Strona główna

 
Nie przegap
 
Exchange of views with Vice-President Timmermans

On Thursday 6 November, AFCO had an exchange of views with Vice-President Timmermans. The discussion allowed a first discussion on the incoming Commission's views on the institutional issues  which are of competency for the Constitutional affairs committee.

   
Workshop "Challenges in Constitutional Affairs in the new term"

On 6 November 2014  (9.10-12.30 & 16.00-18.30) the Constitutional Affairs committee organised a workshop on" Challenges in Constitutional Affairs in the new term: taking stock and looking forward." After an assessment of the EU inter-institutional dynamics after the elections, the discussions focused on differentiation of the governance in the European Union, challenges of democratic legitimacy and develop pathways of future constitutional evolution of the EU. The structure of the Europarty system after the 2014 elections has also be discussed.

 
Więcej informacji
 
 
Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. instytucjonalnych aspektów procesu integracji europejskiej, zwłaszcza przygotowania, wszczynania i przebiegu procedur związanych ze zwykłą i uproszczoną rewizją traktatu;
2. stosowania traktatu UE i oceny jego funkcjonowania;
3. konsekwencji dla instytucji wynikających z negocjacji w sprawie rozszerzenia lub wystąpienia z Unii;
4. stosunków międzyinstytucjonalnych, w tym także analizy porozumień międzyinstytucjonalnych, o których mowa w art. 140 ust. 2 Regulaminu, w celu ich zatwierdzenia przez Parlament;
5. jednolitej procedury wyborczej;
6. partii politycznych i fundacji politycznych na poziomie europejskim, z zastrzeżeniem kompetencji Prezydium;
7. stwierdzania poważnego i stałego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich;
8. wykładni i stosowania Regulaminu oraz propozycji zmian.
 
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych!
 
W kadencji 2014–2019 zamierzamy w głównej mierze zajmować się kwestiami instytucjonalnymi determinującymi przyszłość UE. Będziemy kontynuować ocenę wdrażania innowacji wprowadzonych Traktatem z Lizbony i ocena ta stanowić będzie podstawę dalszych działań. Ocena środków podjętych po kryzysie, jaki miał miejsce w 2008 r., skłoni nas również do zastanowienia się, czy konieczna jest reforma Traktatu. Cele takiej reformy byłyby dwojakie: z jednej strony obejmowałaby ona włączenie postanowień międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do unijnych ram prawnych, co może wymagać zmian tego traktatu, a z drugiej strony nadawałaby legitymację demokratyczną zarządzaniu gospodarczemu strefy euro. Wyzwaniem będzie zagwarantowanie, by silniejsza integracja strefy euro nie podważyła integralności całej UE.
 
Odzyskanie zaufania opinii publicznej do przedsięwzięcia europejskiego wymaga zwrócenia baczniejszej uwagi na obawy obywateli. AFCO dołoży starań, by wprowadzona w poprzedniej kadencji europejska inicjatywa obywatelska - przykład zaangażowania obywateli w proces decyzyjny - funkcjonowała właściwie. Komisja będzie również zajmować się takimi zagadnieniami, jak procedura wyborcza, wprowadzenie nowego statutu europejskich partii politycznych oraz współpraca z parlamentami państw członkowskich. Naszym celem będzie stymulowanie dyskusji na temat przyszłości UE.
 
Danuta Hübner, przewodnicząca