Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do treści i formatu świadectw zootechnicznych wydawanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych, umieszczanych w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zwierząt z rodziny koniowatych

2017/2785(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz

2017/2117(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA [PPE]

przedmiotowo właściwa

Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych – zachęcanie europejskiego sektora rolnego do produkcji roślin wysokobiałkowych i strączkowych

2017/2116(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AGRI

Jean-Paul DENANOT [S&D]

przedmiotowo właściwa

Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego

2017/2115(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AGRI

Norbert ERDŐS [PPE]

przedmiotowo właściwa

Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.

2017/2088(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AGRI

Nicola CAPUTO [S&D]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 607/2009 w odniesieniu do odmian winorośli i ich synonimów, które można umieszczać na etykietach win

2017/2708(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Ustalenie współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017

2017/0068(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa

Zintegrowane statystyki rolne

2016/0389(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

Viorica DĂNCILĂ [S&D]

przedmiotowo właściwa

Ustalenie współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016

2016/0086(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa

Zdrowie zwierząt

2013/0136(COD) ***|| Zwykła procedura ustawodawcza  drugie czytanie
AGRI

Jasenko SELIMOVIC [ALDE]

przedmiotowo właściwa