Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Belgium – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

18-04-2018 BUDG_AM(2018)620960 PE 620.960v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12604

POPRAWKI 1 - 83 - Projekt opinii - Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa

09-04-2018 BUDG_AM(2018)619402 PE 619.402v02-00
BUDG

Nedzhmi ALI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12430

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii

28-03-2018 BUDG_AM(2018)619427 PE 619.427v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12323

POPRAWKI 7 - 20 - Projekt opinii - Rozporządzenie w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”)

28-03-2018 BUDG_AM(2018)620724 PE 620.724v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11045

POPRAWKI 10 - 11 - Projekt opinii - Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

27-03-2018 BUDG_AM(2018)619391 PE 619.391v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11645

POPRAWKI 1 - 115 - Projekt sprawozdania - Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski

14-03-2018 BUDG_AM(2018)619240 PE 619.240v01-00
BUDG

Paul RÜBIG

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11947

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft report - Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - Application EGF/2017/008 DE/Goodyear from Germany

27-02-2018 BUDG_AM(2018)618286 PE 618.286v01-00
BUDG

Ingeborg GRÄSSLE

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12168

POPRAWKI 1 - 34 - Projekt opinii - Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej: 7. sprawozdanie Komisji Europejskiej

23-02-2018 BUDG_AM(2018)618252 PE 618.252v01-00
BUDG

Younous OMARJEE

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11780

POPRAWKI 1 - 27 - Projekt opinii - Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej i Europejskiego Funduszu Rozwoju

20-02-2018 BUDG_AM(2018)618168 PE 618.168v01-00
BUDG

Jordi SOLÉ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11557

POPRAWKI 1 - 21 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Szwecję – EGF/2017/007 SE/Ericsson

06-02-2018 BUDG_AM(2018)618060 PE 618.060v01-00
BUDG

Urmas PAET

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11964