Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 20 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Spain – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

05-12-2016 BUDG_AM(2016)594166 PE 594.166v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08375

  AMENDMENTS - Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Contingency Margin in 2017

23-11-2016 BUDG_AM(2016)594184 PE 594.184v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/06994

POPRAWKI 1 - 5 - Projekt sprawozdania - Projekt budżetu korygującego nr 4/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – aktualizacja środków w celu uwzględnienia najnowszych wydarzeń w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, obniżenie środków na płatności i środków na zobowiązania w wyniku przesunięcia zbiorczego, przedłużenie EFIS, zmiany w planie zatrudnienia agencji Frontex oraz aktualizacja środków z dochodów (zasoby własne)

21-11-2016 BUDG_AM(2016)594136 PE 594.136v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08049

  AMENDMENTS 1 - 10 - Draft report - Mobilisation of the Contingency Margin in 2016

21-11-2016 BUDG_AM(2016)594144 PE 594.144v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08031

POPRAWKI 1-12 - Projekt opinii - w sprawie projektu sprawozdania w sprawie wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

15-11-2016 BUDG_AM(2016)592437 PE 592.437v01-00
BUDG

Clare MOODY

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05086

POPRAWKI 1 - 37 - Projekt opinii - Fundusze unijne na rzecz równości kobiet i mężczyzn

15-11-2016 BUDG_AM(2016)594006 PE 594.006v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07099

POPRAWKI 1 - 37 - Projekt opinii - Sprawozdanie z wdrażania programu Europa dla Obywateli

15-11-2016 BUDG_AM(2016)594044 PE 594.044v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05088

POPRAWKI 1 - 39 - Projekt pinii - w sprawie rozwiązań dotyczących przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE

19-10-2016 BUDG_AM(2016)592277 PE 592.277v01-00
BUDG

Daniele VIOTTI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/06757

POPRAWKI 1 - 56 - Wstępny projekt rezolucji - w sprawie śródokresowej rewizji WRF na lata 2014-2020

18-10-2016 BUDG_AM(2016)592256 PE 592.256v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

POPRAWKI 1 - 34 - Projekt opinii - Sprawozdanie z wdrożenia programu Erasmus+

17-10-2016 BUDG_AM(2016)592251 PE 592.251v01-00
BUDG

Andrey NOVAKOV

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05083