Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2018 r.: Anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania oraz zmiana planu zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w kontekście inicjatywy WiFi4EU

2018/2165(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji

2018/0212(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON BUDG

Reimer BÖGE [PPE] Pervenche BERÈS [S&D]

przedmiotowo właściwa

Utworzenie Programu wspierania reform

2018/0213(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D] Caroline NAGTEGAAL [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Ochrona budżetu unijnego w przypadku ogólnych nieprawidłowości w zakresie praworządności w państwach członkowskich

2018/0136(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
CONT BUDG

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Ustanowienie Programu InvestEU

2018/0229(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE] Roberto GUALTIERI [S&D]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Przesunięcie środków INF 2/2018 - Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

2018/2164(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 1/2018 - Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

2018/2163(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

przedmiotowo właściwa

Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego - Sprawozdanie okresowe

2017/0333R(APP) Procedura zgody
ECON BUDG

Vladimír MAŇKA [S&D] Pedro SILVA PEREIRA [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 1/2018 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/2143(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 17/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2141(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

przedmiotowo właściwa