Członkowie

 

Członkowie

Roberto GUALTIERI Przewodniczący Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Włochy Partito Democratico
 
Markus FERBER Wiceprzewodniczący Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Niemcy Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
 
Peter SIMON Wiceprzewodniczący Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Niemcy Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Gerolf ANNEMANS Członek Niezrzeszeni Belgia Vlaams Belang
 
Burkhard BALZ Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Niemcy Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Hugues BAYET Członek Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Belgia Parti Socialiste
 
Pervenche BERÈS Członkini Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Francja Parti socialiste
 
Udo BULLMANN Członek Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Niemcy Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Fabio DE MASI Członek Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica Niemcy DIE LINKE.
 
Anneliese DODDS Członkini Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Wielka Brytania Labour Party
 
 
Członkowie
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
SŁOWO POWITALNE
 
 

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.
W trakcie siódmej kadencji PE mieliśmy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym, finansowym i społecznym ostatnich lat. Komisja ECON odgrywała decydującą rolę w przyjmowaniu prawodawstwa w reakcji na ten kryzys i przyjęła na siebie dodatkowe obowiązki związane z nadzorem i sprawozdawczością. W związku z tym Parlament postanowił zwiększyć liczbę posłów komisji ECON z 50 do 61.
Obecnie naszymi głównymi priorytetami są wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Stabilność, wspieranie inwestycji, reformy i spójność społeczna muszą się nawzajem wzmacniać. Komisja ECON będzie dążyła do poważnej debaty na te tematy.
Jestem zdania, że obecnie musimy stworzyć rzeczywistą unię gospodarczą i walutową, charakteryzującą się skutecznym zarządem gospodarczym, odpowiedzialnym przed Parlamentem.
Musimy zakończyć proces tworzenia kluczowego prawodawstwa w zakresie reformy systemu bankowego, przestępstw finansowych oraz wspierania inwestycji w długoterminowe projekty sprzyjające wzrostowi gospodarczemu.
Musimy również zadbać o należyte wdrożenie i odpowiedni przegląd tych nowych przepisów. Będziemy w związku z tym ściśle monitorować działania Komisji Europejskiej i Europejskich Urzędów Nadzoru. Należycie uregulowany i dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy jest kluczem do wzrostu gospodarczego.
Komisja ECON będzie również uczestniczyć w działaniach na rzecz wzmocnienia legitymacji demokratycznej na bazie metody wspólnotowej. Głęboka i rzeczywista unia gospodarcza i walutowa musi być demokratyczna. Dlatego komisja ECON zacieśni współpracę z parlamentami krajowymi.