Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających techniczne wymogi w zakresie opracowania, obsługi i prowadzenia elektronicznego centralnego rejestru w dziedzinie usług płatniczych i w zakresie dostępu do informacji w nim zawartych

2018/2963(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

2018/0178(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ENVI ECON

Bas EICKHOUT [Verts/ALE] Sirpa PIETIKÄINEN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria oceny wpływu upadłości danej instytucji na rynki finansowe, inne instytucje i warunki finansowania

2018/2909(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 i 23 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 3 i 11

2018/2905(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ECON

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 19

2018/2897(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ECON

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28

2018/2876(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ECON

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Ustanowienie Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji

2018/0212(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON BUDG

Reimer BÖGE [PPE] Pervenche BERÈS [S&D]

przedmiotowo właściwa

Utworzenie Programu wspierania reform

2018/0213(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D] Caroline NAGTEGAAL [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie Programu InvestEU

2018/0229(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE] Roberto GUALTIERI [S&D]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego - Sprawozdanie okresowe

2017/0333R(APP) Procedura zgody
ECON BUDG

Vladimír MAŇKA [S&D] Pedro SILVA PEREIRA [S&D]

przedmiotowo właściwa