Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia Ludowego Banku Chin wyłączeniem spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej określonych w rozporządzeniu (UE) nr 600/2014

2019/2666(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004

2019/2664(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301

2019/2663(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie uzupełnienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie kryteriów wyznaczania centralnych punktów kontaktowych w dziedzinie usług płatniczych oraz w zakresie funkcji tych centralnych punktów kontaktowych

2019/2661(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 w odniesieniu do niektórych warunków rejestracji w celu propagowania korzystania z rynków rozwoju MŚP do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

2018/2985(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii

2019/0096(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

przedmiotowo właściwa

Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT

2018/0413(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

przedmiotowo właściwa

Wymogi dla dostawców usług płatniczych

2018/0412(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

przedmiotowo właściwa

Sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów

2018/0415(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji

2018/0212(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON BUDG

przedmiotowo właściwa