Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Objection pursuant to Rule 112 : authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 and genetically modified maize combining two, three or four of the single events MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 and DAS-40278-9 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (D062827-03)

2019/2829(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI] Jan HUITEMA [Renew]

przedmiotowo właściwa

Objection pursuant to Rule 112 : renewing the authorisation for the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified soybean A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (D062417-04)

2019/2828(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Jan HUITEMA [Renew] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

przedmiotowo właściwa

Objection pursuant to Rule 112 : the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified maize MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (D061869-04)

2019/2830(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Jan HUITEMA [Renew] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

przedmiotowo właściwa

Objection pursuant to Rule 112: Extension of the approval periods of the active substances amidosulfuron, beta cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanate-methyl, triflusulfuron and tritosulfuron (D062951)

2019/2826(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Objection pursuant to Rule 112: Extension of the approval periods of the active substances alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanate, metalaxyl-m, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus strain 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor and tebuconazole (D061354)

2019/2825(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020)

2019/2824(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew] Silvia MODIG [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku

2019/2816(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Günther SIDL [S&D] Jan HUITEMA [Renew] Simona BALDASSARRE [ID] Michèle RIVASI [Verts/ALE] Joanna KOPCIŃSKA [ECR] Kateřina KONEČNÁ [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE

2019/2814(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Stanislav POLČÁK [PPE] Sylwia SPUREK [S&D] Martin HOJSÍK [Renew] Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS [Verts/ALE] Annika BRUNA [ID] Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Europejski rok bardziej ekologicznych miast 2021

2019/2805(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Christel SCHALDEMOSE [S&D] Karin KARLSBRO [Renew] Bas EICKHOUT [Verts/ALE] Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR] Idoia VILLANUEVA RUIZ [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej

2019/2804(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Bartosz ARŁUKOWICZ [PPE] Sara CERDAS [S&D] Frédérique RIES [Renew] Margrete AUKEN [Verts/ALE] Luisa REGIMENTI [ID] Joanna KOPCIŃSKA [ECR] Kateřina KONEČNÁ [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa