Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

POPRAWKI 1 - 51 - Projekt opinii - Instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych

23-06-2016 BUDG_AM(2016)585507 PE 585.507v01-00
BUDG

Nedzhmi ALI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05932

POPRAWKI 1 - 19 - Projekt opinii - Przyszłość stosunków AKP-UE po roku 2020

22-06-2016 BUDG_AM(2016)585483 PE 585.483v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/06282

POPRAWKI 1 - 265 - Projekt sprawozdania - Możliwości budżetowe strefy euro

10-06-2016 CJ16_AM(2016)584168 PE 584.168v01-00
ECON BUDG

Reimer BÖGE, Pervenche BERÈS

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/05365

POPRAWKI 266 - 570 - Projekt sprawozdania - Możliwości budżetowe strefy euro

10-06-2016 CJ16_AM(2016)584211 PE 584.211v01-00
ECON BUDG

Reimer BÖGE, Pervenche BERÈS

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/05365

POPRAWKI 571 - 836 - Projekt sprawozdania - Możliwości budżetowe strefy euro

10-06-2016 CJ16_AM(2016)584213 PE 584.213v01-00
ECON BUDG

Reimer BÖGE, Pervenche BERÈS

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/05365

POPRAWKI 1 - 27 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

02-06-2016 BUDG_AM(2016)584104 PE 584.104v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/06442

POPRAWKI 1 - 32 - Projekt opinii - Kontrola budżetowa finansowania organizacji pozarządowych z budżetu UE

31-05-2016 BUDG_AM(2016)583990 PE 583.990v01-00
BUDG

Clare MOODY

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05370

POPRAWKI 11 - 74 - Projekt opinii - Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenie Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej

30-05-2016 BUDG_AM(2016)583972 PE 583.972v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05277

POPRAWKI 1 - 11 - Projekt sprawozdania - w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, sekcja 3 – Komisja

27-05-2016 BUDG_AM(2016)583959 PE 583.959v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/06303

POPRAWKI 1 - 293 - Projekt sprawozdania - w sprawie przygotowania przeglądu powyborczego WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

13-05-2016 BUDG_AM(2016)582321 PE 582.321v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05116