Projekty opinii


Projekt opinii to przygotowany przez posła wyznaczonego na sprawozdawcę komisji opiniodawczej dokument, który jest następnie przekazywany komisji opiniodawczej w celu wniesienia ewentualnych poprawek i poddania pod głosowanie.
W przypadku sprawozdań ustawodawczych projekty opinii przedstawiane są w postaci poprawek do wniosku ustawodawczego Komisji, w odpowiednich przypadkach wraz ze zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych projekty opinii przyjmują formę wskazówek, które – jeżeli zostaną przyjęte – przekazuje się komisji odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania w celu ich uwzględnienia w tekście końcowym. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, które nie zostały jeszcze poddane pod głosowanie komisji opiniodawczych.
Wszystkie dostępne projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

10-12-2018 ENVI_PA(2018)631995 PE631.995v01-00
ENVI

Bolesław G. PIECHA

Termin składania poprawek : 25-01-2019

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019

04-12-2018 ENVI_PA(2018)631843 PE631.843v01-00
ENVI

Andrey KOVATCHEV

Termin składania poprawek : 09-01-2019

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

15-11-2018 ENVI_PA(2018)630523 PE630.523v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Termin składania poprawek : 13-12-2018

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

14-11-2018 ENVI_PA(2018)627682 PE627.682v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Termin składania poprawek : 11-12-2018

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017

14-11-2018 ENVI_PA(2018)627683 PE627.683v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Termin składania poprawek : 11-12-2018

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017

14-11-2018 ENVI_PA(2018)627699 PE627.699v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Termin składania poprawek : 11-12-2018

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2017

14-11-2018 ENVI_PA(2018)627701 PE627.701v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Termin składania poprawek : 11-12-2018

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2017

14-11-2018 ENVI_PA(2018)627702 PE627.702v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Termin składania poprawek : 11-12-2018

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2017

14-11-2018 ENVI_PA(2018)627810 PE627.810v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Termin składania poprawek : 11-12-2018

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

06-11-2018 ENVI_PA(2018)630373 PE630.373v01-00
ENVI

Herbert DORFMANN

Termin składania poprawek : 04-12-2018