Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Serbią

10-09-2019 LIBE_PR(2019)641119 PE641.119v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1309/2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020)

09-09-2019 EMPL_PR(2019)641097 PE641.097v01-00
EMPL

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

  DRAFT REPORT on the annual report on the activities of the European Ombudsman in 2018

09-09-2019 PETI_PR(2019)639781 PE639.781v01-00
PETI

Peter JAHR

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego mianowania wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

29-08-2019 ECON_PR(2019)639671 PE639.671v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego

29-08-2019 ECON_PR(2019)639816 PE639.816v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro

19-08-2019 ECON_PR(2019)639994 PE639.994v01-00
ECON

Esther de LANGE

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2019 do budżetu ogólnego na 2019 r. – zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne)

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termin składania poprawek : 06-09-2019

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2019/276 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termin składania poprawek : 06-09-2019

PROJEKT DRUGIEGO SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Termin składania poprawek : 06-09-2019

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie polityki zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro

25-07-2019 EMPL_PR(2019)639822 PE639.822v01-00
EMPL

Yana TOOM

Termin składania poprawek : 05-09-2019