Poprawki


Po przedłożeniu właściwej komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku członkowie mają możliwość składania poprawek. Komisja ustala termin, do którego należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane głosowaniu podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na tej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, które nie zostały jeszcze poddane głosowaniu.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 293 - Draft report - on the preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020: Parliament's input ahead of the Commission's proposal

13-05-2016 BUDG_AM(2016)582321 PE 582.321v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05116

  AMENDMENTS 294 - 358 - Draft report - on the preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020: Parliament's input ahead of the Commission's proposal

13-05-2016 BUDG_AM(2016)582421 PE 582.421v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05116

POPRAWKI 1 - 22 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji nr EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

10-05-2016 BUDG_AM(2016)582280 PE 582.280v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/06235

POPRAWKI 1 - 17 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Francję – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

10-05-2016 BUDG_AM(2016)582281 PE 582.281v01-00
BUDG

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/06156

POPRAWKI 1 - 33 - Projekt opinii - w sprawie jak najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie tworzenia miejsc pracy

04-05-2016 BUDG_AM(2016)582198 PE 582.198v02-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05058

POPRAWKI 1 - 19 - Projekt opinii - Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

03-05-2016 BUDG_AM(2016)582243 PE 582.243v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05936

POPRAWKI 1 - 27 - Projekt opinii - Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych

29-04-2016 BUDG_AM(2016)582202 PE 582.202v01-00
BUDG

Zbigniew KUŹMIUK

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05924

  AMENDMENTS 1 - 10 - Draft report - Draft Amending Budget No 1/ 2016: New instrument to provide emergency support within the Union

06-04-2016 BUDG_AM(2016)580579 PE 580.579v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05998

POPRAWKI 12 - 29 - Projekt opinii - w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej

06-04-2016 BUDG_AM(2016)580581 PE 580.581v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05547

POPRAWKI 1 - 13 - Projekt opinii - w sprawie funduszu powierniczego UE na rzecz Afryki: skutki dla pomocy rozwojowej i humanitarnej

05-04-2016 BUDG_AM(2016)580566 PE 580.566v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05359