Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 2 maja 2017 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 130

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie prywatnych firm ochroniarskich

26-01-2017 AFET_PR(2017)594042 PE 594.042v01-00
AFET

Hilde VAUTMANS

Termin składania poprawek : 16-03-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism

07-03-2017 ECON_PR(2017)599762 PE 599.762v01-00
ECON

Tom VANDENKENDELAERE

Termin składania poprawek : 04-04-2017

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

06-03-2017 EMPL_PA(2017)601064 PE 601.064v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Termin składania poprawek : 28-03-2017

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE

06-03-2017 EMPL_PA(2017)599609 PE 599.609v01-00
EMPL

Jérôme LAVRILLEUX

Termin składania poprawek : 28-03-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona)

24-02-2017 LIBE_PR(2017)599751 PE 599.751v02-00
LIBE

Cecilia WIKSTRÖM

Termin składania poprawek : 28-03-2017

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

27-04-2017 - 14:36
LIBE Posiedzenie
27-04-2017 - 14:36
PANA Posiedzenie
26-04-2017 - 13:06
DEVE Posiedzenie

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza jest generalnie stosowaną procedurą przyjmowania prawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej