Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloromekwatu w grzybach uprawnych

2019/2706(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, mandipropamidu i profoksydimu w określonych produktach lub na ich powierzchni

2019/2705(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)

2017/0332(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ENVI

Christophe HANSEN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kwasu erukowego i cyjanowodoru w niektórych środkach spożywczych

2019/2751(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrolu, fipronilu, flupirsulfuronu metylowego, imazosulfuronu, izoproturonu, ortosulfamuronu i triasulfuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni

2019/2750(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w odniesieniu do pomocniczych strategii emisji (AES), dostępu do informacji z OBD pojazdu oraz informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, pomiaru emisji w okresach rozruchu zimnego silnika oraz użytkowania przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS) na potrzeby pomiaru liczby cząstek stałych odnośnie do pojazdów ciężkich

2019/2749(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do dalszego badania pozytywnych przypadków pasażowalnych gąbczastych encefalopatii owiec i kóz

2019/2748(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w mięsie gadów

2019/2747(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki I, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do środków zwalczania pasażowalnych gąbczastych encefalopatii u kóz i ras zagrożonych

2019/2746(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji w sprawie punktów odniesienia dla działań kontrolnych, dotyczących niedozwolonych substancji farmakologicznie czynnych obecnych w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające decyzję 2005/34/WE

2019/2745(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa