Opinie


Jeżeli komisja uważa, że kwestie objęte sprawozdaniem powierzonym innej komisji wchodzą w zakres jej właściwości, może zwrócić się o uznanie jej za „komisję opiniodawczą” (art. 53 Regulaminu). Przyjęta opinia zostanie przekazana komisji przedmiotowo właściwej, która poddaje ją pod głosowanie. Poprawki zaangażowanej komisji opiniodawczej (art. 54), które wchodzą w wyłączny zakres właściwości tej komisji, muszą zostać przyjęte przez komisję przedmiotowo właściwą bez głosowania. Wszystkie opinie i stanowiska w formie poprawek przyjęte przez komisję opiniodawczą muszą być załączone do sprawozdania końcowego. Na tej stronie przedstawiono opinie zatwierdzone i przyjęte przez komisje.
Wszystkie dostępne opinie i stanowiska w formie poprawek można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

OPINIA dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

Opinia w sprawie rozporządzenia ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024)

27-11-2019 BUDG_AD(2019)640654 PE640.654v03-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

26-11-2019 BUDG_AD(2019)643027 PE643.027v02-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Opinia w sprawie dyscypliny finansowej począwszy od roku budżetowego 2021 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do elastyczności między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020

22-11-2019 BUDG_AL(2019)644726 PE644.726v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu

13-11-2019 BUDG_AL(2019)643076 PE643.076v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii i protokołu wykonawczego do tej Umowy o partnerstwie

06-11-2019 BUDG_AD(2019)640656 PE640.656v02-00
BUDG

Olivier CHASTEL

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1309/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641291 PE641.291v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Opinia w sprawie zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641292 PE641.292v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT