Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 przez ustanowienie wykazu agrofagów priorytetowych

2019/2777(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych

2019/2764(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

2018/0216(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej

2018/0217(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

2018/0218(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa

Ustalenie współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016

2016/0086(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa

Wprowadzanie do obrotu żywności pochodzącej od klonów zwierząt

2013/0434(APP) Procedura zgody
AGRI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 546/2011 w odniesieniu do oceny wpływu środków ochrony roślin na pszczoły miodne

2019/2776(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
AGRI

opiniodawcza, ściślejsza współpraca

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

2019/2055(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
AGRI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

2019/2056(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
AGRI

opiniodawcza