Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

SPRAWOZDANIE w sprawie rocznego sprawozdania strategicznego w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

SPRAWOZDANIE w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

29-01-2019 A8-0046/2019 PE628.580v02-00
ENVI

Ivo BELET

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013

26-11-2018 A8-0397/2018 PE627.845v02-00
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY