Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 29 - Draft opinion - European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2017

10-01-2017 BUDG_AM(2017)597414 PE 597.414v01-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08476

  AMENDMENTS 1 - 9 - Draft opinion - on the European Semester for economic policy coordination: employment and social aspects in the Annual Growth Survey 2017

10-01-2017 BUDG_AM(2017)597429 PE 597.429v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08479

POPRAWKI 1 - 58 - Projekt opinii - Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony

16-12-2016 BUDG_AM(2016)595666 PE 595.666v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05364

POPRAWKI 1 - 20 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Hiszpanii – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

05-12-2016 BUDG_AM(2016)594166 PE 594.166v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08375

  AMENDMENTS - Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Contingency Margin in 2017

23-11-2016 BUDG_AM(2016)594184 PE 594.184v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/06994

POPRAWKI 1 - 5 - Projekt sprawozdania - Projekt budżetu korygującego nr 4/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – aktualizacja środków w celu uwzględnienia najnowszych wydarzeń w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, obniżenie środków na płatności i środków na zobowiązania w wyniku przesunięcia zbiorczego, przedłużenie EFIS, zmiany w planie zatrudnienia agencji Frontex oraz aktualizacja środków z dochodów (zasoby własne)

21-11-2016 BUDG_AM(2016)594136 PE 594.136v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08049

  AMENDMENTS 1 - 10 - Draft report - Mobilisation of the Contingency Margin in 2016

21-11-2016 BUDG_AM(2016)594144 PE 594.144v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08031

POPRAWKI 1-12 - Projekt opinii - w sprawie projektu sprawozdania w sprawie wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

15-11-2016 BUDG_AM(2016)592437 PE 592.437v01-00
BUDG

Clare MOODY

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05086

POPRAWKI 1 - 37 - Projekt opinii - Fundusze unijne na rzecz równości kobiet i mężczyzn

15-11-2016 BUDG_AM(2016)594006 PE 594.006v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07099

POPRAWKI 1 - 37 - Projekt opinii - Sprawozdanie z wdrażania programu Europa dla Obywateli

15-11-2016 BUDG_AM(2016)594044 PE 594.044v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05088