Członkowie

 

Członkowie

Roberto GUALTIERI Przewodniczący Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Włochy Partito Democratico
 
Markus FERBER Wiceprzewodniczący Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Niemcy Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
 
Peter SIMON Wiceprzewodniczący Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Niemcy Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Marianne THYSSEN Wiceprzewodnicząca Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Belgia Christen-Democratisch & Vlaams
 
Gerolf ANNEMANS Członek Niezrzeszeni Belgia Vlaams Belang
 
Burkhard BALZ Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Niemcy Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Hugues BAYET Członek Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Belgia Parti Socialiste
 
Pervenche BERÈS Członkini Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Francja Parti socialiste
 
Udo BULLMANN Członek Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Niemcy Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Fabio DE MASI Członek Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica Niemcy DIE LINKE.
 
 
Członkowie
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
SŁOWO POWITALNE
 
 

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.
W trakcie siódmej kadencji PE mieliśmy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym, finansowym i społecznym ostatnich lat. Komisja ECON odgrywała decydującą rolę w przyjmowaniu prawodawstwa w reakcji na ten kryzys i przyjęła na siebie dodatkowe obowiązki związane z nadzorem i sprawozdawczością. W związku z tym Parlament postanowił zwiększyć liczbę posłów komisji ECON z 50 do 61.
Obecnie naszymi głównymi priorytetami są wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Stabilność, wspieranie inwestycji, reformy i spójność społeczna muszą się nawzajem wzmacniać. Komisja ECON będzie dążyła do poważnej debaty na te tematy.
Jestem zdania, że obecnie musimy stworzyć rzeczywistą unię gospodarczą i walutową, charakteryzującą się skutecznym zarządem gospodarczym, odpowiedzialnym przed Parlamentem.
Musimy zakończyć proces tworzenia kluczowego prawodawstwa w zakresie reformy systemu bankowego, przestępstw finansowych oraz wspierania inwestycji w długoterminowe projekty sprzyjające wzrostowi gospodarczemu.
Musimy również zadbać o należyte wdrożenie i odpowiedni przegląd tych nowych przepisów. Będziemy w związku z tym ściśle monitorować działania Komisji Europejskiej i Europejskich Urzędów Nadzoru. Należycie uregulowany i dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy jest kluczem do wzrostu gospodarczego.
Komisja ECON będzie również uczestniczyć w działaniach na rzecz wzmocnienia legitymacji demokratycznej na bazie metody wspólnotowej. Głęboka i rzeczywista unia gospodarcza i walutowa musi być demokratyczna. Dlatego komisja ECON zacieśni współpracę z parlamentami krajowymi.