Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 14 - 264 - Draft opinion - Establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013, for identifying an illegally staying third-country national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes (recast)

16-02-2017 BUDG_AM(2017)599740 PE 599.740v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07694

  ENMIENDAS 265 - 501 - Proyecto de opinión - Creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) n.º 604/2013 y de la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en situación ilegal, y solicitudes de comparación con los datos Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de la aplicación de la ley (refundición)

16-02-2017 BUDG_AM(2017)599754 PE 599.754v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07694

  AMENDMENTS 1 - 272 - Draft report - Guidelines for the 2018 Budget - Section III

14-02-2017 BUDG_AM(2017)599722 PE 599.722v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08781

POPRAWKI 1 - 9 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Niderlandów – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

01-02-2017 BUDG_AM(2017)597723 PE 597.723v01-00
BUDG

Nedzhmi ALI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08933

POPRAWKI 1 - 42 - Projekt opinii - Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE

31-01-2017 BUDG_AM(2017)597736 PE 597.736v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08463

POPRAWKI 1 - 14 - Projekt opinii - Zarządzanie flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych

30-01-2017 BUDG_AM(2017)597715 PE 597.715v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05601

POPRAWKI 1 - 29 - Projekt opinii - w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r.

10-01-2017 BUDG_AM(2017)597414 PE 597.414v01-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08476

POPRAWKI 1 - 9 - Projekt opinii - w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r.

10-01-2017 BUDG_AM(2017)597429 PE 597.429v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08479

POPRAWKI 1 - 58 - Projekt opinii - Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony

16-12-2016 BUDG_AM(2016)595666 PE 595.666v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05364

POPRAWKI 1 - 20 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Hiszpanii – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

05-12-2016 BUDG_AM(2016)594166 PE 594.166v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08375