Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Decyzja Rady upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie eliminacji przemocy i molestowania z 2019 r. (nr 190)

2020/0011(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
EMPL

przedmiotowo właściwa

Wpływ przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku

2020/2007(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
EMPL

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020

2019/2975(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
EMPL

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA [ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] Stelios KYMPOUROPOULOS [PPE] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR] Elena LIZZI [ID]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez ustanowienie wieloletniego planowania kroczącego

2019/2997(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
EMPL

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazwy zmiennych dla dziedziny „zasoby pracy”

2019/2996(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
EMPL

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „dochody i warunki życia”

2019/2995(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
EMPL

przedmiotowo właściwa

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.

2019/2212(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
EMPL

Klára DOBREV [S&D]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Ocena śródokresowa programu EaSI

2019/2203(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
EMPL

przedmiotowo właściwa

Wysokiej jakości staże w UE

2020/2005(INL) Procedura inicjatywy ustawodawczej
EMPL

przedmiotowo właściwa

Zmiana dyrektywy o europejskich radach zakładowych

2019/2183(INL) Procedura inicjatywy ustawodawczej
EMPL

Dennis RADTKE [PPE]

przedmiotowo właściwa