Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 24 września 2018 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 270

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010

11-04-2018 ECON_PR(2018)619410 PE 619.410v01-00
ECON

Markus FERBER

Termin składania poprawek : 01-06-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE

11-04-2018 ECON_PR(2018)619409 PE 619.409v01-00
ECON

Markus FERBER

Termin składania poprawek : 01-06-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Niderlandów – EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

Termin składania poprawek : 07-09-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2018 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, sekcja 3 – Komisja: Anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania oraz zmiana planu zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w kontekście inicjatywy WiFi4EU

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Termin składania poprawek : 11-09-2018

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termin składania poprawek : 13-07-2018

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

13-09-2018 - 09:15
BUDG Posiedzenie
13-09-2018 - 08:37
ENVI Posiedzenie
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Posiedzenie

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza jest generalnie stosowaną procedurą przyjmowania prawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Akty delegowane

Międzyinstytucjonalny rejestr aktów delegowanych