Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

 
►Wednesday, 5 November from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30
 
►Thursday, 6 November from 9.00 to 12.30
 
Meeting room: PHS (Paul-Henri Spaak) P1A002
 
The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Nie przegap
 
Exchange of views with Klaus Welle - Follow-up to European Parliament Discharge 2012

On 5.11.14, the Committee on Budgetary Control will hold an exchange of views with the Secretary General of the European Parliament, Klaus Welle, on the follow-up of the 2012 discharge to the European Parliament. The Secretary General will briefly summarise the replies and follow-up of the European Parliament administration to the various questions and requests of the 2012 discharge resolution.
 
(Rapporteur for the 2012 Discharge: Cătălin Sorin Ivan)
(Rapporteur for the 2013 Discharge: Gilles Pargneux)

   
Discharge 2013: EU general budget - European Commission

On 16.10.2014 CONT held an exchange of views on the 2013 Discharge to the European Commission with the Member of the European Commission responsible for Taxation, Customs, Statistics, Audit and Anti-Fraud, Algirdas Šemeta, the Commission's Internal Auditor, Philippe Taverne and the Member of the European Court of Auditors responsible, Lazaros Lazarou.
 
A second exchange of views with Commissioner Šemeta on the establishment of a Controller for procedural guarantees and the future of the OLAF Supervisory Committee followed.
 
Rapporteur for the 2013 Discharge: Ingeborg Gräßle (EPP).
 

   
Tobacco Agreements

On 7.10.2014 CONT held an exchange of views on Tobacco Agreements with the Member of the European Commission responsible for Taxation, Customs, Statistics, Audit and Anti-Fraud, Algirdas Šemeta.
 
The Agreements with the main tobacco manufacturers aim at ensuring that cigarettes are sold, distributed, stored and shipped in such a way as to minimise the risk of cigarettes finding their way into illicit channels.

   
Hearing of Vice-President designate, Ms Kristalina Georgieva

On 2.10.2014 CONT, BUDG and JURI held a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva.
 
The hearing began with an opening statement of the Commissioner-designate outlining the main priorities in her prospective portfolio and the initiatives she considered putting forward during her mandate. Following her introductory remarks, Ms Georgieva replied to questions from Members of the three Committees. Following the hearing, Coordinators met to evaluate the Commissioner-designate. Recordings of the hearing are available via the link below.
 

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    kontroli wykonania budżetu Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz podejmowanych przez Parlament decyzji w kwestii absolutorium, w tym także wewnętrznych procedur dotyczących absolutorium i wszelkich innych środków towarzyszących podejmowaniu takich decyzji bądź je wdrażających;
 
2.    zamknięcia, przedstawienia i kontroli rachunków i bilansów Unii, jej instytucji i wszelkich innych finansowanych przez nią organów, w tym ustalania środków finansowych do przeniesienia i bilansowania sald;
 
3.    kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
 
4.    monitorowania efektywności pod względem kosztów różnych form finansowania przez Unię wdrażania polityk Unii, z udziałem – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej –wyspecjalizowanych komisji i we współpracy – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej – z tymi komisjami przy badaniu sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego;
 
5.    stosunków z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), badania nadużyć i nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu Unii, działań w zakresie prewencji i ścigania, ścisłej ochrony interesów finansowych Unii oraz odnośnych działań Prokuratora Europejskiego w tej dziedzinie;
 
6.    stosunków z Trybunałem Obrachunkowym, mianowania jego członków i oceny jego sprawozdań;
 
7.    rozporządzenia finansowego w zakresie wykonania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.
 
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

 
Witam w Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego w roli jej przewodniczącej. W skład komisji wchodzi w obecnej kadencji 30 posłanek i posłów z 17 państw członkowskich. Posiedzenia komisji Parlamentu odbywają się z reguły raz lub dwa razy w miesiącu.
 
Kontrolujemy sposób wykorzystania środków z budżetu UE (ok. 130 mld EUR rocznie). Naszym budżetem zarządza przede wszystkim Komisja Europejska, która wydaje największą jego część: 80% w państwach członkowskich i ok. 13% w państwach trzecich. Pozostałe 7% to po prostu wydatki administracyjne. Sprawdzamy, czy środki wykorzystano zgodnie z przepisami i czy osiągnięto cele polityki. Innymi słowy: czy obywatele otrzymują faktyczną wartość dodaną za cenę, którą płacą?
 
Kompetencje Komisji Kontroli Budżetowej obejmują również Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) z siedzibą w Luksemburgu. Zajmujemy się ponadto horyzontalnymi aspektami europejskiego ustawodawstwa.
 
Ważnym partnerem w tym zakresie jest dla nas Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu: jego sprawozdania stanowią ważne podstawy naszej pracy.
 
Zarządzanie finansami można porównać do działania papierka lakmusowego: jeśli nie funkcjonuje, oznacza to, że nie funkcjonuje też wiele innych rzeczy.
 
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej. Chcą Państwo dowiedzieć się więcej? Prosimy o kontakt!
 
Z wyrazami szacunku
Inge Gräßle