Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

POPRAWKI 1 - 278 - Projekt sprawozdania w sprawie rocznego sprawozdania strategicznego w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju

11-02-2019 CJ37_AM(2019)634772 PE634.772v01-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

POPRAWKI 1 - 347 - Projekt rezolucji Strategia na rzecz długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE zgodnie z porozumieniem paryskim

04-02-2019 ENVI_AM(2019)634632 PE634.632v02-00
ENVI

Peter LIESE, Bas EICKHOUT, Nils TORVALDS, Eleonora EVI, Lynn BOYLAN, Jytte GUTELAND

POPRAWKI 348 - 402 - Wstępny projekt rezolucji Strategia w zakresie długoterminowej unijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim

04-02-2019 ENVI_AM(2019)634651 PE634.651v02-00
ENVI

Peter LIESE, Bas EICKHOUT, Nils TORVALDS, Eleonora EVI, Lynn BOYLAN, Jytte GUTELAND

POPRAWKI 10 - 86 - Projekt opinii Zniesienie sezonowych zmian czasu

28-01-2019 ENVI_AM(2019)634558 PE634.558v01-00
ENVI

Bolesław G. PIECHA

POPRAWKI 1537 - 1796 - Projekt opinii Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

25-01-2019 ENVI_AM(2018)632119 PE632.119v03-00
ENVI

Giovanni LA VIA

POPRAWKI 13 - 124 - Projekt opinii Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

10-01-2019 ENVI_AM(2018)631855 PE631.855v03-00
ENVI

Herbert DORFMANN

POPRAWKI 1 - 26 - Projekt opinii Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019

10-01-2019 ENVI_AM(2019)632853 PE632.853v01-00
ENVI

Andrey KOVATCHEV

POPRAWKI 53 - 240 - Projekt opinii Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

20-12-2018 ENVI_AM(2018)632139 PE632.139v02-00
ENVI

Giovanni LA VIA

POPRAWKI 241 - 487 - Projekt opinii Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

19-12-2018 ENVI_AM(2018)632140 PE632.140v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

POPRAWKI 488 - 812 - Projekt opinii Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

19-12-2018 ENVI_AM(2018)632141 PE632.141v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA