Strona główna

 
Nie przegap
 
Institutional perspectives

On Monday 6 October, AFCO had an exchange of views with Janis Emmanouilidis (Director of studies at the "European Policy Center"), Prof.  Dr Jaap W. de Zwaan (Secretary General of the "Trans European Policy Studies Association") and Mr Philippe de Schoutheete (former Belgium Permanent Representative, member of "Egmont Institute") on the institutional perspectives for the European Union.

   
Friends of the Presidency Group on Improving the functioning of the EU

On 6 October, the Italian State Secretary for European affairs, Mr Sandro Gozi, came to AFCO for an exchange of views on the programme for the "Friends of the Presidency" Group on "Improving the functioning of the EU", created by the informal Council meeting in Milan on 28 and 29 August. The reflexions of this group aim to prepare institutional changes in the EU. Mr Gozi reported on the first meeting of the Group which dealt with "horizontal issues and the role of national parliaments".

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. instytucjonalnych aspektów procesu integracji europejskiej, zwłaszcza przygotowania, wszczynania i przebiegu procedur związanych ze zwykłą i uproszczoną rewizją traktatu;
2. stosowania traktatu UE i oceny jego funkcjonowania;
3. konsekwencji dla instytucji wynikających z negocjacji w sprawie rozszerzenia lub wystąpienia z Unii;
4. stosunków międzyinstytucjonalnych, w tym także analizy porozumień międzyinstytucjonalnych, o których mowa w art. 140 ust. 2 Regulaminu, w celu ich zatwierdzenia przez Parlament;
5. jednolitej procedury wyborczej;
6. partii politycznych i fundacji politycznych na poziomie europejskim, z zastrzeżeniem kompetencji Prezydium;
7. stwierdzania poważnego i stałego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich;
8. wykładni i stosowania Regulaminu oraz propozycji zmian.
 
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych!
 
W kadencji 2014–2019 zamierzamy w głównej mierze zajmować się kwestiami instytucjonalnymi determinującymi przyszłość UE. Będziemy kontynuować ocenę wdrażania innowacji wprowadzonych Traktatem z Lizbony i ocena ta stanowić będzie podstawę dalszych działań. Ocena środków podjętych po kryzysie, jaki miał miejsce w 2008 r., skłoni nas również do zastanowienia się, czy konieczna jest reforma Traktatu. Cele takiej reformy byłyby dwojakie: z jednej strony obejmowałaby ona włączenie postanowień międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do unijnych ram prawnych, co może wymagać zmian tego traktatu, a z drugiej strony nadawałaby legitymację demokratyczną zarządzaniu gospodarczemu strefy euro. Wyzwaniem będzie zagwarantowanie, by silniejsza integracja strefy euro nie podważyła integralności całej UE.
 
Odzyskanie zaufania opinii publicznej do przedsięwzięcia europejskiego wymaga zwrócenia baczniejszej uwagi na obawy obywateli. AFCO dołoży starań, by wprowadzona w poprzedniej kadencji europejska inicjatywa obywatelska - przykład zaangażowania obywateli w proces decyzyjny - funkcjonowała właściwie. Komisja będzie również zajmować się takimi zagadnieniami, jak procedura wyborcza, wprowadzenie nowego statutu europejskich partii politycznych oraz współpraca z parlamentami państw członkowskich. Naszym celem będzie stymulowanie dyskusji na temat przyszłości UE.
 
Danuta Hübner, przewodnicząca