Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  PROJET D'AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

22-05-2017 AGRI_PA(2017)604752 PE 604.752v01-00
AGRI

José BOVÉ

Termin składania poprawek : 26-06-2017

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 29 maja 2017 r. - Wtorek, 30 maja 2017 r.

17-05-2017 AGRI_OJ(2017)05-29_1 PE 604.807v01-00
AGRI

  MINUTES - Tuesday 11 April 2017

17-05-2017 AGRI_PV(2017)04-11-1 PE 602.980v01-00
AGRI

Dokumenty zgrupowane w dossier AGRI/8/08510

  MINUTES - Tuesday 2 May 2017

15-05-2017 AGRI_PV(2017)05-02-1 PE 603.104v01-00
AGRI

Dokumenty zgrupowane w dossier AGRI/8/08514

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council

12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808 PE 599.808v02-00
AGRI

Albert DESS

Dokumenty zgrupowane w dossier AGRI/8/07920

POPRAWKI 1 - 2 - Projekt zalecenia - Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi

10-05-2017 AGRI_AM(2017)604683 PE 604.683v01-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Dokumenty zgrupowane w dossier AGRI/8/09344

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 15 maja 2017 r. - Poniedziałek, 15 maja 2017 r.

09-05-2017 AGRI_OJ(2017)05-15_1 PE 604.665v01-00
AGRI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 20 marca 2017 r.

05-05-2017 AGRI_PV(2017)03-20-1 PE 602.815v02-00
AGRI

Dokumenty zgrupowane w dossier AGRI/8/08516

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego, oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu

04-05-2017 AGRI_AD(2017)597445 PE 597.445v02-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Dokumenty zgrupowane w dossier AGRI/8/07453

OPINIA w sprawie wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE: wdrożenie art. 349 TFUE

04-05-2017 AGRI_AD(2017)599568 PE 599.568v02-00
AGRI

Ricardo SERRÃO SANTOS

Dokumenty zgrupowane w dossier AGRI/8/08058