Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające i uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 w odniesieniu do prostych, przejrzystych i standardowych (STS) sekurytyzacji oraz papierów dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych aktywami (ABCP), wymogów dotyczących aktywów otrzymanych w ramach umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu oraz metod oceny jakości kredytowej

2018/2659(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Opłaty od płatności transgranicznych w Unii i opłaty za przeliczenie waluty

2018/0076(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania bułgarskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/653 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów

2018/2655(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych

2018/0073(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

przedmiotowo właściwa

Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca

2018/0072(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

przedmiotowo właściwa

Podmioty zarządzające kredytami, podmioty skupujące kredyty i odzyskanie zabezpieczenia

2018/0063(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

przedmiotowo właściwa

Minimalne pokrycie strat w odniesieniu do ekspozycji zagrożonych

2018/0060(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

przedmiotowo właściwa

Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania

2018/0041(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do określenia metody oceny, w ramach której właściwe organy zezwalają instytucjom na stosowanie metod zaawansowanego pomiaru na potrzeby obliczania ryzyka operacyjnego

2018/2644(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi

2018/0043(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

przedmiotowo właściwa