Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560

2017/3017(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II i III i do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

2017/2987(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji ustalające ryczałtową obniżkę należności celnych przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

2017/2977(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1238 w odniesieniu do wymogów dotyczących składu i cech jakościowych mleka i przetworów mlecznych kwalifikujących się do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania

2017/2976(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Równoważność inspekcji polowych stosowanych w Brazylii (do upraw nasiennych pastewnych roślin uprawnych i upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz materiału siewnego roślin pastewnych oraz materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego w Brazylii), a także równoważność inspekcji polowych stosowanych w Mołdawii (do upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych, upraw nasiennych warzyw oraz upraw nasiennych roślin oleistych i włóknistych oraz materiału siewnego roślin zbożowych, materiału siewnego warzyw oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych produkowanego w Mołdawii)

2017/0297(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

przedmiotowo właściwa

Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz

2017/2117(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA [PPE]

przedmiotowo właściwa

Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych – zachęcanie europejskiego sektora rolnego do produkcji roślin wysokobiałkowych i strączkowych

2017/2116(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AGRI

Jean-Paul DENANOT [S&D]

przedmiotowo właściwa

Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego

2017/2115(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AGRI

Norbert ERDŐS [PPE]

przedmiotowo właściwa

Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.

2017/2088(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AGRI

Nicola CAPUTO [S&D]

przedmiotowo właściwa

Ustalenie współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017

2017/0068(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa