Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 27 września 2018 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 286

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

11-07-2018 AGRI_PA(2018)623917 PE 623.917v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Termin składania poprawek : 03-09-2018

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

06-07-2018 AGRI_PA(2018)625361 PE 625.361v01-00
AGRI

Daniel BUDA

Termin składania poprawek : 31-08-2018

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

05-07-2018 ENVI_PA(2018)625334 PE 625.334v01-00
ENVI

Joëlle MÉLIN

Termin składania poprawek : 05-09-2018

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

26-06-2018 AFCO_PA(2018)623888 PE 623.888v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Termin składania poprawek : 06-09-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

18-06-2018 AGRI_PR(2018)623672 PE 623.672v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Termin składania poprawek : 13-07-2018

Dzisiejsze transmisje

Transmisja na żywo z posiedzeń komisji

Biblioteka Multimedialna

25-09-2018 - 09:35
LIBE Posiedzenie
24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Posiedzenie
24-09-2018 - 16:16
PETI Posiedzenie

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza jest generalnie stosowaną procedurą przyjmowania prawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Akty delegowane

Międzyinstytucjonalny rejestr aktów delegowanych