Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 24 kwietnia 2017 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 161

PROJEKT OPINII w sprawie elementów składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020

09-03-2017 BUDG_PA(2017)600934 PE 600.934v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Termin składania poprawek : 31-03-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR

06-03-2017 CJ31_PR(2017)599835 PE 599.835v01-00
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN, Doru-Claudian FRUNZULICĂ, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Termin składania poprawek : 24-03-2017

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014

03-03-2017 BUDG_PA(2017)601018 PE 601.018v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Termin składania poprawek : 27-03-2017

PROJEKT OPINII w sprawie przeglądu wdrażania programu „Horyzont 2020” w celu dokonania jego okresowej oceny oraz przygotowania wniosku dotyczącego 9. programu ramowego

27-02-2017 BUDG_PA(2017)599641 PE 599.641v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Termin składania poprawek : 23-03-2017

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona)

09-02-2017 PETI_PA(2017)597699 PE 597.699v01-00
PETI

Soledad CABEZÓN RUIZ

Termin składania poprawek : 09-03-2017

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

12-04-2017 - 15:11
AGRI Posiedzenie
12-04-2017 - 15:05
JURI LIBE Posiedzenie
12-04-2017 - 11:01
CONT Posiedzenie

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza jest generalnie stosowaną procedurą przyjmowania prawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej