Projekty opinii


Projekt opinii to przygotowany przez posła wyznaczonego na sprawozdawcę komisji opiniodawczej dokument, który jest następnie przekazywany komisji opiniodawczej w celu wniesienia ewentualnych poprawek i poddania pod głosowanie.
W przypadku sprawozdań ustawodawczych projekty opinii przedstawiane są w postaci poprawek do wniosku ustawodawczego Komisji, w odpowiednich przypadkach wraz ze zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych projekty opinii przyjmują formę wskazówek, które – jeżeli zostaną przyjęte – przekazuje się komisji odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania w celu ich uwzględnienia w tekście końcowym. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, które nie zostały jeszcze poddane pod głosowanie komisji opiniodawczych.
Wszystkie dostępne projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT OPINION on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Termin składania poprawek : 18-02-2020

PROJEKT OPINII w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termin składania poprawek : 26-02-2020

PROJEKT OPINII w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termin składania poprawek : 26-02-2020

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Termin składania poprawek : 23-01-2020

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

21-11-2019 DEVE_PA(2019)644723 PE644.723v01-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

Termin składania poprawek : 03-12-2019

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643137 PE643.137v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Termin składania poprawek : 04-12-2019

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2018

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643144 PE643.144v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Termin składania poprawek : 04-12-2019

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

07-11-2019 DEVE_PA(2019)642995 PE642.995v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Termin składania poprawek : 25-11-2019

PROJEKT OPINII w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024)

30-10-2019 DEVE_PA(2019)642937 PE642.937v03-00
DEVE

Caroline ROOSE

Termin składania poprawek : 15-11-2019

PROJEKT OPINII w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

28-10-2019 DEVE_PA(2019)642934 PE642.934v02-00
DEVE

Catherine CHABAUD

Termin składania poprawek : 15-11-2019