Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft opinion - Increasing engagement of partners and visibility in the performance of European Structural and Investment Funds

18-04-2017 BUDG_AM(2017)603013 PE 603.013v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08469

POPRAWKI 1 - 20 - Projekt opinii - Elementy składowe europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020

05-04-2017 BUDG_AM(2017)602834 PE 602.834v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08793

POPRAWKI 1 - 4 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2017/000 TA 2017 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

29-03-2017 BUDG_AM(2017)601271 PE 601.271v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09360

POPRAWKI 1 - 230 - Projekt opinii - Unijne ramy przesiedleń

28-03-2017 BUDG_AM(2017)602760 PE 602.760v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07287

POPRAWKI 71 - 386 - Projekt sprawozdania - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR

27-03-2017 CJ31_AM(2017)602743 PE 602.743v01-00
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN, Doru-Claudian FRUNZULICĂ, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ31/8/09264

POPRAWKI 1 - 36 - Projekt opinii - Przegląd wdrażania programu „Horyzont 2020” w celu dokonania jego okresowej oceny oraz przygotowania wniosku dotyczącego 9. programu ramowego

27-03-2017 BUDG_AM(2017)601277 PE 601.277v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07113

POPRAWKI 52 - 298 - Projekt sprawozdania - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

27-03-2017 CJ16_AM(2017)602737 PE 602.737v01-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/08950

POPRAWKI 299 - 499 - Projekt sprawozdania - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

27-03-2017 CJ16_AM(2017)602738 PE 602.738v01-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/08950

  AMENDMENTS 5 - 19 - Draft opinion - Macro-financial assistance to the Republic of Moldova

24-03-2017 BUDG_AM(2017)602721 PE 602.721v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08967

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2015/435 on the mobilisation of the Contingency Margin

22-03-2017 BUDG_AM(2017)601253 PE 601.253v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07859