Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte

2017/2860(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) nº 149/2013 de la Commission par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte

2017/2859(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

2017/2855(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń

2017/2854(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie ostatecznego systemu składek na rzecz wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

2017/2851(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych

2017/2823(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565 w odniesieniu do doprecyzowania definicji podmiotów systematycznie internalizujących transakcje do celów dyrektywy 2014/65/UE

2017/2814(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do zleceń pakietowych

2017/2809(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do odstępstwa dotyczącego wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu niektórych obligacji zabezpieczonych

2017/2806(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

2017/0810(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

Gabriel MATO [PPE]

przedmiotowo właściwa