Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw

2018/2762(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

2018/0218(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa

Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej

2018/0217(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

2018/0216(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa

Sprawozdanie z wykonania rozporządzenia 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią

2018/2110(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AGRI

Jørn DOHRMANN [ECR]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 29/2012 w odniesieniu do wymogów dotyczących niektórych oznaczeń na etykiecie oliwy z oliwek

2018/2709(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania terminów płatności oraz w odniesieniu do kursu walutowego mającego zastosowanie przy sporządzaniu deklaracji wydatków

2018/2688(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

2018/0082(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

Paolo DE CASTRO [S&D]

przedmiotowo właściwa

Równoważność inspekcji polowych stosowanych w Brazylii (do upraw nasiennych pastewnych roślin uprawnych i upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz materiału siewnego roślin pastewnych oraz materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego w Brazylii), a także równoważność inspekcji polowych stosowanych w Mołdawii (do upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych, upraw nasiennych warzyw oraz upraw nasiennych roślin oleistych i włóknistych oraz materiału siewnego roślin zbożowych, materiału siewnego warzyw oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych produkowanego w Mołdawii)

2017/0297(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

przedmiotowo właściwa

Ustalenie współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017

2017/0068(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa