Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej

2017/2782(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii

2016/0413(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
LIBE ECON

Mady DELVAUX [S&D] Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

przedmiotowo właściwa

Ogólnoeuropejski produkt w zakresie emerytur indywidualnych

2017/0143(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 151/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

2017/2759(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez instytucje płatnicze

2017/2751(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych

2017/0138(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

przedmiotowo właściwa

Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB)

2017/0134(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów zaangażowanych w udzielanie zezwoleń CCP i wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich

2017/0136(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do wyłączenia niektórych banków centralnych państw trzecich zawierających transakcje w ramach wykonywania polityki pieniężnej, operacji walutowych i polityki stabilności finansowej spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej

2017/2741(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do określonych kategorii aktywów (przedsiębiorstwa infrastrukturalne) posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

2017/2738(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa