Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 27 września 2018 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 281 Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

05-07-2018 ENVI_PA(2018)625334 PE 625.334v01-00
ENVI

Joëlle MÉLIN

Termin składania poprawek : 05-09-2018

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

26-06-2018 AFCO_PA(2018)623888 PE 623.888v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Termin składania poprawek : 06-09-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

18-06-2018 AGRI_PR(2018)623672 PE 623.672v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Termin składania poprawek : 13-07-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme

11-09-2018 REGI_PA(2018)627661 PE 627.661v01-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

04-09-2018 CONT_PA(2018)626991 PE 626.991v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Termin składania poprawek : 01-10-2018

Dzisiejsze transmisje

Transmisja na żywo z posiedzeń komisji

Biblioteka Multimedialna

13-09-2018 - 09:15
BUDG Posiedzenie
13-09-2018 - 08:37
ENVI Posiedzenie
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Posiedzenie

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza jest generalnie stosowaną procedurą przyjmowania prawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Akty delegowane

Międzyinstytucjonalny rejestr aktów delegowanych