Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloromekwatu w grzybach uprawnych

2019/2706(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej furan-2(5H)-on

2019/2708(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

2019/2707(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, mandipropamidu i profoksydimu w określonych produktach lub na ich powierzchni

2019/2705(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, kaptanu, cyjazofamidu, flutianilu, krezoksymu metylu, lambda-cyhalotryny, mandipropamidu, pyraklostrobiny, spiromesifenu, spirotetramatu, teflubenzuronu i tetrakonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni

2019/2682(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aklonifenu, Beauveria bassiana szczep PPRI 5339, Clonostachys rosea szczep J1446, fenpyrazaminy, mefentriflukonazolu i penkonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni

2019/2675(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bispirybaku, benzoesanu denatonium, fenoksykarbu, flurochloridonu, chizalofopu-P-etylowego, chizalofopu-P-tefurylowego, propachizafopu i tebufenozydu w określonych produktach lub na ich powierzchni

2019/2674(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do wymogów dotyczących wywozu produktów zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy i zwierząt innych niż przeżuwacze

2019/2667(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2009/300/WE i decyzję (UE) 2015/2099 w odniesieniu do okresu ważności ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom i związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji

2019/2652(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto

2019/2639(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ENVI

przedmiotowo właściwa