Poprawki

Po przedłożeniu właściwej komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku członkowie mają możliwość składania poprawek. Komisja ustala termin, do którego należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane głosowaniu podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na tej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, które nie zostały jeszcze poddane głosowaniu.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Mode d'affichage des résultats
 

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 7 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Finlandia

Data : 14-11-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)541645 PE 541.645v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01691

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 15 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/005 FR/GAD z Francji

Data : 12-11-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)541622 PE 541.622v01-00
BUDG

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01869

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - Projekt opinii - w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Data : 28-10-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)541444 PE 541.444v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00423

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 10 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, submitted by Ireland)

Data : 23-10-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)541381 PE 541.381v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01532

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 13 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, submitted by Greece)

Data : 23-10-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)541382 PE 541.382v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01542

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2013/002 BE/Carsid from Belgium)

Data : 08-10-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)539667 PE 539.667v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01077

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 9 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with Point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/006 FR/PSA)

Data : 08-10-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)539671 PE 539.671v01-00
BUDG

Isabelle THOMAS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01133

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 123 - Draft report - Draft general budget of the European Union for the financial year 2015

Data : 03-10-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)539614 PE 539.614v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Monika HOHLMEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00589

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 8 - Projekt sprawozdania - w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2013/012 BE/Ford Genk z Belgii)

Data : 02-10-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)539608 PE 539.608v01-00
BUDG

Paul RÜBIG

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01019

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 13 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)

Data : 02-10-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)539609 PE 539.609v01-00
BUDG

Patricija ŠULIN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00996

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Szanowni Odwiedzający,
 
witamy na stronie internetowej Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, jednego z organów europejskiej władzy budżetowej. Komisja Budżetowa składa się z 41 członków oraz tyluż zastępców i zajmuje się omawianiem, rozpatrywaniem i wprowadzaniem zmian do budżetu Unii Europejskiej oraz przyjmowaniem go we współpracy z Radą Unii Europejskiej.
 
Zasadniczym zadaniem parlamentów poszczególnych państw członkowskich UE, oprócz pełnienia funkcji ustawodawczej, jest głosowanie nad przyjęciem uchwał podatkowych.  Unia Europejska natomiast nie posiada kompetencji do pobierania podatków, co do czasu uzyskania przez nią zasobów własnych, jest wyłączną domeną państw członkowskich. Unia ma jednakże do dyspozycji budżet na finansowanie swojej polityki oraz działalności instytucji unijnych.
 
Zamierzam skoncentrować całą swoją energię, doświadczenie i przekonania, aby uczynić budżet unijny siłą napędową dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. W związku z tym dołożę wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać możliwość, jaką stwarza śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych, do ich gruntowej renegocjacji z Radą UE. Zajmiemy się również szeregiem innych istotnych spraw, między innymi kwestią budżetu strefy euro, wprowadzenia systemu autentycznych zasobów własnych oraz powracającego problemu nagromadzonych zobowiązań pozostających do realizacji. Komisja Budżetowa uczyni wszystko, co w jej mocy, aby nadać UE nowy impet i nowe znaczenie.
 
Życzymy miłego przeglądania naszej strony internetowej!
 
Jean Arthuis