Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

2018/2208(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
CONT

Petri SARVAMAA [PPE]

przedmiotowo właściwa

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

2018/2168(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
CONT

przedmiotowo właściwa

Kontroler gwarancji proceduralnych

2014/0173(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
CONT

przedmiotowo właściwa

Umowa między WE a Liechtensteinem o współpracy w zwalczaniu nadużyć finansowych

2008/0234(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
CONT

przedmiotowo właściwa

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)

2019/0151(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
CONT

opiniodawcza

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

2019/2028(BUD) Procedura budżetowa
CONT

Corina CREȚU [S&D]

opiniodawcza

Budżet na rok 2020 – mandat do rozmów trójstronnych

2019/2010(BUD) Procedura budżetowa
CONT

opiniodawcza

Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

2018/0216(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
CONT

opiniodawcza

Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej

2018/0217(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
CONT

opiniodawcza

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

2018/0218(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
CONT

opiniodawcza