Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Establishment of a framework to facilitate sustainable investment

2018/0178(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

przedmiotowo właściwa

Stosowanie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa

2018/0222(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ECON

przedmiotowo właściwa

Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE

2018/2095(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
FEMM ECON

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania

2018/0233(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji

2018/0212(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

przedmiotowo właściwa

Utworzenie Programu wspierania reform

2018/0213(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

przedmiotowo właściwa

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019

2018/2119(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
ECON

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w odniesieniu do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych z tytułu sekurytyzacji i prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

2018/2745(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji

2018/2102(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
ECON

przedmiotowo właściwa

Roczny raport EBC za rok 2017

2018/2101(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
ECON

Gabriel MATO [PPE]

przedmiotowo właściwa