Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

2018/0082(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności do wsparcia dla konopi w ramach systemu płatności podstawowej i niektórych wymogów w odniesieniu do dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją

2018/2608(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa

2018/2037(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AGRI

Herbert DORFMANN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Równoważność inspekcji polowych stosowanych w Brazylii (do upraw nasiennych pastewnych roślin uprawnych i upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz materiału siewnego roślin pastewnych oraz materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego w Brazylii), a także równoważność inspekcji polowych stosowanych w Mołdawii (do upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych, upraw nasiennych warzyw oraz upraw nasiennych roślin oleistych i włóknistych oraz materiału siewnego roślin zbożowych, materiału siewnego warzyw oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych produkowanego w Mołdawii)

2017/0297(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

przedmiotowo właściwa

Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz

2017/2117(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA [PPE]

przedmiotowo właściwa

Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.

2017/2088(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AGRI

Nicola CAPUTO [S&D]

przedmiotowo właściwa

Ustalenie współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017

2017/0068(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa

Zintegrowane statystyki rolne

2016/0389(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ [S&D]

przedmiotowo właściwa

Ustalenie współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016

2016/0086(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa

Zdrowie zwierząt

2013/0136(COD) ***|| Zwykła procedura ustawodawcza  drugie czytanie
AGRI

Jasenko SELIMOVIC [ALDE]

przedmiotowo właściwa