Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next LIBE committee meetings

Hearing of Candidates for the post of European Data Protection Supervisor (EDPS) and Assistant Supervisor:
 
- Monday, 20 October, 19.00 – 22.30 in Strasbourg, room Louise Weiss (LOW) N1.3 - Hearing
- Tuesday, 21 October, 17.00 – 17.45 in Strasbourg, room Winston Churchill (WIC) 200 - Vote. This meeting will not be broadcasted live. The recording will be available as from 22 October.
 
LIBE Committee Meetings:
 
 - Wednesday, 5 November, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 and
 - Thursday, 6 November 2014, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Nie przegap
Wszystkie informacje  
Hearing for the appointment of the EDPS and the Assistant Supervisor, 20.10

On 20 October, from 19.00 to 22.30, in meeting room Louise Weiss (LOW) N1.3 in Strasbourg, the LIBE Committee will hold a hearing for the appointment of the European Data Protection Supervisor and the Assistant Supervisor. The appointment procedure is based on Article 42 of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

   
LIBE - AFET exchange of views on Counter-Terrorism

On 16 October from 11.30 to 12.30 in meeting room Paul-Henri Spaak PHS 3 C 50, AFET and LIBE Committees will hold a joint meeting in order to have an exchange of views with Jean-Paul LABORDE, United Nations Executive Director of Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). The joint Committee meeting underscores the intertwined character between external and internal policies in combatting terrorism, radicalization and the rising phenomenon of "foreign fighters".

   
Joint debate on the procedural rights package

On 16 October from 10.00 to 11.00 in room József Antall (JAN) 2Q2, LIBE Committee will hold a joint debate on three proposed Directives in the field of the procedural rights of accused and suspected persons in criminal proceedings. The proposals were presented by the Commission in November last year and concern the specific procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings and the  provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings. They are part of the procedural rights Roadmap adopted by the Council in 2009.

   
Joint debate on Smart Borders package

On 16 October from 9.00 to 10.00 in room József Antall (JAN) 2Q2, the LIBE Committee will hold a joint debate on the Smart Borders Package. The European Commission will present the study on technical options for a smart borders pilot.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
LIBE 21-10-2014 - 18:55  

Mr Giovanni Buttarelli was voted top candidate for the post of European Data Protection Supervisor by the Civil Liberties Committee on Tuesday after three and a half hours of hearings on Monday evening. Top candidate for Assistant Supervisor is Mr Wojciech Wiewiorowski. The appointments still need to be agreed with the Council of Ministers.

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    ochrony, na terytorium Unii, praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych, w tym także ochrony mniejszości, zgodnie z postanowieniami traktatów i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
2.    środków niezbędnych do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oprócz dyskryminacji ze względu na płeć oraz dyskryminacji w miejscu pracy bądź na rynku pracy;
3.    ustawodawstwa w obszarze przejrzystości oraz ochrony osób fizycznych pod kątem przetwarzania danych osobowych;
4.    utworzenia i rozwijania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności, a w szczególności:
 
(a)    środków dotyczących wjazdu i przepływu osób, azylu i migracji,
(b)    środków dotyczących zintegrowanego zarządzania wspólnymi granicami,
(c)    środków dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, w tym terroryzmu, oraz materialnych i proceduralnych środków dotyczących rozwoju bardziej spójnego podejścia Unii do prawa karnego;
 
5.    Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europolu, Eurojustu, Cepolu, Prokuratury Europejskiej i innych organów i agencji działających w tym obszarze;
6.    stwierdzania istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich.
 
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Jako przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) serdecznie witam na naszej stronie.
 
Komisja LIBE odpowiada za zdecydowaną większość ustawodawstwa i kontroli demokratycznej w zakresie polityki sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Zapewnia przy tym pełne poszanowanie Karty praw podstawowych w UE i europejskiej konwencji praw człowieka oraz wzmocnienie obywatelstwa europejskiego.
 
Na co dzień nasza komisja utrzymuje kontakty z Komisją Europejską (reprezentującą interes europejski) i Radą Ministrów (reprezentującą rządy i interesy krajowe 28 państw członkowskich) oraz współpracuje ściśle z parlamentami narodowymi. Prowadzimy też regularne wymiany z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego.
 
Polityka w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych jest całkowicie zgodna z krajowym porządkiem prawnym, a jednocześnie ma na celu rozwiązywanie na szczeblu europejskim kwestii leżących w interesie ogólnym, takich jak walka z przestępczością międzynarodową i z terroryzmem, ochrona praw podstawowych, zapewnianie ochrony i poufności danych w erze cyfrowej, zwalczanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe czy etniczne, wyznanie, przekonania, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.
 
Komisja LIBE dołoży wszelkich starań, aby kontynuować owocny dialog z wszystkimi zainteresowanymi stronami, a przede wszystkim z obywatelami.