Poprawki


Po przedłożeniu właściwej komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku członkowie mają możliwość składania poprawek. Komisja ustala termin, do którego należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane głosowaniu podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na tej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, które nie zostały jeszcze poddane głosowaniu.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDEMENTS 1 - 49 - Projet d'avis - sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2015

27-01-2015 BUDG_AM(2015)546807 PE 546.807v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02174

  AMENDMENTS 24 - 76 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union

19-01-2015 BUDG_AM(2015)546617 PE 546.617v01-00
BUDG

Ingeborg GRÄSSLE

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00619

POPRAWKI 1 - 4 - Projekt opinii - w sprawie rocznego sprawozdania wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa za rok 2013 przeznaczonego dla Parlamentu Europejskiego

17-12-2014 BUDG_AM(2014)544415 PE 544.415v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02112

POPRAWKI 1 - 40 - Projekt sprawozdania - w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

12-12-2014 BUDG_AM(2014)544380 PE 544.380v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL, Monika HOHLMEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02188

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

12-12-2014 BUDG_AM(2014)544388 PE 544.388v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00469

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r.

12-12-2014 BUDG_AM(2014)544389 PE 544.389v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00485

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie we Włoszech, trzęsienie ziemi w Grecji, oblodzenie w Słowenii oraz oblodzenie i powodzie w Chorwacji)

12-12-2014 BUDG_AM(2014)544390 PE 544.390v01-00
BUDG

Patricija ŠULIN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01085

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

12-12-2014 BUDG_AM(2014)544391 PE 544.391v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01838

  AMENDMENTS 3 - 17 - Draft report - on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 implementing Decision 2007/436/EC, Euratom on the system of the European Communities' own resources

09-12-2014 BUDG_AM(2014)544333 PE 544.333v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ, Janusz LEWANDOWSKI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01992

  AMENDMENTS 1 - 9 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, from Greece)

05-12-2014 BUDG_AM(2014)544280 PE 544.280v01-00
BUDG

Monika VANA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01985