Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Appointment of the Chair of the European Banking Authority

2019/0902(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Appointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank

2019/0801(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

2019/2581(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
LIBE ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588 w odniesieniu do możliwości dostosowania średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się poza Unią

2019/2579(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, jakie należy przekazać właściwemu organowi we wniosku o udzielenie upoważnienia osobie trzeciej oceniającej zgodność z kryteriami STS

2019/2558(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 w odniesieniu do konfliktów interesów w obszarze europejskich funduszy venture capital

2019/2556(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

2019/0901(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 w odniesieniu do konfliktów interesów, pomiaru skutku społecznego oraz informacji udzielanych inwestorom w obszarze europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

2019/2555(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres działań oraz rodzaj dodatkowych środków, które instytucje kredytowe i finansowe muszą wdrożyć, aby ograniczyć ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w niektórych państwach trzecich

2019/2554(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
LIBE ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/522 w odniesieniu do objęcia Banku Anglii i Urzędu ds. Zarządzania Długiem Publicznym Zjednoczonego Królestwa wyłączeniem z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) nr 596/2014

2019/2550(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa