymują faktyczną wartość dodaną za cenę, którą płacą?
 
Kompetencje Komisji Kontroli Budżetowej obejmują również Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) z siedzibą w Luksemburgu. Zajmujemy się ponadto horyzontalnymi aspektami europejskiego ustawodawstwa.
 
Ważnym partnerem w tym zakresie jest dla nas Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu: jego sprawozdania stanowią ważne podstawy naszej pracy.
 
Zarządzanie finansami można porównać do działania papierka lakmusowego: jeśli nie funkcjonuje, oznacza to, że nie funkcjonuje też wiele innych rzeczy.
 
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej. Chcą Państwo dowiedzieć się więcej? Prosimy o kontakt!
 
Z wyrazami szacunku
Inge Gräßle