Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Mianowanie Bostjana Jazbeca na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

2018/0901(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących procedur wykluczania transakcji z kontrahentami niefinansowymi z siedzibą w państwie trzecim z wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej

2018/2547(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej

2018/0005(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

Tibor SZANYI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

2018/0006(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

Tom VANDENKENDELAERE [PPE]

przedmiotowo właściwa

Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych

2017/0359(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

Markus FERBER [PPE]

przedmiotowo właściwa

Data rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji

2017/0350(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

Werner LANGEN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi

2017/0358(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

Markus FERBER [PPE]

przedmiotowo właściwa

Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

2017/0349(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

przedmiotowo właściwa

Zrównoważone finanse

2018/2007(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
ECON

Molly SCOTT CATO [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do tabeli w pkt I załącznika

2017/3020(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
LIBE ECON

przedmiotowo właściwa