Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji

2017/0075(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ECON

przedmiotowo właściwa

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017

2017/2072(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
ECON

Sander LOONES [ECR]

przedmiotowo właściwa

Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych

2017/2066(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
ECON

Olle LUDVIGSSON [S&D]

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego

2017/0063(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

Andreas SCHWAB [PPE]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do wykazu zwolnionych podmiotów

2017/2589(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

2016/0107(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
JURI ECON

Hugues BAYET [S&D] Evelyn REGNER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

2016/0276(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE] Udo BULLMANN [S&D]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu

2016/0406(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

Gabriel MATO [PPE]

przedmiotowo właściwa

W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych

2017/2005(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
ECON

Bernd LUCKE [ECR]

przedmiotowo właściwa

Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

2016/0371(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

Luděk NIEDERMAYER [PPE]

przedmiotowo właściwa